RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Charakterystyka energetyczna budynków

Sektor budownictwa odpowiada za 40 % całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej (UE). Redukcja zużycia energii w tej dziedzinie stanowi zatem priorytet w ramach celów „20-20-20” w zakresie efektywności energetycznej. Niniejsza dyrektywa wpisuje się w te założenia i proponuje wytyczne dla państw członkowskich dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu promowanie charakterystyki energetycznej budynków *, ich części lub modułów budynków.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć, na szczeblu krajowym lub regionalnym, metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków, która uwzględnia pewne elementy, w szczególności:

 • właściwości cieplne budynku (charakterystyka cieplna, izolacja itp.),
 • wyposażenie grzewcze oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • zintegrowaną instalację oświetleniową,
 • wewnętrzne warunki klimatyczne.

Pozytywne oddziaływanie innych elementów, takich jak lokalne warunki nasłonecznienia, naturalne oświetlenie, wytwarzanie energii elektrycznej drogą kogeneracji oraz miejskie lub zbiorowe systemy grzewcze i chłodnicze, także brane jest pod uwagę.

Ustalanie minimalnych wymagań

Państwa członkowskie są zobowiązane wdrożyć, zgodnie z opisaną powyżej metodologią obliczeniową, minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej, aby dojść do optymalnego poziomu kosztów. Poziom tych wymagań jest uaktualniany co 5 lat.

Przy ustalaniu minimalnych wymagań państwa członkowskie mogą dokonać rozróżnienia między nowymi i istniejącymi budynkami oraz między różnymi kategoriami budynków.

W przypadku budynków nowych należy respektować te wymagania. W związku z tym, jeszcze przed ich wybudowaniem, powinna zostać sporządzona analiza wykonalności dotycząca instalacji systemów zaopatrywania w energie odnawialne, pomp cieplnych, miejskich lub zbiorczych systemów grzewczych i chłodzących oraz systemów kogeneracji.

Jeżeli chodzi o budynki istniejące, które poddawane są znaczącym pracom remontowym, należy zadbać o poprawę charakterystyki energetycznej, tak by spełniały one minimalne wymagania.

Następujące typy budynków mogą zostać zwolnione ze stosowania minimalnych wymagań:

 • budynki urzędowo chronione (na przykład budynki zabytkowe),
 • budynki wykorzystywane jako miejsca kultu,
 • budynki tymczasowe,
 • budynki mieszkalne użytkowane w ograniczonym czasie w trakcie roku,
 • budynki wolno stojące o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2.

Gdy są instalowane od nowa, wymieniane lub modernizowane, także systemy techniczne budynków, takie jak systemy ogrzewania, system ciepłej wody użytkowej, system klimatyzacji oraz duże instalacje wentylacyjne, powinny spełniać wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej.

Elementy budynków, które wchodzą w skład przegród zewnętrznych budynku i mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych (na przykład ramy okienne), także powinny spełniać minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej, gdy są wymieniane lub remontowane, tak by osiągnąć optymalne poziomy w zależności od kosztów.

Za każdym razem, gdy budynek jest budowany lub remontowany, niniejsza dyrektywa silnie zachęca do wprowadzania inteligentnych systemów pomiaru zużycia energii, zgodnie z dyrektywą dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Cel: budynki o niemal zerowym zużyciu energii

Od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki musi cechować niemal zerowe zużycie energii. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością powinny spełniać te same kryteria po 31 grudnia 2018 r.

Komisja zachęca do zwiększania liczby budynków tego rodzaju poprzez wprowadzanie planów krajowych, które uwzględniają:

 • opis sposobu, w jaki państwo członkowskie stosuje definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii,
 • cele pośrednie, które mają poprawić charakterystykę energetyczną nowych budynków do 2015 r.,
 • informacje związane z politykami i środkami finansowymi przyjętymi, by zachęcić do poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Zachęty rynkowe i bariery finansowe

Państwa członkowskie mają stworzyć listę aktualnych i proponowanych instrumentów, których celem jest promocja poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Lista ta jest uaktualniana co trzy lata.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Państwa członkowskie powinny wprowadzić system wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zawierają one, między innymi, informacje na temat zużycia energetycznego budynków oraz zalecenia w dziedzinie obniżania kosztów.

Kiedy budynek lub moduł budynku jest wystawiany na sprzedaż lub wynajmowany, wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa charakterystyki energetycznej powinien pojawiać się w reklamach publikowanych w mediach komercyjnych.

Przy budowie, sprzedaży albo wynajmie budynku lub modułu budynku należy okazać to świadectwo nowemu lokatorowi lub potencjalnemu nabywcy, a następnie przekazać je nabywcy lub nowemu lokatorowi.

Jeśli chodzi o budynki, w których całkowitą powierzchnię powyżej 500 m² zajmuje organ władzy publicznej, i budynki, w których całkowita powierzchnia powyżej 500 m² jest często odwiedzana przez ludność, świadectwo charakterystyki energetycznej należy wywiesić w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu (ten limit zostanie obniżony do 250 m² od 9 lipca 2015 r.).

Państwa są zobowiązane wdrożyć system regularnych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji budynków.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 2002/91/WE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Charakterystyka energetyczna budynków: obliczana lub zmierzona ilość energii niezbędna do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynku, która obejmuje energię na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Dyrektywa 2010/31/UE

8.7.2010

9.7.2012

Dz. U. L 153 z 18.6.2010

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony