RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tuotteiden energiankulutuksen osoittavat tiedot ja merkinnät (heinäkuusta 2011 alkaen)

Aiempaa direktiiviä tuotteiden energiankulutusta koskevista merkinnöistä sovellettiin ainoastaan kotitalouskoneisiin. Komissio aikookin nyt laajentaa kyseisen direktiivin soveltamisalaa energiaan liittyviin tuotteisiin, joilla on merkittävää välitöntä tai välillistä vaikutusta energiankulutukseen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/30/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä vahvistetaan puitteet, joiden mukaisesti energiaan liittyvien tuotteiden * energiankulutus merkitään tuotteisiin ja kuluttajille tiedotetaan kyseisistä tuotteista.

Mitä tuotteita direktiivi koskee?

Direktiiviä sovelletaan tuotteisiin, joilla saattaa olla niiden käytön aikana välitöntä tai välillistä vaikutusta energian ja muiden mahdollisten voimavarojen kulutukseen. Direktiiviä ei sovelleta

 • käytettyihin tuotteisiin
 • henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin
 • tuotteisiin kiinnitettyihin arvokilpiin.

Millaisia tietoja on toimitettava?

Saattaessaan tuotteita markkinoille tavarantoimittajien on varustettava ne merkinnällä, jossa on tiedot tuotteen sähköenergian tai muiden energiamuotojen kulutuksesta.

Tavarantoimittajien on myös pidettävä saatavilla tekniset tiedot, joissa on oltava

 • yleiskuvaus tuotteesta
 • suoritettujen suunnittelulaskelmien tulokset
 • testausselosteet
 • viitetiedot, joiden perusteella samanlaiset mallit voidaan tunnistaa.

Tekniset tiedot on pidettävä saatavilla viiden vuoden ajan.

Tavarantoimittajien on toimitettava tuotetta koskevat merkinnät ja tiedot maksutta jälleenmyyjille.

Jälleenmyyjien on asetettava merkinnät esille näkyvästi ja luettavasti.

Millaisia ehtoja etämyyntiin sovelletaan?

Joissakin tilanteissa, joissa tuote ostetaan postitse, luettelon perusteella tai Internetissä, loppukäyttäjä ei näe tuotetta. Hänen on kuitenkin voitava saada tuotetta koskevat tiedot delegoiduilla säädöksillä, joissa täsmennetään tapa, jolla merkintä tai seloste on esitettävä tai annettava loppukäyttäjälle.

Mikä on delegoitujen säädösten tehtävä?

Delegoidussa säädöksessä on esitettävä erityisesti seuraavat tiedot:

 • tuotteen tarkka määritelmä
 • mittausstandardit ja -menetelmät
 • teknisten tietojen täsmennykset
 • merkinnän malli ja sisältö. Tuote luokitellaan merkinnän mukaan käyttäen kirjaimia A–G. Tehokkain luokka esitetään muodossa A+++. Värivalikoimassa saa käyttää enintään seitsemää eri väriä, joista tummanvihreä osoittaa aina korkeinta tehokkuustasoa
 • paikka, johon merkintä kiinnitetään tuotteessa
 • energialuokituksen ajallinen kesto.

Kun tuote kuuluu delegoidun säädöksen piiriin, on hankintaviranomaisten, jotka tekevät julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevia sopimuksia direktiivin 2004/18/EY perusteella, hankittava tuotteita, jotka täyttävät "energialuokituksena" ilmaistut korkeaa suoritustasoa koskevat vaatimukset. Kriteerit ovat seuraavat:

 • tuotteiden avulla on voitava säästää merkittäviä määriä energiaa
 • markkinoilla saatavissa olevien samankaltaisten tuotteiden suoritustasossa on oltava suuria eroavaisuuksia
 • komission on otettava huomioon asiaa koskeva unionin lainsäädäntö ja itsesääntely.

Delegoidussa säädöksessä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat.

Euroopan komissiolla on oikeus antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 19. kesäkuuta 2010 lukien. Tätä ajanjaksoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta kyseistä oikeutta. Kyseisillä toimielimillä on myös valtuus vastustaa delegoitua säädöstä.

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin säännöksiä 20. heinäkuuta 2011 alkaen. Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 92/75/ETY 21. päivästä heinäkuuta 2011.

Keskeiset termit
 • Energiaan liittyvä tuote: hyödyke, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön unionissa, mukaan luettuina tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2010/30/EU

19.6.2010

20.6.2011

EUVL L 153, 18.6.2010

Viimeisin päivitys 21.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun