RSS
Innéacs A - Z
Tá an leathanach seo ar fáil i 23 theanga
Teangacha nua atá ar fáil:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

Tá an earnáil fuinneamh in ionannas le 40 % d’ídiú fuinnimh iomlán an Aontais Eorpaigh (AE). Mar sin, is tosaíocht í i gcomhthéacs na spriocanna “20-20-20”, maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, ídiú fuinnimh sa réimse sin a laghdú. Chun tacú leis an aidhm sin, moltar sa Treoir seo réimeanna gníomhaíochta do na Ballstáit maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh.

ACHT

Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh.

ACHOIMRE

Is í aidhm na Treorach seo feidhmíocht fuinnimh foirgneamh *, a bpáirteanna agus a n-aonad a chur chun cinn.

Modheolaíocht chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a áireamh

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit modheolaíocht a ghlacadh, ar leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal réigiúnach, chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a áireamh, modheolaíocht a chuireann san áireamh nithe áirithe, iad seo a leanas ina measc:

 • airíonna teirmeacha an fhoirgnimh (toilleadh teirmeach, insliú, srl);
 • trealamh téimh agus soláthar teo-uisce;
 • córais aerchóiriúcháin;
 • soilsiú comhtháite a shuiteáil;
 • coinníollacha aeráide taobh istigh.

Cuirtear san áireamh freisin fíorthionchar nithe eile mar nochtadh áitiúil don ghrian, shoilsiú nádúrtha, chomhtháirgeadh leictreachais agus chórais téimh agus fhuaraithe uirbeacha nó chomhchoiteanna.

Leagan amach na n-íoscheanglas

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit, i gcomhréir leis an modheolaíocht áirimh atá luaite thuas, íoscheanglais a chur i bhfeidhm i dtaca le feidhmíocht fuinnimh d’fhonn barrleibhéil ó thaobh costas a bhaint amach. Déantar athbhreithniú ar leibhéal na n-íoscheanglas sin gach uile cúig bliana.

Agus na híoscheanglais á leagan amach acu, féadfaidh na Ballstáit idirdhealú a dhéanamh idir fhoirgnimh nua agus fhoirgnimh atá ann cheana, chomh maith le hidirdhealú a dhéanamh idir chatagóirí éagsúla foirgneamh.

Ní mór d’fhoirgnimh nua na híoscheanglais sin a chomhlíonadh agus, sula gcuirtear tús leis an tógáil, ní mór staidéar indéantachta a dhéanamh orthu maidir le córais sholáthair d’fhuinnimh in-athnuaite, teaschaidéil, córais téimh agus fhuaraithe uirbeacha nó chomhchoiteanna, agus córais chomhtháirgeachta a shuiteáil.

Nuair a dhéantar athshlánú ar fhoirgnimh atá ann cheana, ba cheart go dtiocfadh feabhas ar a bhfeidhmíocht fuinnimh agus go bhféadfaidh siad na híoscheanglais a chomhlíonadh dá bharr.

Ní gá na híoscheanglais a chur i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

 • foirgnimh atá faoi chosaint go hoifigiúil (foirgnimh stairiúla mar shampla);
 • ionaid adhartha;
 • struchtúir shealadacha;
 • foirgnimh chónaithe a mbeartaítear a úsáid ar feadh tréimhse teoranta taobh istigh de bhliain amháin;
 • foirgnimh scoite ina bhfuil an achar urláir iomlán in úsáid níos lú ná 50 m2.

Ní mór do chórais theicniúla foirgnimh, mar chórais téimh, chórais sholáthair teo-uisce, an córas aerchóiriúcháin agus na mórfhearais aerála, nuair a dhéantar iad a shuiteáil, a athsholáthar, nó a nuachóiriú, na híoscheanglais maidir le feidhmíocht fuinnimh a chomhlíonadh.

Ní mór do chomhpháirteanna an fhoirgnimh a chomhdhéanann cabhail an fhoirgnimh, agus a bhfuil tionchar suntasach acu ar fheidhmíocht fuinnimh na cabhlach sin (na frámaí fuinneoige, mar shampla), na híoscheanglais maidir le feidhmíocht fuinnimh a chomhlíonadh nuair a dhéantar iad a athsholáthar nó a athnuachan, ag féachaint le hardleibhéil feidhmíochta i gcomhréir le costais a bhaint amach.

Nuair a thógtar foirgneamh nua nó nuair a dhéantar foirgneamh a athnuachan, moltar go láidir sa Treoir seo córais chliste a dhéanann tomhas ar ídiú fuinnimh a shuiteáil ann, de réir na Treorach maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa leictreachas.

Sprioc: foirgnimh a ídíonn fuinneamh ar leibhéal gar le bheith nialasach

Ón 31 Nollaig 2020, ní mór do gach aon fhoirgneamh nua ídiú fuinnimh gar le bheith nialasach a bheith aige. Ní mór do gach foirgneamh nua arna áitiú nó i seilbh ag na húdaráis phoiblí na critéir chéanna sin a chomhlíonadh ón 31 Nollaig 2018 ar aghaidh.

Spreagann an Coimisiún méadú i líon na bhfoirgneamh den chineál sin trí chur i bhfeidhm pleananna náisiúnta, lena n-áirítear:

 • sonraíocht maidir leis an mbealach a chuireann an Ballstát an sainmhíniú ar fhoirgnimh a ídíonn fuinneamh ar leibhéal gar le bheith nialasach i bhfeidhm;
 • na spriocanna meánreatha a bhfuil mar aidhm acu feidhmíocht fuinnimh na bhfoirgneamh nua a fheabhsú idir seo agus an bhliain 2015;
 • faisnéis maidir le beartais agus le bearta airgeadais arna nglacadh chun feabhas ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh a spreagadh.

Dreasachtaí tráchtála agus bacainní airgeadais

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit liosta a dhéanamh de na hionstraimí atá ann agus a d’fhéadfadh a bheith ann a bhfuil mar aidhm acu feabhas ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh a spreagadh. Déantar an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta gach trí bliana.

Deimhnithe ar fheidhmíocht fuinnimh

Ní mór do Bhallstáit córas deimhniúcháin a chur i ngníomh maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh. Cuimsíonn an ceann deireanach atá luaite faisnéis mar gheall ar ídiú fuinnimh foirgneamh ach go háirithe, chomh maith le moltaí faoi fheabhsú na gcostas.

Nuair atá foirgneamh nó aonad foirgnimh le díol nó le cur ar cíos, ní mór do tháscaire feidhmíochta fuinnimh an deimhnithe ar fheidhmíocht fuinnimh a bheith ar taispeáint sna fógraí a fhoilsítear sna meáin tráchtála.

Nuair a thógtar, a dhíoltar nó a ligtear an foirgneamh nó an t-aonad foirgnimh ar cíos, taispeánfar an deimhniú sin don tionónta nua nó don cheannaitheoir dóchúil agus cuirfear ar aghaidh chuig an gceannaitheoir nó chuig an tionónta nua é.

Maidir le foirgnimh ina bhfuil an t-achar urláir iomlán níos mó ná 500 m² arna n-áitiú ag údarás poiblí agus foirgnimh ina bhfuil an t-achar urláir iomlán níos mó ná 500 m² a thugann an pobal cuairt orthu go rialta, ní mór an deimhniú ar fheidhmíocht fuinnimh a chur ar taispeáint in áit inar féidir é a fheiceáil go soiléir (laghdófar an tairseach sin go 250 m² ar an 9 Iúil 2015).

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit córas rialaithe reatha ar chórais téimh agus aerchóiriúcháin na bhfoirgneamh a chur i bhfeidhm.

Aisghairtear leis an Treoir seo an Treoir 2002/91/CE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Eochairfhocail an Achta
 • Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh: an méid fuinnimh a áirítear nó a thomhaistear a bheith riachtanach chun riachtanais fuinnimh a bhaineann le gnáthúsáid foirgnimh a chomhlíonadh, méid a chuireann san áireamh an fuinneamh arna úsáid don téamh, don chóras fuaraithe, don aeráil, do sholáthar teo-uisce agus don soilsiú.

TAGAIRT

Acht Teacht i bhfeidhm Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit Iris Oifigiúil
Treoir 2010/31/AE

8.7.2010

9.7.2012

IO L 153 an 18.6.2010

Nuashonrú is déanaí: 17.09.2010
Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh