RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Krajowe strategie integracji Romów: wspólne ramy unijne

Komisja przedstawia serię zaleceń w kierunku opracowania krajowych strategii integracji społeczno-gospodarczej Romów. Państwa członkowskie najpóźniej do końca 2011 r. powinny przekazać Komisji opracowane strategie.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 5 kwietnia 2011 r. – Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. [COM(2011) 173 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) zachęca państwa członkowskie do przyjęcia strategii krajowych mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej Romów * do 2020 r. Komisja ustanawia tym samym ramy wspólnych celów europejskich uzupełnione celami zawartymi w strategii Europa 2020.

Do końca 2011 r. państwa członkowskie powinny zaproponować strategie integracji lub całość środków politycznych na rzecz poprawy dostępu społeczności romskiej do:

  • edukacji, aby wszystkie romskie dzieci ukończyły co najmniej szkołę podstawową,
  • zatrudnienia, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i podstawowych usług (zwłaszcza do mediów komunalnych takich jak woda, energia elektryczna lub gaz) w celu zmniejszenia istniejących nierówności między Romami a resztą społeczeństwa.

Komisja dokona oceny krajowych strategii w 2012 r., zapewniając ich wdrożenie dzięki wprowadzeniu trwałego mechanizmu monitorowania angażującego różne podmioty. Komisja będzie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania na temat poczynionych postępów.

Ponadto Komisja wspiera reformy oraz wzmocnienie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów.

Wdrożenie strategii krajowych

Krajowe cele integracji Romów powinny zostać ustanowione z uwzględnieniem potrzeb, przeszkód oraz różnorodności sytuacji w zależności od państwa członkowskiego.

Opracowanie strategii integracji powinno odbywać się z udziałem różnych podmiotów, w szczególności organów władzy regionalnej i lokalnej, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz Romów.

W każdym państwie członkowskim należy utworzyć krajowy punkt kontaktowy w celu koordynowania realizowanych działań.

Finansowanie

Źródła finansowania strategii krajowych należy zidentyfikować w sposób wyraźny. Finansowanie może pochodzić głównie z budżetu krajowego, funduszy strukturalnych oraz innych europejskich instrumentów finansowania (np. instrument mikrofinansowy Progress, europejska inicjatywa w zakresie innowacji społecznej (EN) itp.) lub grantów międzynarodowych.

Rozszerzenie UE

Europejskie założenia w dziedzinie integracji Romów mają zastosowanie w odniesieniu do państw objętych procesem rozszerzenia UE. Komisja zobowiązuje się również do wspierania wysiłków tychże państw, w tym poprzez poprawę dostępnych europejskich instrumentów finansowania.

Ponadto dokona przeglądu postępu dokonanego przez te państwa i przedstawi jego wyniki w rocznych sprawozdaniach z przygotowania do rozszerzenia UE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Romowie: termin używany jest jako szerokie pojęcie obejmujące różne grupy osób, jak Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage itp., niezależnie od tego, czy prowadzą osiadły, czy wędrowny tryb życia.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony