RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnitrostátní strategie integrace Romů: společný evropský rámec

Komise předkládá řadu doporučení pro vytvoření vnitrostátních strategií sociální a hospodářské integrace Romů. Členské státy musí předložit své strategie Komisi nejpozději do konce roku 2011.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“ (KOM(2011) 173 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) vyzývá své členské státy k přijetí vnitrostátních strategií, jejichž cílem je zlepšit hospodářskou a sociální situaci Romů * do roku 2020. Komise proto předkládá rámec společných evropských cílů doplňujících cíle strategie Evropa 2020.

Do konce roku 2011 musí členské státy navrhnout integrační strategie nebo soubor politických opatření ke zlepšení přístupu romského obyvatelstva:

  • ke vzdělání, aby všechny děti dokončily alespoň základní školu;
  • k zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a základním veřejně dostupným službám (zejména k dodávkám vody, plynu a elektřiny), aby se snížily stávající rozdíly mezi romským obyvatelstvem a zbývající populací.

Komise musí provést hodnocení těchto strategií v roce 2012 a dbát na jejich řádné provádění prostřednictvím kontrolního mechanismu, který bude zahrnovat různé aktéry. Za tím účelem bude každý rok předkládat kontrolní zprávu Radě a Evropskému parlamentu.

Komise dále podporuje reformu a posílení evropské platformy pro integraci Romů.

Provádění vnitrostátních strategií

Vnitrostátní cíle integrace Romů musí být stanoveny s ohledem na potřeby, úskalí a rozličnost situace v každém členském státě.

Vypracování integračních strategií musí probíhat za účasti dotčených aktérů, zejména regionálních a místních orgánů, zástupců občanské společnosti a Romů.

V každém členském státě se zřídí národní kontaktní místo, které bude koordinovat vývoj a provádění strategie.

Financování

Musí být jasně určeny zdroje financování vnitrostátních strategií, prostředky musí pocházet zejména z vnitrostátních rozpočtů, ze strukturálních fondů nebo jiných zdrojů EU (jako je nástroj mikrofinancování Progress, Evropská iniciativa pro sociální inovace (EN) apod.) nebo mezinárodní dotace.

Rozšíření EU

Evropské cíle v oblasti romské problematiky se vztahují i na země účastnící se procesu rozšiřování EU. Komise se zavazuje k podpoře úsilí těchto zemí, a to i prostřednictvím lepší dostupnosti finanční podpory ze zdrojů EU.

Komise bude sledovat pokrok každého státu a každoročně bude prezentovat závěry ve zprávách o procesu rozšíření.

Klíčové pojmy
  • Romové: pojem zastřešující skupiny obyvatelstva s více méně podobnými kulturními zvyklostmi, jako jsou například Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage atd., ať už se jedná o populaci usazenou, či nikoli.
Poslední aktualizace: 19.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky