RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamestnanosť a sociálna politika: medzinárodný rozmer a rozširovanie

Zamestnanosť a sociálna politika

EÚ sa na medzinárodnej úrovni aj v rámci vlastného územia snaží zabezpečiť, aby hospodársky rozvoj sprevádzal sociálny pokrok. Preto začlenila sociálne otázky do svojich vonkajších vzťahov v kontexte korektnej a trvalo udržateľnej globalizácie i s ohľadom na budúce rozširovanie. Na medzinárodnej úrovni obhajuje súlad so základnými normami v pracovnej oblasti, ktoré považuje za neoddeliteľnú súčasť ľudských práv. Súčasne aktívne bráni rovnosť príležitostí a nediskrimináciu a podporuje vytváranie korektných hospodárskych systémov. V špecifickom prípade procesu pristúpenia k EÚ sa tento prístup odráža v povinnosti kandidátskych krajín prijať vytvorenú legislatívu Spoločenstva (acquis communautaire).

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok