RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Határon átnyúló egészségügyi ellátás: a betegek jogai

Az egészségügyi ellátás igénybevételének szabadságát az egész Európai Unióban (EU) minőségi és biztonsági garanciákkal kell ellátni. A betegek megalapozott választásának elősegítése érdekében biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy tájékozódni tudjanak az Európai Unió más tagállamai által nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételének és az ahhoz kapcsolódó költségek visszatérítésének feltételeiről.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egy általános keret létrehozásáról rendelkezik a következő célok elérése érdekében:

  • a betegek jogainak tisztázása a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükre * és az ellátáshoz kapcsolódó költségek visszatérítésére vonatkozólag;
  • az Európai Unió valamely másik tagállama által nyújtott ellátás színvonalának és biztonságának garantálása;
  • az egészségügyi ellátásra vonatkozó, tagállamok közötti együttműködés elősegítése.

Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

  • tartós egészségügyi szolgáltatások;
  • közfinanszírozású oltási programok.

A tagállamok hatáskörei

A határon átnyúló egészségügyi ellátás érdekében minden tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot. A nemzeti kapcsolattartó pontok kapcsolatban állnak a betegszervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal és az egészségbiztosítókkal. Feladatuk a határon átnyúló egészségügyi ellátásban részesülni kívánó betegek tájékoztatása jogaikról, valamint a más tagállamokban lévő nemzeti kapcsolattartó pontok elérhetőségéről.

Az ellátás helye szerinti tagállam * szervezi és biztosítja az egészségügyi ellátást. Ezenfelül ellenőrző mechanizmusok révén gondoskodik az egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódó minőségi és biztonsági normák tiszteletben tartásáról. Biztosítja továbbá a személyes adatok védelmének betartását és a más országból származó betegekkel való egyenlő bánásmódot. Az ellátás helye szerinti ország nemzeti kapcsolattartó pontja megfelelő tájékoztatást nyújt a betegek részére.

Az egészségügyi ellátás nyújtását követően a biztosítás helye szerinti tagállam * feladata az ellátás költségeinek a biztosított személy részére történő visszatérítése, amennyiben az igénybe vett kezelést a nemzeti jogszabályok visszatérítésre jogosult ellátásként tartják nyilván.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítési módja

A biztosítás helye szerinti tagállamnak kell gondoskodnia arról, hogy a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő biztosított személy költségeit visszatérítsék – amennyiben az jogosult az adott ellátásra. A visszatérítés mértéke annak az összegnek felel meg, amelyet a kötelező szociális biztonsági rendszer fizetett volna, ha az ellátást a saját területén nyújtotta volna. A visszatérített összeg nem haladhatja meg az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségét.

A biztosítás helye szerinti tagállamnak arra is lehetősége van, hogy a járulékos költségeket, azaz a szállás vagy az utazás költségét visszatérítse.

A biztosított személy a telemedicinán keresztül igénybe vett szolgáltatások után is részesülhet visszatérítésben.

Bizonyos határon átnyúló egészségügyi ellátások * tekintetében a biztosítás helye szerinti állam előzetes engedélyezési rendszert alkalmazhat, hogy egészségügyi rendszere tervezési és finanszírozási destabilizációjának veszélyét elkerülje. Az engedély kiadása kötelező abban az esetben, ha a beteg jogosult az adott egészségügyi ellátás igénybevételére, de az állam nem képes azt a saját területén orvosi szempontból elfogadható időtartamon belül biztosítani. Az állam azonban megtagadhatja az engedély kiadását az előzetes engedélyhez kötött egészségügyi ellátások jegyzékében felsorolt, pontosan körülhatárolt esetekben *.

Amennyiben a beteg az összes feltétel teljesítése mellett igényli az előzetes engedélyt, azt a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendelet alapján kell megadni, kivéve, ha a beteg kifejezetten kéri a jelen irányelv alkalmazását.

Az egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozó közigazgatási eljárások tekintetében a szükségesség és az arányosság elvének kell érvényesülnie. A közigazgatási eljárások alkalmazása átlátható módon, előre megszabott határidőkkel, objektív és megkülönböztetésmentes feltételek alapján történik. A határon átnyúló egészségügyi ellátási kérelmek adminisztrációja során a tagállamoknak elsősorban a beteg különös egészségügyi állapotát, az eset sürgősségét és az egyedi körülményeket kell figyelembe venniük.

Együttműködés az egészségügy terén

A tagállamok együttműködnek egymással az irányelv megvalósításának megkönnyítése érdekében. Különösen támogatják az egészségügyi szolgáltatók európai referenciahálózatának létrejöttét, amelynek célja a szakértelem Európán belüli mobilitásának elősegítéséhez való hozzájárulás, valamint a kiemelten speciális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a rendelkezésre álló források és szakértelem koncentrációja és összefogása által.

A tagállamok elismerik a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények érvényességét, amennyiben azok a területükön engedélyezett gyógyszerre vonatkoznak. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy megkönnyítsék az egészségügyi szakemberek számára a rendelvények kölcsönös elismerését, valamint azok eredetiségének ellenőrzését.

A tagállamokat ösztönzik a ritka betegségek kezelésében való együttműködésre is, amit a diagnosztikai és az ellátási kapacitások fejlesztése segít elő. Ebben az összefüggésben hasznos az Orphanet adatbázis és az európai referenciahálózatok használata.

A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások nyújtását az elektronikus egészségügy online felületen található rendszerek és szolgáltatások is lehetővé teszik. Az irányelv előírja az „elektronikus egészségügyért” felelős nemzeti hatóságok hálózatának létrehozását az ellátás folytonosságának megerősítése és a színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés garantálása érdekében.

Végül pedig az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős hatóságok és szervek hálózatának felállítása megkönnyíti majd az illetékes nemzeti hatóságok e területet érintő együttműködését.

Háttér

Az irányelv követi a Bíróságnak a Kohll és Decker-ügyben 1998. április 28-án hozott ítélete óta fennálló ítélkezési gyakorlatát, amely megállapította a betegek más tagállamban igénybe vett orvosi ellátás költségeinek megtéríttetésére vonatkozó jogát. Az irányelv nem kérdőjelezi meg a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet alapelveit, azaz az egy tagállam belföldi és külföldi illetőségű betegei közötti egyenlőség és az európai egészségbiztosítási kártya alapelveit.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Határon átnyúló egészségügyi ellátás: a biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyújtott vagy felírt egészségügyi ellátás.
  • A biztosítás helye szerinti tagállam: az a tagállam, ahol a beteg biztosítva van.
  • Ellátás helye szerinti tagállam: az a tagállam, amelynek területén a beteg ténylegesen határon átnyúló egészségügyi ellátásban részesül.
  • Előzetes engedélyhez köthető ellátások: 1. tervezést igénylő és a következő feltételek egyikét teljesítő egészségügyi ellátás: a) a beteg legalább egyéjszakás kórházi tartózkodása vagy b) kiemelten speciális és költséges orvosi infrastruktúra vagy orvosi felszerelés igénybevétele; 2. az ellátás a beteg vagy a lakosság számára különleges kockázatot jelentő kezelésekkel jár; 3. az ellátást olyan egészségügyi szolgáltató nyújtja, amely vonatkozásában súlyos és kifejezett aggályok merülhetnek fel az ellátás színvonalával vagy biztonságával kapcsolatban.
  • Az engedély elutasításának lehetséges okai: 1. betegbiztonsági kockázat fennállása; 2. a lakosság biztonságát érintő kockázat fennállása; 3. súlyos és kifejezett aggályok merülnek fel arra vonatkozólag, hogy az egészségügyi szolgáltató betartja az ellátás színvonalára és biztonságára vonatkozó normákat; és 4. a beteg az ellátást orvosilag elfogadható időtartamon belül a saját államában is igénybe tudja venni.

HIVATKOZÁS

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2011/24/EK irányelv

2011.4.24

2013.10.25.

HL L 88., 2011.4.4.

Utolsó frissítés: 04.05.2011

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére