RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopa Sotsiaalfond (2007−2013)

Et määratleda Euroopa Sotsiaalfondi ülesanne ja kohaldamisala ajavahemikuks 2007−2013, nähakse käesoleva määrusega ette erisätted nende tegevusliikide kohta, mida ESF võib rahastada. ESF toetab ühenduse prioriteete, mis on seotud vajadusega tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada tootlikkust ja konkurentsivõimet ning soodustada majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut. Seda arvesse võttes on ESFi eesmärk aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse sidususe tugevdamisele, suurendades tööhõivet ja töö leidmise võimalusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Üldsätetega Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta nähakse ajavahemikuks 2007−2013 ette, et ESF toetab tegevusi lähenemise eesmärgi (vähim arenenud piirkondade puhul) ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi (mis püüab prognoosida majanduslikke muutusi väljakutsetega silmitsi seismiseks) raames.

Ülesanded

ESF toetab liikmesriikide poliitikat, et koondada Lissaboni strateegia majanduskasvule ja tööhõivele. Need poliitikavaldkonnad on tihedalt seotud majanduspoliitika üldsuuniste, Euroopa tööhõivestrateegia ja ka tööhõivesuunistega. Täpsemalt on ESFi eesmärk:

 • saavutada täielik tööhõive;
 • parandada töö kvaliteeti ja suurendada tootlikkust;

  parandada sotsiaalset kaasatust (eelkõige ebasoodsas olukorras olevate inimeste tööturule pääsemist);
 • vähendada erinevusi riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi tööhõives.

Kohaldamisala ja prioriteedid

ESF toetab lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkide raames meetmeid liikmesriikides järgmiste prioriteetide alusel:

 • töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemisvõime suurendamine, et parandada majanduslike muutuste prognoosimist ja nendega toimetulekut;
 • tööotsijate või tööturult eemale jäänud inimeste töö saamise võimaluste parandamine ning pidev tööturule kaasamine;

 • töötuks jäämise vältimine, eriti pikaajalise ja noorte töötuse vältimine;
 • aktiivselt vananemise toetamine ning töövõimelise eluea pikendamine;
 • tööturul osalemise suurendamine;
 • ebasoodsas olukorras olevate inimeste sotsiaalse hõlvamise tõhustamine, et kaasata neid püsivalt tööhõivesse;
 • võitlemine diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul;
 • inimkapitali tugevdamine ja suurendamine;
 • partnerlussuhete edendamine.

Prioriteedid

Lisaks toetab ESF lähenemise eesmärgi raames järgmisi prioriteete:

 • rohkem investeeringuid inimkapitali koos reformidega haridus- ja koolitussüsteemis, kasvava osalemisega elukestvas hariduses ja koolituses ning inimpotentsiaali arendamisega teadusuuringute ja innovatsiooni vallas;
 • institutsioonilise suutlikkuse ja tõhususe suurendamine, et soodustada head valitsemistava.

Toetuse kontsentreerimine

Liikmesriigid tagavad, et ESFi toetatav tegevus oleks kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning toetaks nimetatud strateegiale vastavaid meetmeid. Liikmesriigid koondavad oma toetuse asjakohaste tööhõivealaste soovituste täitmisele.

Kulude abikõlblikkus

Kulude abikõlblikkust käsitlevad eeskirjad otsustatakse riigisisesel tasandil. Siiski ei ole ESFi jaoks abikõlblikud järgmised kulud:

 • tagastatav käibemaks;
 • laenuintressid;
 • mööbli, seadmete, sõidukite, infrastruktuuri, kinnisvara ja maa ost.

Hea haldustava ja partnerlus

ESF edendab head haldustava ja partnerlust. ESFi abi tuleb kavandada ja ellu viia asjakohasel territoriaalsel tasemel, arvestades riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandiga vastavalt iga liikmesriigi institutsioonilisele korraldusele. Liikmesriigid tagavad asjakohasel territoriaalsel tasemel tööturu osapoolte kaasamise ja piisava konsulteerimise teiste sidusrühmadega ning nende osalemise ESFi abi ettevalmistamisel, rakendamisel ja järelevalvel.

Kontekst

Muud ajavahemiku 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitikaga seotud sätted on kirjas neljas määruses, milles käsitletakse:

Poliitiliselt on ajavahemiku 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika rahastamise aluseks institutsioonidevaheline kokkulepe ja finantsraamistik aastateks 2007–2013.

VIITED

Õigusakt Jõustunud Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg Euroopa Liidu Teataja
Määrus (EÜ) nr 1081/2006

1.8.2006

ELT L 210, 31.7.2006

Muutmisakt Jõustunud Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 396/2009

22.5.2009

ELT L 126, 21.5.2009

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni otsus 2006/593/EÜ, 4. august 2006, millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi jaoks ette nähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2007–2013 (ELT L 243, 6.9.2006).

Muudetud järgmise aktiga:

otsus 2010/476/UE (ELT L 232, 2.9.2010).

Nõukogu otsus 2006/702/EÜ, 6. oktoober 2006, ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta (ELT L 291, 21.10.2006).
Nõukogu võttis strateegiliste suuniste eelnõu ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja tööhõive kohta vastu 6. oktoobril 2006. Nimetatud strateegilised suunised moodustavad soovitusliku raamistiku ühtekuuluvuspoliitika ja fondide tegevuse kehtestamiseks ajavahemikuks 2007−2013.

Komisjoni 5. juuli 2005. aasta teatis „Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised 2007–2013” (KOM(2005) 299 – Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 17.09.2010
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles