RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systemen för social trygghet och fri rörlighet för personer: tillämpning

Arkiv

I denna rådsförordning föreskrivs hur förordning (EEG) 1408/71 om samordning av de sociala trygghetssystemen för personer som flyttar inom gemenskapen ska tillämpas i praktiken.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I förordningen anges bland annat de behöriga institutionerna i varje medlemsstat, vilka handlingar som ska tillhandahållas och vilka formaliteter de berörda personerna ska uppfylla för att få förmåner. Villkoren för administrativa kontroller och läkarundersökningar liksom villkoren för återbetalning av förmåner som institutionen i en medlemsstat utbetalat för institutionen i en annan medlemsstat anges också. Vidare definieras revisionskommitténs uppgifter.

Upphävande av förordning (EEG) nr 574/72

Förordning (EG) nr 883/2004 antogs för att förenkla och klarlägga samordningen av medlemsstaternas system för social trygghet. Den nya referensramen gör det lättare för de europeiska medborgarna att fritt röra sig på gemenskapens territorium. Den ålägger förvaltningarna större skyldighet att samarbeta i frågor som gäller social trygghet och gör elektroniskt utbyte av uppgifter mellan förvaltningarna obligatoriskt.

Förordning (EEG) nr 574/72 upphävs. Vissa av förordningens bestämmelser fortsätter att gälla för vissa anknytande gemenskapsrättsakter och gemenskapsavtal för att garantera rättssäkerheten.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDatum för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 574/72

1.10.1972

-

EGT L 74, 27.3.1972

Ändringsrättsakt(er)Datum för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2864/72

1.1.1973

-

EGT L 306, 31.12.1972

Förordning (EEG) nr 1392/74

8.6.1974

-

EGT L 152, 8.6.1974

Förordning (EEG) nr 1209/76

26.5.1976

-

EGT L 138, 26.5.1976

Förordning (EEG) nr 2595/77

26.11.1977

-

EGT L 302, 26.11.1977

Förordning (EEG) nr 1390/81

1.12.1981

-

EGT L 143, 29.5.1981

Förordning (EEG) nr 2793/81

29.9.1981

-

EGT L 275, 29.9.1981

Förordning (EEG) nr 2001/83

22.8.1983

-

EGT L 230, 22.8.1983

Förordning (EEG) nr 1660/85

20.6.1985

-

EGT L 160, 20.6.1985

Förordning (EEG) nr 1305/89

16.5.1986

-

EGT L 131, 13.5.1989

Förordning (EEG) nr 2332/89

2.8.1989

-

EGT L 224, 2.8.1989

Förordning (EEG) nr 3427/89

16.11.1989

-

EGT L 331, 16.11.1989

Förordning (EEG) nr 2195/91

29.7.1991

-

EGT L 206, 29.7.1991

Förordning (EEG) nr 1247/92

1.6.1992

-

EGT L 136, 19.5.1992

Förordning (EEG) nr 1945/93

1.8.1993

-

EGT L 181, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 3095/95

1.1.1996

-

EGT L 335, 30.12.1995

Förordning (EG) nr 1290/97

4.10.1997 (art. 3.1 senast 1.1.1999)

-

EGT L 176, 4.7.1997

Förordning (EG) nr 1223/98

1.7.1998

-

EGT L 168, 13.6.1998

Förordning (EG) nr 1606/98

25.10.1998

-

EGT L 209, 25.7.1998

Förordning (EG) nr 307/1999

1.5.1999

-

EGT L 38, 12.2.1999

Förordning (EG) nr 1399/1999

1.9.1999

-

EGT L 164, 30.6.1999

Förordning (EG) nr 89/2001

7.2.2001

-

EGT L 14, 18.1.2001

Förordning (EG) nr 1386/2001

1.9.2001

-

EGT L 187, 10.7.2001

Förordning (EG) nr 410/2002

25.3.2002

-

EGT L 62, 5.3.2002

Förordning (EG) nr 859/2003

1.6.2003

-

EUT L 124, 20.5.2003

Förordning (EG) nr 1851/2003

11.11.2003

-

EUT L 271, 22.10.2003

Förordning (EG) nr 631/2004

1.6.2004

-

EUT L 100, 6.4.2004

Förordning (EG) nr 883/2004 upphäver förordning (EEG) nr 574/72

20.5.2004

-

EUT L 166, 30.4.2004

Förordning (EG) nr 77/2005

9.2.2005

-

EUT L 16, 20.1.2005

Förordning (EG) nr 647/2005

5.5.2005

-

EUT L 117, 4.5.2005

Förordning (EG) nr 207/2006

28.2.2006

-

EUT L 36, 8.2.2006

Förordning (EG) nr 629/2006

28.4.2006

-

EUT L 114, 27.4.2006

Förordning (EG) nr 1791/2006

20.11.2006

-

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EG) nr 311/2007

12.4.2007

-

EUT L 82, 23.3.2007

Förordning (EG) nr 101/2008

25.2.2008

-

EUT L 31, 5.2.2008

Förordning (EG) nr 120/2009

2.3.2009

-

EUT L 39, 10.2.2009

Senast ändrat den 05.10.2009

Se även

  • Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter ”Dina sociala rättigheter”.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början