RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Byggnaders energiprestanda

Byggnadssektorn svarar för 40 % av den sammanlagda energianvändningen inom Europeiska unionen (EU). Minskning av energianvändningen inom detta område är ett av målen inom ramen för mål 20-20-20 för energieffektivitet. Detta direktiv är en del av detta åtagande, genom att föreslå riktlinjer för medlemsstaterna för byggnaders energiprestanda.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att främja byggnaders energieffektivitet * för byggnader och byggnadsenheter.

Metod för beräkning av byggnaders energiprestanda

Medlemsstaterna ska, på nationell eller regional nivå, anta en beräkningsmetod för byggnaders energiprestanda som tar hänsyn till vissa faktorer, bland annat:

 • byggnadens termiska egenskaper (termisk kapacitet, isolering etc.),
 • värmeanläggningar och varmvattenförsörjning,
 • luftkonditioneringsanläggningar,
 • inbyggda belysningsinstallationer, och
 • förhållanden avseende inomhusklimatet.

Positiv påverkan från andra faktorer, som lokal solexponering, naturligt ljus, kraftproduktion via kraftvärme och fjärrvärme och -kyla räknas också med.

Fastställande av minimikrav

Medlemsstaterna ska, i enlighet med beräkningsmetoden ovan, införa minimikrav avseende energiprestanda för att uppnå en optimal kostnadsnivå. Dessa krav revideras vart femte år.

Medlemsstaterna får, när de fastställer dessa krav, skilja mellan nya och befintliga byggnader och mellan olika kategorier av byggnader.

Nya byggnader måste följa dessa krav och innan de börjar byggas, ska en genomförbarhetsstudie avseende installation av system för förnybar energi, värmepumpar, system för fjärrvärme och -kyla och system för kraftvärme genomföras.

Befintliga byggnader som ska genomgå omfattande renovering bör få förbättrad energiprestanda så att de också kan uppfylla minimikraven.

Följande kan undantas från minimikraven:

 • byggnader med officiellt skydd (exempelvis historiska byggnader),
 • byggnader som används för andakt,
 • tillfälliga byggnader,
 • bostadshus som är avsedda att användas under en begränsad del av året, och
 • fristående byggnader med en total användbar golvyta på mindre än 50 m2.

Vid nyinstallation, ersättning eller modernisering av byggnadens tekniska system, exempelvis uppvärmningssystem, varmvattensystem, luftkonditioneringsanläggning och stora ventilationsinstallationer, ska dessa uppfylla kraven på energiprestanda.

Byggnadselement som ingår i klimatskalet och som i betydande grad påverkar klimatskalets energiprestanda (exempelvis fönsterkarmar), måste motsvara minimikrav avseende energiprestanda när de byts ut eller utrustas med nya delar, i syfte att nå kostnadsoptimala nivåer.

När en byggnad uppförs eller renoveras uppmuntrar detta direktiv kraftfullt till att införa intelligenta system för mätning av energiförbrukningen i enlighet med direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el.

Mål: nära noll-energibyggnader

Från den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll-energibyggnader. Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska uppfylla samma kriterier efter den 31 december 2018.

Kommissionen uppmuntrar ökningen av antalet byggnader av denna typ genom införandet av nationella planer som omfattar:

 • medlemsstatens närmare praktiska tillämpning av definitionen av nära noll-energibyggnader,
 • etappmål för förbättrade energiprestanda för nya byggnader senast 2015,
 • information om politik och ekonomiska åtgärder som antagits för att uppmuntra förbättring av byggnaders energiprestanda.

Marknadsincitament och finansiella hinder

Medlemsstaterna är ansvariga för att upprätta en förteckning över befintliga och potentiella instrument var syfte är att främja förbättrad energiprestanda för byggnader. Denna förteckning uppdateras vart tredje år.

Energicertifikat

Medlemsstaterna ska införa ett ett system för certifiering av byggnaders energiprestanda. Detta omfattar exempelvis information om byggnaders energiförbrukning och rekommendationer för att minska kostnaderna.

När en byggnad eller en byggnadsdel bjuds ut till försäljning eller uthyrning, ska energiprestandaindikatorn på energicertifikatet anges i annonseringen i kommersiella medier.

Vid uppförande, försäljning eller uthyrning av en byggnad eller en byggnadsdel ska detta energicertifikat visas för den presumtive hyresgästen eller köparen och överlämnas till köparen eller den nya hyresgästen.

I byggnader med en total yta som överstiger 500 m² och som inrymmer en offentlig myndighet och byggnader med en total yta som överstiger 500 m² som ofta besöks av allmänheten ska energicertifikatet visas på en framträdande plats som är klart synlig (denna gräns sänks till 250 m² den 9 juli 2015).

Staterna är ansvariga för att upprätta ett system för regelbundna kontroller av byggnaders värme- och luftkonditioneringssystem.

Detta direktiv upphäver direktiv 2002/81/EG.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Byggnaders energiprestanda: den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

EUT L 153, 18.6.2010

Senast ändrat den 17.09.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början