RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sektorowy dialog społeczny w Unii Europejskiej

Komitety dialogu społecznego w poszczególnych dziedzinach ułatwiają prowadzenie na szczeblu europejskim dialogu sektorowego. Dialog przyczynia się w sposób oczywisty do realizacji europejskiej polityki społecznej.

AKT

Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Dialog społeczny jest niezbędnym elementem modelu społecznego i prowadzenia rządów w Europie. Konsultacje europejskich partnerów społecznych przyczyniają się bowiem do opracowania europejskiej polityki społecznej oraz do określania norm społecznych.

Na mocy art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Unia Europejska (UE):

  • uznaje i promuje rolę partnerów społecznych na szczeblu europejskim,
  • ułatwia dialog z poszanowaniem ich autonomii.

Zgodnie z art. 154 TFUE Komisja prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi przed przedłożeniem propozycji legislacyjnych w zakresie polityki społecznej. Celem konsultacji jest ukierunkowanie działań UE i, jeśli Komisja uzna za stosowne, dokonanie oceny treści przepisów prawnych.

Konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi mogą prowadzić do nawiązania stosunków opartych na porozumieniu, w tym do układów, zgodnie z art. 155 TFUE.

Europejski dialog sektorowy jest prowadzony przez przedstawicieli pracodawców i pracowników europejskich podzielonych według sektora działalności gospodarczej. Dialog polega na dyskusji połączonej z negocjacjami, umożliwiając tym samym lepsze zrozumienie problemów poszczególnych sektorów.

Komitety dialogu sektorowego

Partnerzy społeczni danego sektora zawodowego wspólnie występują z wnioskiem o ustanowienie komitetu dialogu sektorowego. Z komitetami należy się konsultować w sprawie zmian wpływających na sprawy społeczne na poziomie wspólnotowym. Komitety ułatwiają prowadzenie sektorowego dialogu społecznego.

Organizacje reprezentujące pracodawców i pracowników danego sektora muszą spełniać następujące kryteria:

  • odnoszą się do poszczególnych sektorów lub kategorii i są zorganizowane na szczeblu europejskim,
  • składają się z organizacji należących do krajowych struktur partnerów społecznych, posiadają zdolność do negocjowania układów i reprezentują kilka państw członkowskich,
  • posiadają właściwe struktury do uczestnictwa w procesie konsultacji.

Komitety zostały powołane w czterdziestu sektorach zawodowych i obejmują najważniejsze gałęzie europejskiej gospodarki (rolnictwo, rybołówstwo, przemysł, handel, świadczenie usług na rzecz osób i przedsiębiorstw, usługi bankowe, usługi pocztowe, transport, sport, sztuki sceniczne, sektor audiowizualny, telekomunikacja, praca tymczasowa, rządzenie lokalne i regionalne itp.).

Skład i funkcjonowanie

Komitety dialogu sektorowego zbierają się przynajmniej raz na rok. W ich skład wchodzi 64 członków. Komitetom przewodniczy z reguły kolejno przedstawiciel organizacji pracowników lub pracodawców oraz, na ich wniosek, przedstawiciel Komisji.

We współpracy z Komisją każdy komitet ustanawia swój program pracy.

Kontekst

Komisja aktywnie wspiera rozwój społecznego dialogu sektorowego. Tworzenie komitetów sektorowego dialogu społecznego stanowi kontynuację założeń komunikatu z 1998 r. – „Adapting and promoting the social dialogue at Community level” (Dostosowanie i promowanie dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym).

Komunikat z 2002 r. „Europejski dialog społeczny jako siła napędowej modernizacji i zmian” pozwolił usprawnić funkcjonowanie oraz reprezentatywność struktur dialogu. Ponadto w komunikacie z 2004 r. „Partnership for change in an enlarged Europe” (Partnerstwo dla zmian w rozszerzonej Europie) Komisja wspiera współpracę międzysektorową oraz współdziałanie zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 98/500/WE

20.5.1998

Dz.U. L 225 z 12.8.1998

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1792/2006

1.1.2007

Dz.U. L 362 z 20.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie funkcjonowania oraz potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego [SEC(2010) 964 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Komisja przedstawia podsumowanie społecznego dialogu sektorowego prowadzonego od 1998 r. Dokument roboczy proponuje również wprowadzenie ulepszeń dotyczących zakresu oraz jakości działań zrealizowanych w tej dziedzinie.

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony