RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stadga för europeiska kooperativa föreningar

Med hänsyn till deras särskilda karaktär underlättar Europeiska kommissionen kooperativens verksamhet över gränserna genom att förse dem med lämpliga rättsliga instrument. Kommissionen gör det möjligt för fysiska eller juridiska personer att bilda nya kooperativ på europeisk nivå och garanterar rätten till information, samråd och delaktighet för arbetstagare i europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande.

SAMMANFATTNING

Denna förordning upprättar en rättslig stadga för europeiska kooperativa * föreningar (SCE-föreningar). Stadgan garantera lika konkurrensvillkor mellan kooperativa föreningar och bolag med begränsat ansvar. Den bidrar till utvecklingen av de kooperativa föreningarnas gränsöverskridande verksamhet.

Bildande av en SCE-förening

En SCE-förening kan bildas

 • av minst fem fysiska och/eller juridiska personer bosatta i minst två medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEG),
 • som har bildats enligt lagstiftningen i ett EU-land, har hemvist i eller omfattas av lagstiftningen i minst två EU-länder,
 • genom sammanslagning av kooperativ som har bildats enligt lagstiftningen i ett land som är medlem i EU och som har sitt säte och huvudkontor i denna stat, om minst två av dem omfattas av lagstiftningen i olika medlemsländer,
 • genom ombildning av ett kooperativ som har bildats enligt lagstiftningen i ett land som är medlem i EU och som har sitt säte och huvudkontor i EES, om kooperativet sedan minst två år har en driftsenhet eller ett dotterföretag som omfattas av lagstiftningen i ett annat land som är medlem i EU.

Ett medlemsland får föreskriva att en rättslig enhet som inte har sitt huvudkontor i EES får delta i bildandet av en SCE-förening, om den rättsliga enheten:

 • är bildad enligt lagstiftningen i ett medlemsland,
 • har sitt säte i det landet, och
 • har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i ett medlemsland.

En SCE-förenings kapital

En SCE-förenings kapital ska utgöras av dess medlemmars andelar. Det tecknade kapitalet ska uppgå till minst 30 000 euro. Om det i lagstiftningen i ett medlemsland föreskrivs ett större tecknat kapital för rättsliga enheter med vissa typer av verksamhet (som bankverksamhet, försäkringsverksamhet etc.), ska den lagstiftningen tillämpas på de SCE-föreningar som har sitt säte i det medlemslandet.

En gång om året ska föreningsstämman genom beslut fastställa kapitalets storlek vid räkenskapsårets slut och hur det förändrats jämfört med föregående räkenskapsår.

Om lagstiftningen i medlemsstaten där föreningen har sitt säte tillåter det, kan SCE-föreningen ha investerande medlemmar med begränsad rösträtt.

En SCE-förenings stadgar

Stiftarna ska upprätta SCE-föreningens stadgar i enlighet med de bestämmelser som gäller för bildande av kooperativ som omfattas av nationell lagstiftning. Stadgarna ska upprättas skriftligen och undertecknas av stiftarna.

Flytt av säte

En SCE-förenings säte får flyttas till ett annat medlemsland, men en sådan flyttning ska inte medföra vare sig föreningens avveckling eller bildandet av en ny juridisk person. Sätet, som fastställs av stadgarna, måste ligga inom Gemenskapen och vara på platsen för huvudkontoret.

Princip om icke-diskriminering

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning, ska en SCE-förening i varje medlemsland behandlas som ett kooperativ bildat enligt nationell lagstiftning.

Registrering och offentliggörande

Varje SCE-förening ska i det medlemsland där den har sitt säte registreras i ett register som anges i lagstiftningen i det landet. Meddelanden om registrering och avregistrering ska offentliggöras för kännedom i Europeiska unionens officiella tidning.

SCE-föreningens sammansättning

En SCE-förening ha en föreningsstämma och antingen:

 • ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan (dualistiskt system), eller
 • ett förvaltningsorgan (monistiskt system), beroende på vilket alternativ som fastställs i föreningens stadgar.

Vid föreningsstämman har medlemmarna i princip lika rösträtt. Undantag kan göras till förmån för stora investerare i vissa finansiella kooperativ.

Lednings- eller förvaltningsorganet, beroende på valt system, ansvarar för förvaltningen av SCE-föreningen och kan företräda den i rättsliga förfaranden och gentemot tredje man.

En SCE-förenings stadgar ska innehålla en förteckning över de kategorier av transaktioner för vilka det krävs ett medgivande. Denna kan erhållas genom att ledningsorganet eller förvaltningsorganet inhämtar tillsynsorganets eller föreningsstämmans medgivande,

Revision och offentliggörande av räkenskaper

SCE-föreningen omfattas av lagstiftningen i landet där den har sitt säte, avseende upprättande av, revision av och offentliggörandet av räkenskaper och koncernredovisning.

Avveckling, likvidation, insolvens och betalningsinställelse

En SCE-förening avvecklas:

 • antingen genom ett beslut av föreningsstämman, exempelvis efter den tid som har angivits i stadgarna eller om kapitalet minskat under fastställd miniminivå,
 • eller efter domstolsbeslut, exempelvis när SCE-föreningens säte har flyttats utanför EEG.

SCE-föreningen som är i likvidation, är insolventa eller har ställt in betalningarna är underställda nationell lagstiftning i landet där den har sitt säte.

Arbetstagarinflytande

Bestämmelser om arbetstagarinflytande (information, samråd och deltagande) finns för alla SCE-föreningar.

Vanligtvis ska ett särskilt förhandlingsorgan bildas. Det samlar företrädare för arbetstagare i juridiska personer som deltar i bildandet av SCE-föreningen eller dess dotterbolag.

Organet förhandlar fram ett avtal med behöriga organ i de deltagande juridiska personerna, för att fastställa hur arbetstagarna ska ha inflytande över den framtida SCE-föreningen. Det finns standardregler som tillämpas i avsaknad av avtal.

Det är de nationella reglerna i landet där föreningen har sitt säte som tillämpas för att bestämma hur arbetstagarna ska ha inflytande över SCE-föreningen för SCE-föreningarna som har skapats:

 • uteslutande av fysiska personer eller av en enda juridisk person och enskilda personer, och
 • har tillsammans mindre än 50 anställda eller 50 anställda eller fler inom samma medlemsstat.

Bakgrund

Upprättandet av SCE-föreningars stadga syftar till att bidra till utvecklingen av den inre marknaden, genom att underlätta verksamheten för denna typ av organisationer på europeisk nivå. Det är med samma syfte som rådet har antagit förordning (EEG) nr 2137/85 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar, förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag samt direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

Nyckelbegrepp
 • Kooperativ: fristående förening med personer som frivilligt har gått samman för att uppnå gemensamma mål och ekonomiska, sociala och kulturella behov genom ett företag där egendomen är gemensam och där makten utövas demokratiskt.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1435/2003

21.8.2003

-

EUT L 207, 18.8.2003

Direktiv 2003/72/EG

18.8.2003

18.8.2006

EUT L 207, 18.8.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande [KOM(2010) 481 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].
Kommissionen lägger fram en översyn av genomförandet av direktivet om arbetstagarinflytande i SCE-föreningar. Den konstaterar att införlivandet av direktiv 2003/72/EG har skett på ett generellt sett tillfredsställande sätt men att det inte var klart förrän 2009 i alla medlemsstater. Den konstaterar att det finns vissa gemensamma problem med införlivandet av olika direktiv om arbetstagarinflytande, exempelvis förhindrande av missbruk av olika europeiska företagsformer för att frånta arbetstagarna deras rättigheter. Kommissionen understryker att det saknas erfarenheter från tillämpningen av direktivet, med tanke på det väldigt begränsade antalet SCE-föreningar som har bildats och det begränsade antalet arbetstagare.
Innan översynen av direktiv 2003/72/EG genomförs, måste kommissionen utvärdera förordning (EG) nr 1435/2003/EG om stadga för SCE-föreningar och de andra direktiven om arbetstagarinflytande, som direktiv 2001/86/EG om europabolag.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om främjande av kooperativa föreningar i Europa [KOM(2004) 18 slutlig Ej offentliggjort i EUT].
Kommissionen anser att de kooperativa föreningarnas potential inte används tillräckligt och att deras status bör förbättras på nationell och europeisk nivå. Därför föreslås det åtgärder som kan bidra till att de kooperativa föreningarna anlitas i större utsträckning. Genom dessa åtgärder vill man göra dem synligare och förbättra den nationella lagstiftningen om kooperativa föreningar och öka deras bidrag till gemenskapens politik.

De viktigaste punkterna i meddelandet är följande:

 • Främja ökad användning av de kooperativa föreningarna överallt i Europa genom förbättrad synlighet, tydligare kännetecken och ökad kunskap om sektorn.
 • Bättre lagstiftning.
 • I högre grad beakta de kooperativa föreningarna i gemenskapens mål och deras bidrag till dessa mål.
Senast ändrat den 20.01.2011

Se även

Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DE) (EN) (FR)

Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för näringsliv (EN)

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början