RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä pienentämällä energiaa käyttävien tuotteiden ympäristövaikutusta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä asetetaan vaatimukset, joita Euroopan unionissa on noudatettava energiaan liittyvien tuotteiden * ekologisessa suunnittelussa *.

Direktiiviä ei sovelleta henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuihin liikennevälineisiin.

Tuotteiden ekologisen suunnittelun parametrit

Ekologisen suunnittelun parametrit riippuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheista, joita ovat

 • raaka-aineiden valinta ja käyttö
 • valmistus
 • pakkaaminen, kuljetus ja jakelu
 • asennus ja kunnossapito
 • käyttö
 • käyttöiän loppu.

Kunkin vaiheen osalta arvioidaan tuotteen seuraavat ympäristönäkökohdat:

 • materiaalien, energian ja muiden resurssien ennakoitu kulutus
 • ennakoidut päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • ennakoitu saaste (melu, tärinä, säteily ja sähkömagneettiset kentät)
 • ennakkoarvio jätteen syntymisestä
 • mahdollisuus materiaalien tai energian uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja hyödyntämiseen, ottaen huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi.

Markkinoille saattaminen ja CE-merkintä

Tuotteet, jotka ovat täytäntöönpanotoimenpiteiden * kohteena, on ennen markkinoille saattamista varustettava CE-merkinnällä.

Markkinoiden valvonnasta vastaavat jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset, joiden tehtävänä on

 • tarkastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus
 • vaatia asianosaisia toimittamaan tarvittavat tiedot
 • ottaa näytteitä tuotteista ja suorittaa niiden vaatimustenmukaisuustarkastuksia.

Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltioilla ei ole oikeutta asettaa markkinoille saattamista koskevia rajoituksia tuotteelle, joka täyttää ekologisen suunnittelun vaatimukset.

Jos tuote ei täytä ekologisen suunnittelun vaatimuksia, jäsenvaltioiden on toteutettava asian vaatimat toimenpiteet, joilla voidaan jopa kieltää tuotteen markkinoille saattaminen. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava tällaisista aikeista Euroopan komissiolle, jos vaatimustenvastaisuus johtuu

 • sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten täyttämättä jättämisestä
 • yhdenmukaistettujen standardien virheellisestä soveltamisesta
 • puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Ennen tuotteen markkinoille saattamista on arvioitava sen vaatimustenmukaisuus kaikkien ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta.

Tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen valmistajan tai sen valtuutetun edustajan on säilytettävä kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat, jotta jäsenvaltiot voivat tarkastaa ne. Tarkastus voidaan suorittaa kymmenen vuoden kuluessa tuotteen valmistamisesta.

Vaatimustenmukaisuusolettama

Tuotteen, joka on varustettu yhteisön ympäristömerkillä, oletetaan täyttävän sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Komissiolla on myös valtuus päättää, että muunkinlaiset ympäristömerkit vastaavat yhteisön ympäristömerkkiä.

Yhdenmukaistetut standardit

Jos yhdenmukaistetut standardit eivät täysin täytä direktiivin säännöksiä, asianomainen jäsenvaltio tai komissio ilmoittaa asiasta pysyvälle komitealle, joka on perustettu teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin nojalla. Komitea antaa lausunnon, jonka komissio ottaa huomioon.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Komissio voi auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja hyvin pieniä yrityksiä sisällyttämään ympäristövaatimukset ja varsinkin energiatehokkuusvaatimukset tuotteidensa suunnitteluun.

Kuluttajille tiedottaminen

Valmistajien on kyettävä toimittamaan kuluttajille tiedot näiden mahdollisesta roolista tuotteen kestävässä käytössä sekä tiedot tuotteen ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnittelun eduista.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 2005/32/EY.

Taustaa

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologisessa suunnittelussa on edelleen liian suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mikä vaikeuttaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tällä direktiivillä pyritäänkin yhdenmukaistamaan entisestään alan kansallista lainsäädäntöä sekä laajentamaan direktiivin soveltamisala kaikkiin energiaa käyttäviin tuotteisiin.

Keskeiset termit
 • Ekologinen suunnittelu: ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuotesuunnittelussa tuotteen ympäristötehokkuuden parantamiseksi sen koko elinkaaren aikana.
 • Energiaan liittyvä tuote: hyödyke, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön, mukaan luettuina tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäväksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti.
 • Täytäntöönpanotoimet: toimenpiteet, jotka hyväksytään tämän direktiivin nojalla ja joissa asetetaan määriteltyihin tuotteisiin tai niiden ympäristönäkökohtiin liittyviä ekologisen suunnittelun vaatimuksia.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Direktiivi 2009/125/EY

20.11.2009

20.11.2010

EUVL L 285, 31.10.2009

Viimeisin päivitys 02.02.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun