RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sosiaaliturvajärjestelmät ja henkilöiden vapaa liikkuvuus: perusasetus

Arkisto

Asetuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen kansalliset sosiaaliturvalainsäädännöt Euroopan unionin alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksien suojelemiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus liittyy täytäntöönpanoasetukseen (ETY) N:o 574/72, jossa säädetään yksityiskohtaisesti asetuksen käytäntöön soveltamisesta (toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, hallinnolliset muodollisuudet).

Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt

Asetusta sovelletaan sellaisiin yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön alaisiin työntekijöihin (palkatut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat), jotka ovat jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalaisia taikka valtiottomia henkilöitä tai pakolaisia, jotka asuvat jäsenvaltion alueella, sekä heidän perheenjäseniinsä ja jälkeenjääneisiinsä. Lisäksi asetusta sovelletaan työntekijöiden jälkeenjääneisiin riippumatta tällaisten työntekijöiden kansalaisuudesta sekä virkamiehiin ja henkilöihin, joita sovellettavan lainsäädännön mukaan pidetään sellaisina.
Asetusta sovelletaan myös opiskeleviin tai ammatillista koulutusta saaviin henkilöihin ja heidän perheenjäseniinsä.

Yhdenvertainen kohtelu

Jäsenvaltion alueella asuvat henkilöt, joihin tätä asetusta sovelletaan, ovat jäsenvaltion lainsäädännön mukaan samojen velvoitteiden alaisia ja nauttivat samoja etuja kuin tämän valtion kansalaiset.

Aineellinen soveltamisala

Asetusta sovelletaan kaikkeen lainsäädäntöön, joka koskee seuraavia sosiaaliturvan aloja: sairaus- ja äitiysetuuksia, työkyvyttömyysetuuksia, vanhuusetuuksia, jälkeenjääneiden etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, työttömyysetuuksia sekä perhe-etuuksia ja kuolemantapauksen johdosta annettavia avustuksia. Asetusta sovelletaan kaikkiin yleisiin ja erityisiin sosiaaliturvajärjestelmiin riippumatta siitä, ovatko ne maksuihin perustuvia vai maksuihin perustumattomia, sekä järjestelmiin, jotka koskevat työnantajan tai laivanvarustajan vastuuta. Asetusta ei sovelleta sosiaalihuoltoon ja lääkinnälliseen huoltoon eikä sodan tai sen seurauksien uhrien etuusjärjestelmiin.

Asumista koskevasta edellytyksestä luopuminen

Työkyvyttömyys-, vanhuus- tai jälkeenjääneiden rahaetuuksia, työtapaturma- tai ammattitautieläkkeitä ja kuolemantapauksen johdosta annettavia avustuksia, joihin on saavutettu oikeus yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ei saa vähentää, muuttaa, keskeyttää, peruuttaa tai takavarikoida sen vuoksi, että etuuden saaja asuu muun jäsenvaltion alueella kuin sen, jossa maksamisesta vastuussa oleva laitos sijaitsee.

Jäsenvaltion säännöksiä etuuden vähentämiseksi, keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi tapauksissa, joissa ne menevät päällekkäin muiden sosiaaliturvaetuuksien tai muun tulon kanssa, voidaan soveltaa, vaikka oikeus sellaisiin etuuksiin on saavutettu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai tällainen tulo syntyi toisen jäsenvaltion alueella. Kuitenkaan tätä säännöstä ei sovelleta, kun etuuden saaja saa työkyvyttömyyden, vanhuuden, kuoleman (eläkkeet) tai ammattitaudin perusteella samanlaisia etuuksia, jotka on myönnetty yhteisön säännösten mukaisesti kahden tai useamman jäsenvaltion laitoksesta.

Sovellettava lainsäädäntö

Työntekijä, johon tätä asetusta sovelletaan, on vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön alainen.

Yleiset säännöt:

  • jäsenvaltion alueella työssä oleva työntekijä on tämän valtion lainsäädännön alainen
  • jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella työssä oleva työntekijä on tämän valtion lainsäädännön alainen
  • virkamiehet ja sellaisina pidettävät henkilöt ovat sen jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, johon heidän työnantajanaan toimiva viranomainen kuuluu
  • jäsenvaltion asevoimien palvelukseen tai siviilipalvelukseen kutsuttu tai uudelleen kutsuttu työntekijä säilyttää työntekijän aseman ja on tämän valtion lainsäädännön alainen
  • eläkkeellä olevat henkilöt ovat sen valtion lainsäädännön alaisia, jossa he asuvat.

Näiden sääntöjen lisäksi annetaan erityissäännöksiä ja poikkeuksia.


Erityissäännöksiä eri etuusluokista


Kun kyse on työkyvyttömyys-, vanhuus- ja kuolinetuuksista (eläkkeet), niiden, joita asia koskee, on voitava vaatia kaikkia eri jäsenvaltioissa saavutettuja etuuksia.

Työntekijä, joka on kokonaan työtön ja täyttää jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset edellytykset oikeudesta etuuksiin ja joka lähtee muuhun jäsenvaltioon hakeakseen siellä työtä, säilyttää oikeutensa tällaisiin etuuksiin tietyin edellytyksin ja rajoituksin.

Työntekijällä, joka on muun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, on toisessa jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsentensä osalta oikeus perhe-etuuksiin, joista säädetään ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä, niin kuin he asuisivat tässä valtiossa.

Sairaus- ja äitiysetuuksien osalta unionin kansalaisilla on mahdollisuus saada terveydenhoitoa toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidät on vakuutettu. Tämä mahdollisuus on kuitenkin olemassa vain tietyin edellytyksin ja tarkasti määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Unionin kansalaiset voivat hyödyntää kyseistä mahdollisuutta silloin, kun he oleskelevat ulkomailla tai haluavat saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa.


Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta


Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta koostuu kunkin jäsenvaltion hallituksen edustajista.

Sen tehtävänä on käsitellä kaikkia tämän asetuksen säännöksistä johtuvia hallinnollisia ja tulkinnallisia kysymyksiä sekä edistää jäsenvaltioiden välistä sosiaaliturva-alan yhteistyötä uudenaikaistamalla tietojenvaihtomenetelmiä.

Hallintotoimikunta on ottanut edellä mainitun tehtävän puitteissa käyttöön eurooppalaisen sairaanhoitokortin.


Siirtotyöläisten sosiaaliturvan neuvoa-antava komitea


Neuvoa-antava komitea koostuu hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajista. Se antaa hallintotoimikunnalle asetusten mahdollista tarkistamista koskevia neuvoja ja ehdotuksia.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1408/71

1.10.1972

-

L 149, 5.7.1971

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin .

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

ASETUKSEN (ETY) N:o 1408/71 KUMOAMINEN

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta [EUVL L 166, 30.4.2004].

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen (EY) N:o 883/2004 yksinkertaistaakseen ja selkeyttääkseen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia yhteisön säännöksiä. Asetus muodostaa uuden kiintopisteen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa. Se helpottaa huomattavasti Euroopan kansalaisten elämää turvaamalla paremmin heidän oikeutensa vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa sekä vahvistaa viranomaisten välisiä yhteistyövelvoitteita sosiaaliturvan alalla.
Kyseisellä asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 1408/71 sen täytäntöönpanoasetuksen (vuoden 2009 loppuun suunnitellusta) voimaantulopäivästä alkaen. Lisäksi asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteitä muutetaan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, annettu 17. kesäkuuta 2008, toimien täytäntöönpanosta, jotta kansallisten lakien kehitys voidaan ottaa huomioon.

Asetus (ETY) N:o 1408/71 ja sen oikeudelliset vaikutukset säilyvät kuitenkin voimassa seuraavien säädösten osalta:

  • neuvoston asetus (EY) N:o 859/2003, annettu 14. toukokuuta 2003, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi;
  • neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13. kesäkuuta 1985, yhteisön siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien sääntöjen teknisestä mukauttamisesta Grönlannin osalta;
  • sopimus Euroopan talousalueesta, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta sekä muut sopimukset, joissa viitataan asetukseen (ETY) N:o 1408/71;
  • neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29. kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta.

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 883/2004 säädetään sähköinen tietojenvaihto jäsenvaltioiden hallintojen välillä pakolliseksi sen täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Teknisen toimikunnan, josta säädetään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta 27. kesäkuuta 1997 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1290/97, sihteeristö valmistelee tällaista sähköistä tietojenvaihtoa XML-standardia (Extended Mark-Up Language) käyttävän yhteisen eurooppalaisen järjestelmän perusteella.

Viimeisin päivitys 09.09.2008

Katso myös

Lisätietoja on saatavana Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia koskevasta verkko-oppaasta (pdf ), päivitetty 2004.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun