RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekodesign energetických spotřebičů

Cílem této směrnice je ochrana životního prostředí snížením dopadu energetických spotřebičů na životní prostředí.

AKT

Směrnice 2009/125/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví požadavky Společenství na ekodesign * výrobků spojených se spotřebou energie * v Evropské unii.

Tato směrnice se nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Parametry ekodesignu výrobků

Parametry ekodesignu závisejí na jednotlivých fázích životního cyklu výrobku:

 • výběr a použití surovin;
 • výroba;
 • úprava, přeprava a distribuce;
 • instalace a údržba;
 • používání;
 • konec životnosti.

U každé fáze se posuzují tyto aspekty výrobku:

 • předpokládaná spotřeba materiálu, energie a jiných zdrojů;
 • předpokládané emise do ovzduší, vod nebo půdy;
 • předpokládané znečištění (hluk, vibrace, záření, elektromagnetická pole);
 • předpokládané množství vyprodukovaného odpadního materiálu;
 • možnost opětovného použití, recyklace a využití materiálu nebo energie při zohlednění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Uvádění na trh a označení CE

Jakýkoliv výrobek, na který se vztahují prováděcí opatření *, musí být před uvedením na trh opatřený označením CE.

Dozor nad trhem je prováděn příslušnými orgány, které určí členské státy, jejichž úkolem je:

 • ověřit shodu výrobků;
 • vyžádat si od dotčených stran potřebné informace;
 • odebírat vzorky výrobků a provádět u nich kontroly shody.

Volný pohyb

Členské státy nejsou oprávněny omezovat uvádění na trh výrobku, který vyhovuje požadavkům na ekodesign.

Pokud výrobek nevyhovuje požadavkům na ekodesign, musí členské státy přijmout přiměřená opatření, kterými může být až zákaz uvádění výrobku na trh. V tomto případě musí dotyčné členské státy uvědomit o svém úmyslu Evropskou komisi, pokud je nesoulad způsoben:

 • nesplněním požadavků použitelného prováděcího opatření;
 • nesprávným použitím harmonizovaných norem;
 • nedostatky v harmonizovaných normách.

Posuzování shody

Před uvedením na trh musí každý výrobek podléhat posuzování shody zahrnující veškeré požadavky na ekodesign.

Jakmile je výrobek uveden na trh, uchovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce příslušné dokumenty týkající se vydaného posouzení shody po dobu deseti let od doby výroby výrobku, aby byly dostupné pro kontrolu členských států.

Předpoklad shody

Předpokládá se, že výrobky označené ekoznačkou Společenství (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) splňují požadavky na ekodesign stanovené použitelným prováděcím opatřením. Komise má rovněž pravomoc rozhodnout, že jiné ekoznačky jsou rovnocenné ekoznačce Společenství.

Harmonizované normy

V případě, že harmonizované normy nevyhoví zcela ustanovením této směrnice, informuje o tom dotčený členský stát nebo Komise stálý výbor zřízený směrnicí o informačních postupech v oblasti norem a technických předpisů. Komise tedy zaujme stanovisko, které Komise zohledňuje.

Malé a střední podniky

Komise má možnost pomoci malým a středním podnikům a velmi malým podnikům zahrnout environmentální požadavky při návrhu jejich výrobků, a zejména energetickou účinnost.

Informování spotřebitele

Výrobci musí být schopni spotřebitelům poskytnout informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému užívání dotyčného výrobku a ekologickému profilu výrobku a výhodám ekodesignu.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice 2005/32/ES (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Kontext

V případě ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie zůstává ještě mnoho rozdílů mezi členskými státy, což brání účinnému fungování vnitřního trhu. Tato směrnice se za tímto účelem snaží zlepšit harmonizaci vnitrostátních předpisů v této oblasti rozšířením své působnosti na veškeré energetické spotřebiče.

Klíčové pojmy aktu
 • Ekodesign: začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu.
 • Výrobek spojený se spotřebou energie: výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu energie a jenž je uveden na trh anebo do provozu, včetně částí, které jsou určeny k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž se vztahuje tato směrnice, a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, přičemž jejich vliv na životní prostředí lze posoudit samostatně.
 • Prováděcí opatření: opatření přijatá podle této směrnice, která stanoví požadavky na ekodesign pro definované výrobky nebo na jejich environmentální aspekty.

ODKAZ

Akt Vstup v platnost Provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2009/125/CE

20. 11. 2009

20. 11. 2010

Úř. věst. L 285 

ze dne 31. 10. 2009

Poslední aktualizace: 02.02.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky