RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemenskapsprogram avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna för att bekämpa social utslagning (2002-2006)

Arkiv

Europeiska unionen vill ge en avgörande impuls till kampen mot social utslagning och fattigdom. Unionen har åtagit sig att senast 2010 på ett märkbart sätt minska antalet personer som riskerar att drabbas av fattigdom. För att nå detta mål antog Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 en öppen samordningsmetod med lämpliga mål på EU-nivå och lanserade samtidigt handlingsplaner anpassade efter situationen i varje medlemsland. Inom ramen för den här metoden antog Europaparlamentet och rådet ett handlingsprogram för perioden 2002-2006 som gör det möjligt för unionen och medlemsstaterna att föra en effektivare politik på det här området. Det här programmet vänder sig till länderna inom Efta/EES (Europeiska frihandelssammanslutningen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), de associerade länderna i Central- och Östeuropa, Cypern, Malta och Turkiet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

1. Genom detta beslut inrättas ett program för gemenskapsåtgärder för perioden 2002-2006 i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning.

Mål och medel

2. Inom ramen för den öppna samordningsmetoden främjar det här programmet samarbetssatsningar som gör det möjligt för unionen och medlemsstaterna att öka effektiviteten hos sin politik för att motverka social utslagning.

3. Målen med samarbetet är att öka kunskaperna om social utslagning och fattigdom, organisera utbyten om den politik som förs och öka aktörernas förmåga att ta upp dessa ämnen till diskussion på ett effektivt och nyskapande sätt.

Gemenskapsåtgärder

4. För att de här målen ska kunna uppnås får vissa åtgärder på EU-nivå vidtas. Exempel på möjliga åtgärder är analys och utbyte av indikatorer rörande social utslagning och fattigdom och en dialog mellan olika aktörer.

5. EU-kommissionen sörjer för genomförandet av de åtgärder på EU-nivå som ingår i programmet. Den anordnar regelbundna menings- och informationsutbyten med de icke-statliga organisationerna och arbetsmarknadens parter och främjar en aktiv dialog mellan alla som deltar i programmet. Kommissionen vidtar dessutom, i samarbete med medlemsländerna, de åtgärder som krävs för att EU-åtgärderna ska bli framgångsrika och följas upp.

6. Programmets budget uppgår till 85,04 miljoner euro, inklusive tekniska och administrativa utgifter.

7. Kommissionen biträds av en kommitté vid genomförandet av det här beslutet. Kommittén samarbetar vid behov med andra berörda kommittéer, såsom kommittén för socialt skydd.

Överensstämmelse och komplementaritet

8. Tillsammans med medlemsländerna ska kommissionen säkerställa att programmet är enhetligt med och kompletterar den övriga politiken på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå. De åtgärder som vidtas för att motverka social utslagning måste vara enhetliga med och komplettera de åtgärder som vidtas på sysselsättningsområdet och de EU-åtgärder som genomförs inom ramen för strukturfonderna, framför allt gemenskapsinitiativet Equal.

9. Efter utvidgningen är programmet för motverkan av social utslagning öppet för unionens 25 medlemsländer, Efta-/EES-länderna, de associerade länderna i Central- och Östeuropa (Bulgarien och Rumänien) och Turkiet.

10. I sin årliga sammanfattande rapport redogör kommissionen för den övergripande samstämmigheten i politiken ur social sammanhållningssynpunkt. Programmet utvärderas av kommissionen med biträde av oberoende experter senast vid det tredje årets utgång och vid programmets slut. Kommissionen lämnar senast den 31 december 2006 en slutrapport om programmets genomförande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Bakgrund

11. Rådet uppmanade redan i rekommendationerna 92/441/EEG och 92/442/EEG medlemsstaterna att erkänna och garantera allas grundläggande rättighet till inkomster och ersättningar som är tillräckliga (castellanodeutschenglishfrançais) för en människovärdig tillvaro.
Den 1 mars 2000 föreslog kommissionen i sitt meddelande "Att bygga ett Europa för alla (castellanodeutschenglishfrançais)" att en ny satsning skulle göras på Europeiska unionens samarbete på området för motverkan av social utslagning och kamp mot fattigdom. Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000 förde in främjandet av social integration i unionens övergripande strategi för det kommande decenniet och enades om att politiken inom det här området skulle grundas på en öppen samordningsmetod.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 50/2002/EG [antagande: medbeslutande COD/2000/0157]15.1.2002-EUT L 10, 12.1.2002

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 786/2004/EG [antagande: medbeslutande COD/2003/0304]30.4.2004-EUT L 138, 1.2.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) [EUT L 165, 3.7.2003].

Målet med denna förordning är att upprätta en gemensam ram för systematisk framställning av EU-statistik över inkomst- och levnadsvillkor för att förfoga över precisa och jämförbara uppgifter från alla medlemsstater. Ett av de grundläggande målen med förordningen är att förfoga över uppgifter över inkomst, grad av fattigdom och social utslagning och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell nivå och EU-nivå. Uppgifterna gör det möjligt för Europeiska unionen att på ett effektivare sätt motverka social utslagning och fattigdom.

 
Senast ändrat den 21.11.2004

Se även

Mer information finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik (DE) (EN) (FR)

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början