RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προστατεύσει το περιβάλλον μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού * των προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια * στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων.

Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων

Οι παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού εξαρτώνται από τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων:

 • επιλογή και χρήση πρώτων υλών·
 • κατασκευή·

 • συσκευασία, μεταφορά και διανομή·

 • εγκατάσταση και συντήρηση·
 • χρήση·

 • τέλος ζωής.

Σε κάθε φάση αξιολογούνται οι ακόλουθες πτυχές των προϊόντων:

 • προβλεπόμενη κατανάλωση των υλικών, της ενέργειας και άλλων πόρων·
 • προβλεπόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος·
 • προβλεπόμενη ρύπανση (θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικά πεδία)·
 • προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων·
 • δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και/ή ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διάθεση στην αγορά και σήμανση CE

Κάθε προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής * πρέπει να φέρει σήμανση CE προτού διατεθεί στην αγορά.

Η αγορά εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη και έχουν τα εξής καθήκοντα:

 • επαληθεύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις·
 • ζητούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη τις απαραίτητες πληροφορίες·
 • λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και τα υποβάλλουν σε ελέγχους συμμόρφωσης.

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος που πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Εάν το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, φθάνοντας έως την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προθέσεις του, όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται στις εξής αιτίες:

 • μη πλήρωση των απαιτήσεων του εφαρμόσιμου ισχύοντος μέτρου εφαρμογής·
 • εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων·
 • ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης

Πριν από τη διάθεση στην αγορά, κάθε προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε αξιολόγηση σχετικά με τη συμμόρφωση του προς όλες τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί τα έγγραφα που αφορούν τη διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, επί χρονικό διάστημα δέκα ετών μετά την κατασκευή του προϊόντος, προς διευκόλυνση ενδεχόμενης επιθεώρησης από τα κράτη μέλη.

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Η Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Όταν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το εκάστοτε κράτος μέλος ή η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία για τις διαδικασίες πληροφόρησης σε σχέση με τα πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς. Η μόνιμη επιτροπή εκφέρει γνώμη την οποία λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους

Η Επιτροπή δύναται να βοηθά τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά τοv σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι στους καταναλωτές των προϊόντων παρέχεται πληροφόρηση για τοv ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, για τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και για τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού.

Η παρούσα οδηγία καταργεί την οδηγία 2005/32/ΕΚ.

Πλαίσιο

Υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Με την παρούσα οδηγία, επομένως, επιδιώκεται η καλύτερη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα αυτό, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής στο σύνολο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Οικολογικός σχεδιασμός: η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στοv σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
 • Συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν: κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας και το οποίο διατίθεται στην αγορά και/ή τίθεται σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και τα οποία διατίθενται στην αγορά και/ή τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο.
 • Μέτρα εφαρμογής: μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα ή για ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/125/ΕΚ

20.11.2009

20.11.2010

EE L 285 της 31.10.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.02.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας