RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rajatylittävä terveydenhuolto: potilaiden oikeudet

Sen lisäksi, että terveydenhuoltoa voidaan vapaasti saada koko Euroopan unionissa (EU), on taattava terveydenhuollon laatu ja turvallisuus. Voidakseen tehdä asiantuntevia valintoja potilaiden on saatava käyttöönsä kaikki haluamansa tiedot edellytyksistä, joilla he voivat saada terveydenhuoltoa jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja joilla heille maksetaan korvauksia heidän palattuaan kotimaahansa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on luoda yleiset puitteet, joiden tarkoituksena on

  • selkeyttää potilaiden oikeuksia saada rajatylittävää terveydenhuoltoa * ja siitä maksettavia korvauksia
  • taata hoidon laatu ja turvallisuus.

Tämä direktiivi ei koske

  • pitkäaikaishoitopalveluja
  • julkisia rokotusohjelmia.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä rajatylittävää terveydenhuoltoa varten yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste. Nämä yhteyspisteet toimivat yhteistyössä potilasjärjestöjen, terveydenhuollon tarjoajien ja sairausvakuutuskassojen kanssa. Kansallisten yhteyspisteiden on toimitettava potilaille tietoja näiden oikeuksista silloin, kun he päättävät käyttää rajatylittävää terveydenhuoltoa, sekä muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteyspisteiden yhteystiedot.

Hoitojäsenvaltio * organisoi ja tarjoaa terveydenhuoltoa. Se valvoo laatua ja turvallisuutta koskevien standardien noudattamista terveydenhuollon yhteydessä, erityisesti ottamalla käyttöön valvontamekanismeja. Hoitojäsenvaltio takaa myös henkilötietojen suojan ja muista jäsenvaltioista tulevien potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Hoitojäsenvaltion kansallisen yhteyspisteen on toimitettava potilaille näiden tarvitsemat tiedot.

Vakuutusjäsenvaltio * korvaa vakuutetulle kustannukset edellyttäen, että hoidot kuuluvat korvausten piiriin kansallisessa lainsäädännössä.

Rajatylittävän terveydenhuollon korvauksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava rajatylittävää terveydenhuoltoa saavalle vakuutetulle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen, jos vakuutetulla on oikeus tämäntyyppiseen terveydenhuoltoon. Vakuutusjäsenvaltion on korvattava vakuutetulle kustannukset, jotka olisi maksettu sen lakisääteisestä sosiaaliturvajärjestelmästä, jos sama tai samankaltainen terveydenhuolto olisi tarjottu sen alueella. Saadun hoidon tosiasiallisia kustannuksia ei pidä ylittää.

Vakuutusjäsenvaltio voi korvata muut asiaan liittyvät kustannukset, kuten majoitus- ja matkakustannukset.

Vakuutettu voi myös saada korvauksia etälääketieteen välityksellä tarjotuista palveluista.

Vakuutusjäsenvaltio voi säätää ennakkolupajärjestelmästä tietynlaisen toisessa jäsenvaltiossa tarjotun terveydenhuollon kustannusten korvaamiseksi * omasta sosiaaliturvajärjestelmästään, jotta sen oman terveydenhoitojärjestelmän suunnittelu ja/tai rahoitus ei vaarantuisi. Vakuutusjäsenvaltion on annettava tällainen ennakkolupa aina, jos potilaalla on oikeus asianomaiseen terveydenhuoltoon ja jos sitä ei voida tarjota sen omalla alueella lääketieteellisesti hyväksyttävän ajan kuluessa. Se voi sitä vastoin kieltäytyä antamasta lupaa potilaalle tarkasti luetelluissa tapauksissa *.

Jos potilas pyytää ennakkolupaa ja täyttää sen saantiedellytykset, lupa on myönnettävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen nojalla paitsi, jos potilas pyytää, että häntä hoidetaan tämän direktiivin nojalla.

Terveydenhuoltoa koskevien hallinnollisten menettelyjen on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Ne on määritettävä avoimesti ja ennalta asetetuissa määräajoissa objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien perusteella. Jäsenvaltioiden viranomaisten käsitellessä rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa hakemusta niiden on otettava huomioon pääasiallisesti potilaan terveydentila sekä hoidon kiireellisyys ja yksittäiset olosuhteet.

Terveydenhuoltoalalla tehtävä yhteistyö

Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä helpottaakseen direktiivin täytäntöönpanoa. Ne tukevat erityisesti terveydenhuollon tarjoajien muodostamien eurooppalaisten osaamisverkkojen luomista. Verkkojen tarkoituksena on edistää asiantuntemuksen liikkumista Euroopassa eli korkealaatuisen ja kustannustehokkaan hoidon tarjoamista kaikille potilaille, joiden sairaus vaatii erityistä resurssien tai asiantuntemuksen keskittämistä.

Jäsenvaltiot tunnustavat toisessa jäsenvaltiossa annetut lääkemääräykset, jos ne koskevat niiden alueella hyväksyttyjä lääkkeitä. On toteutettava toimia, jotta helpotetaan vastavuoroista tunnustamista ja lääkemääräyksen ja sen kirjoittaneen valtuutetun henkilön aitouden varmentamista.

Jäsenvaltioita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä harvinaisten sairauksien hoidossa kehittämällä diagnoosi- ja hoitokapasiteettia. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää Orphanet-tietokantaa ja eurooppalaisia verkostoja.

Sähköisen terveydenhuollon järjestelmät tai palvelut mahdollistavat myös rajatylittävän terveydenhuollon. Tässä direktiivissä säädetään sähköisestä terveydenhuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten välille perustettavasta verkostosta, jonka tarkoituksena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja varmistaa turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuus.

Perustamalla terveysteknologian arvioinnista vastaavien viranomaisten tai elinten verkosto helpotetaan yhteistyötä asiasta vastaavien viranomaisten yhteistyötä tällä alalla.

Taustaa

Direktiivi sijoittuu samaan jatkumoon kuin asiassa Kohll ja Decker 28. huhtikuuta 2008 annetun tuomion jälkeinen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka liittyy potilaiden oikeuksiin saada korvauksia toisessa jäsenvaltiossa annetusta sairaanhoidosta. Siinä ei kyseenalaisteta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen periaatteita, joita ovat toisessa jäsenvaltiossa terveydenhuoltoa saavan potilaan sama asema kyseisen jäsenvaltion asukkaiden kanssa ja eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Keskeiset termit
  • rajatylittävä terveydenhuolto: muussa jäsenvaltiossa kuin vakuutusjäsenvaltiossa tarjottu tai määrätty terveydenhuolto.
  • Vakuutusjäsenvaltio: jäsenvaltio, jossa potilas on vakuutettu.
  • Hoitojäsenvaltio: jäsenvaltio, jonka alueella rajaylittävää terveydenhuoltoa tosiasiallisesti tarjotaan.
  • Terveydenhuolto, johon voidaan edellyttää ennakkolupaa: 1. Terveydenhuolto, joka edellyttää suunnittelua ja (a) vähintään yhtä sairaalayöpymistä tai pitkälle erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä infrastruktuuria tai lääketieteellistä laitteistoa. 2. Terveydenhuolto, johon sisältyy hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai väestölle erityinen riski. 3. Terveydenhuolto, jota tarjoaa terveydenhuollon tarjoaja, joka voisi aiheuttaa vakavaa ja erityistä huolta hoidon laadusta tai turvallisuudesta.
  • Luvan epäämisperusteet: 1. potilaan turvallisuus vaarantuu; 2. suuren yleisön turvallisuus vaarantuu; 3. terveydenhuollon tarjoaa sellainen terveydenhuollon tarjoaja, joka aiheuttaa vakavaa ja erityistä huolta hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamisesta; 4. kyseessä oleva terveydenhuolto voidaan tarjota jäsenvaltion alueella lääketieteellisesti hyväksyttävässä määräajassa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2011/24/EU

24.4.2011

25.10.2013

EUVL L 88, 4.4.2011

Viimeisin päivitys 04.05.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun