RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środki na rzecz tworzenia miejsc pracy

Zatrudnienie i polityka społeczna

Zatrudnienie jest absolutnym priorytetem w ramach zmienionej strategii lizbońskiej. Odzwierciedlone jest to w programowaniu unijnych instrumentów finansowych na lata 2007–2013 (Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Jednocześnie Komisja wspiera walkę z bezrobociem oraz zatrudnieniem nieewidencjonowanym poprzez modernizację publicznych służb zatrudnienia i promowanie elastyczności wśród pracodawców i pracowników. Sprzyja ona różnym podejściom politycznym według kluczowych sektorów gospodarczych, takich jak usługi, oraz kategorii pracowników, których można by lepiej zintegrować z rynkiem pracy (np. kobiety i osoby starsze). Komisja umożliwia państwom członkowskim stosowanie pomocy państwowej oraz obniżonych stawek VAT jako instrumentów na rzecz pobudzania zatrudnienia.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony