RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energetická hospodárnosť budov

Budovy predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii (EÚ). Zníženie spotreby energie v tejto oblasti je teda prioritou v rámci cieľov „20/20/20“ v oblasti energetickej hospodárnosti. Táto smernica podporuje túto snahu tým, že navrhuje usmernenia pre členské štáty týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov.

AKT

Smernica 2010/31/EU Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov.

SÚHRNY

Táto smernica sa snaží podporiť energetickú hospodárnosť budov *, ich častí a stavebných jednotiek.

Spôsob výpočtu energetickej hospodárnosti budov

Členské štáty sú povinné prijať na štátnej i regionálnej úrovni spôsob výpočtu energetickej hospodárnosti budov, ktorý zohľadňuje niektoré aspekty, najmä:

 • tepelné vlastnosti budovy (tepelná kapacita, izolácia atď.);
 • vykurovacie zariadenia a zariadenia na zásobovanie teplou vodou;
 • klimatizačné zariadenia;
 • zabudované osvetlenie;
 • klimatické podmienky vo vnútri budov.

Zohľadňuje sa tiež kladný vplyv iných aspektov ako lokálnej solárnej expozície, prirodzené osvetlenie, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla a diaľkové a blokové vykurovanie a chladenie.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Členské štáty musia zaviesť v súlade s vyššie uvedeným spôsobom výpočtu minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť s cieľom dosiahnuť optimálne úrovne nákladov. Úroveň týchto požiadaviek sa preskúma každých päť rokov.

Pri stanovovaní minimálnych požiadaviek členské štáty môžu rozlišovať medzi novými a existujúcimi budovami a medzi jednotlivými kategóriami budov.

Nové budovy musia spĺňať tieto minimálne požiadavky a pred začiatkom ich výstavby musia byť predmetom štúdie uskutočniteľnosti inštalácie systémov zásobovania energiou z obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel, diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia a kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

Pri existujúcich budovách, ktoré sú predmetom významnej obnovy, sa musí využiť príležitosť pre zlepšenie ich energetickej hospodárnosti tak, aby tiež spĺňali minimálne požiadavky.

Z uplatňovania minimálnych požiadaviek sa môžu vyňať:

 • budovy úradne chránené (napríklad historické budovy);
 • budovy používané ako miesta na bohoslužby;
 • dočasné budovy;
 • obytné budovy, ktoré sa počas roka využívajú obmedzene;
 • samostatne stojace budovy s celkovou úžitkovou plochou menšou než 50 m2..

Pri novej inštalácii, výmene alebo modernizácii technických systémov budov ako vykurovacie systémy, systémy na prípravu teplej vody, klimatizačné systémy a veľké systémy vetrania sa požiadavky na energetickú hospodárnosť vzťahujú i na tieto systémy.

Prvky budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov a ktoré majú významný vplyv na energetickú hospodárnosť týchto obalových konštrukcií (napríklad rámy okien), musia tiež spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, keď sa nahradia alebo obnovia, s cieľom dosiahnuť optimálne úrovne nákladov.

Pri stavbe novej budovy alebo obnove budovy táto smernica podporuje zavedenie inteligentných systémov merania spotreby energie v súlade so smernicou o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Cieľ: budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Od 31. decembra 2020 spotreba energie všetkých nových budov bude musieť byť takmer nulová. Nové budovy, v ktorých sídlia alebo ktoré vlastnia verejné orgány, budú musieť spĺňať tie isté kritéria po 31. decembri 2018.

Komisia podporuje nárast počtu budov tohto typu zavedením národného plánu, ktorý zahŕňa:

 • uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v praxi členským štátom;
 • priebežné ciele na rok 2015 na zlepšenie energetickej hospodárnosti nových budov;
 • informácie o politikách a finančných opatreniach prijatých s cieľom podporiť zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Obchodné stimuly a finančné prekážky

Členské štáty majú za úlohu zostaviť zoznam existujúcich a potenciálnych nástrojov na podporu zlepšovania energetickej hospodárnosti budov. Tento zoznam sa aktualizuje každé tri roky.

Energetické certifikáty

Členské štáty majú zaviesť systém certifikácie energetickej hospodárnosti budov. Ten zahŕňa predovšetkým informácie o spotrebe energie v budovách, ako aj odporúčania pre zlepšovanie nákladov.

V prípade budovy alebo stavebnej jednotky ponúkanej na predaj alebo na prenájom sa musí v reklamách v komerčných médiách uvádzať ukazovateľ energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu budovy.

V prípade stavby, predaja alebo prenájmu budovy alebo stavebnej jednotky musí byť tento certifikát novému nájomcovi alebo potenciálnemu kupcovi predložený a kupcovi alebo novému nájomcovi odovzdaný.

V budovách, kde viac ako 500 m2 úžitkovej plochy využíva verejný orgán a v budovách s úžitkovou plochou viac ako 500 m2, ktoré často navštevuje verejnosť, certifikát energetickej hospodárnosti musí byť vystavený na viditeľnom mieste a viditeľným spôsobom (dňa 9. júla 2015 sa táto prahová hodnota zníži na 250 m2).

Členské štátny majú za úlohu zaviesť systém pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov budov.

Táto smernica zrušuje smernicu 2002/91/ES (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Kľúčové pojmy použité v právnom akte
 • Energetická hospodárnosť budov: vypočítané alebo namerané množstvo energie potrebnej na uspokojenie dopytu po energii súvisiaceho s bežným používaním budovy, ktoré zahŕňa energiu použitú na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie.

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie platnosti Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník
Smernica 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

Ú.v. ES L 153 z 18.6.2010

Posledná aktualizácia: 17.09.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok