RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pastatų energetinis našumas

Statybos sektoriui tenka 40 % visos Europos Sąjungoje (ES) sunaudojamos energijos. Taigi statybos sektoriaus energijos sąnaudų mažinimas yra vienas iš svarbiausių ES 20-20-20 tikslų energetikos efektyvumo srityje. valstybėms narėms siūlomos gairės, padėsiančios didinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą .

DOKUMENTAS

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo.

SANTRAUKA

Šia direktyva siekiama didinti pastatų ir pastato vienetų energinį naudingumą *.

Pastatų energinio naudingumo apskaičiavimo metodas

Valstybės narės privalo nustatyti šalies ar regiono lygmens energinio naudingumo apskaičiavimo metodiką, grindžiamą tam tikrais elementais, būtent:

 • pastato šiluminėmis ypatybėmis (šilumine talpa, izoliacija ir pan.);
 • šildymo įrenginiais ir aprūpinimu šiltu vandeniu;
 • kondicionavimo įrenginiais;
 • integruotais apšvietimo įrenginiais;
 • vidaus klimato sąlygomis.

Reikia atsižvelgti ir į teigiamą kitų elementų, kaip antai vietos saulės spindulių poveikio, natūralaus apšvietimo, kogeneracijos metu pagamintos elektros energijos, centralizuoto ar grupinio šildymo bei vėsinimo sistemos įtaką.

Minimalių energinio naudingumo reikalavimų nustatymas

Valstybės narės privalo, taikydamos pirmiau nurodytą apskaičiavimo metodą, nustatyti minimalius energinio naudingumo reikalavimus, kad pasiektų optimalų sąnaudų lygį. Šių reikalavimų lygmuo persvarstomas kas 5 metus.

Valstybės narės gali nustatyti skirtingus minimalius reikalavimus naujiems ir esamiems bei įvairių kategorijų pastatams.

Nauji pastatai turi atitikti šiuos reikalavimus, ir prieš pradedant statybą turi būti atliktas atsinaujinančių išteklių energijos tiekimo sistemų įrengimo, šilumos siurblių, centralizuoto ar grupinio šildymo ir vėsinimo sistemų ir kogeneracijos sistemų įrengimo galimybių tyrimas.

Jeigu atliekami dideli esamų pastatų renovacijos darbai, šių pastatų energinis naudingumas turi būti pagerintas tiek, kad jie irgi atitiktų minimalius reikalavimus.

Minimalūs reikalavimai gali būti netaikomi:

 • oficialiai saugomiems pastatams (pvz., pastatams, turintiems istorinę vertę);
 • kulto pastatams;
 • laikiniems pastatams;
 • sezoniniams gyvenamiesiems pastatams;
 • pavieniams pastatams, kurių naudingas vidaus patalpų plotas mažesnis nei 50 m2.

Jeigu techninės pastato sistemos įrengiamos iš naujo, pakeičiamos ar modernizuojamos, šildymo, šilto vandens gamybos, oro kondicionavimo sistemos ir dideli vėdinimo įrenginiai irgi turi atitikti energinio naudingumo reikalavimus.

Pastato dalys, kurios yra pastato apvalkalo dalis ir kurios daro didelį poveikį šio apvalkalo energiniam naudingumui (pvz., langų rėmai),taip pat turi atitikti minimalius energinio naudingumo reikalavimus, jeigu yra keičiamos ar atnaujinamos, — taip turi būti mažinamos sąnaudos ir pasiekti optimalų lygį.

Kaskart, kai pastatomas ar atnaujinamas koks nors pastatas, šioje direktyvoje aktyviai skatinama įdiegti protingas energijos sąnaudų matavimo sistemas, kaip nurodyta Direktyvoje dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių.

Tikslas: statyti beveik nulinės energijos pastatus

Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai turi praktiškai visiškai nevartoti energijos. 2018 m. gruodžio 31 d. tokius pat kriterijus turi atitikti ir nauji pastatai, priklausantys vietos savivaldos institucijoms.

Komisija skatina didinti tokio tipo pastatų skaičių kuriant nacionalinius planus, apimančius:

 • aprašymą, kaip valstybė narė taiko beveik nulinės energijos pastatų apibrėžtį;
 • tarpinius tikslus, kuriais siekiama iki 2015 m. pagerinti naujų pastatų energinį naudingumą;
 • informaciją apie finansinę politiką ir priemones, kuriomis siekiama skatinti gerinti pastatų energinį naudingumą.

Komercinė paskata ir finansinės kliūtys

Valstybėms narėms pavedama sudaryti esamų ir galimų priemonių, kurių paskirtis – skatinti pastatų energinio naudingumo gerinimą, sąrašą. Šis sąrašas atnaujinamas kas trejus metus.

Energinio naudingumo sertifikatai

Valstybės narės privalo sukurti energinio naudingumo sertifikavimo sistemą. Ji turi apimti informaciją apie pastatų energinį naudingumą ir sąnaudų mažinimo rekomendacijas.

Jeigu tam tikrą pastatą arba pastato vienetą siūloma parduoti arba išnuomoti, energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis turi būti nurodomas komercinėje žiniasklaidoje skelbiamuose reklaminiuose pranešimuose.

Statant, parduodant ar išnuomojant pastatą ar pastato vienetą, toks sertifikatas pateikiamas naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui ir perduodamas pirkėjui arba naujam nuomininkui.

Jeigu viešosios valdžios institucijos užimamas pastato bendras plotas yra didesnis negu 500 m² ir jeigu pastato, kuriame dažnai lankosi visuomenė, bendras plotas yra didesnis kaip 500 m², energinio naudingumo sertifikatas turi būti skelbiamas aiškiai matomoje vietoje ir turi būti aiškiai matomas (2015 m. liepos 9 d. ši ploto riba sumažės iki 250 m²).

Valstybėms pavedama sukurti pastatų šildymo ir oro kondicionavimo sistemų reguliarios kontrolės sistemą.

Ši direktyva panaikina Direktyvą 2002/91/EB (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Pastato energinis naudingumas – apskaičiuotas arba išmatuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamam energijos poreikiui, įskaitant energiją šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens gamybos ir apšvietimo reikmėms.

NUORODA

Dokumentas Įsigaliojimo data Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas Oficialusis leidinys
Direktyva 2010/31/ES

2010 7 8

2012 7 9

OL L 153, 2010 6 18.

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.09.2010
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią