RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vylepšení námořních pracovních norem

Evropská komise hodlá konzultovat se sociálními partnery o způsobu začlenění platných ustanovení úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) o námořních pracovních normách, která byla v únoru 2006 přijata do právních předpisů Společenství.

AKT

Sdělení Komise ze dne 15. června 2006 podle čl. 138 odst. 2 Smlouvy ES o vylepšení námořních pracovních norem (KOM(2006) 287 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise aktivně podporovala vypracování úmluvy ILO (EN) (ES) (FR) o námořních pracovních normách. Považuje za nevyhnutelné zmobilizovat přiměřené prostředky na provedení úmluvy jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.

Článek 138, odstavec 2 Smlouvy o založení Evropského společenství (ES) stanoví, že Komise, dříve než předloží návrhy v oblasti sociální politiky, musí konzultovat se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Společenství.

Oblast působnosti úmluvy

Úmluva obsahuje soubor ustanovení, jež mají zaručit slušné životní a pracovní podmínky na palubách plavidel o hrubé prostornosti 500 tun a více, která podnikají mezinárodní cesty nebo plavby mezi cizozemskými přístavy. Normy v ní obsažené pojednávají o těchto bodech:

  • minimální podmínky vyžadované pro práci na moři;
  • podmínky zaměstnání a práva pracovníků;
  • ubytování na palubě;
  • sociální ochrana;
  • podmínky odpovědnosti při používání úmluvy.

Přínosy úmluvy

Prvním cílem úmluvy ILO je konsolidovat podmínky a doporučení týkající se práce na moři přijaté ILO od roku 1919 v jednom dokumentu, který by měl velký právní a politický dopad. Význam úmluvy spočívá také v inovativních mechanismech, které používá k dosažení plné účinnosti znění.

Druhým cílem této úmluvy je řídit globalizaci a zaručit spravedlivější podmínky hospodářské soutěže. Přispívá ke stabilizaci odvětví námořní dopravy, konfrontovanému s mezinárodní hospodářskou soutěží, a k normalizaci statutu námořníka v souvislosti s globalizací. Některé negativní jevy, jako je sociální dumping, totiž poškozují námořníky a majitele plavidel, kteří dodržují platná pravidla.

Posledním cílem je posílit námořní bezpečnost a přitažlivost povolání. Stojí za povšimnutí, že 80 % námořních nehod bylo spojeno se selháním lidského faktoru. Je tedy nezbytné zavést minimální všeobecné sociální normy v uceleném rámci a revidovat vzdělávání v této oblasti. Odborná způsobilost a pracovní podmínky se totiž doplňují.

Role EU

Komise podporovala přípravné práce ILO, protože byla přesvědčená o vhodnosti přístupu, jehož cílem bylo zamezit nekalé soutěži a podpořit rozvoj sociálních norem na celosvětové úrovni zavedením univerzálních minimálních norem. Při přípravných jednáních byla iniciativní a dbala na to, aby znění úmluvy bylo slučitelné s právními předpisy Společenství. Také zabezpečila důslednou koordinaci postojů členských států a poskytla ILO mimořádný finanční příspěvek.

V průběhu své činnosti bude Komise usilovat o podporu ratifikačních kroků, aby co možná nejrychleji dosáhla vstupu úmluvy v platnost. Vzhledem k tomu, že podmínky vstupu úmluvy v platnost jsou stanoveny ve 30 státech představujících alespoň 33 % světové tonáže a že 27 států EHP disponuje 28 % světové flotily, Evropská unie může být hnací silou.

Navíc se Komise zavazuje k rozvoji a obohacení norem Společenství snahou o začlenění nejdůležitějších ustanovení úmluvy do práva Společenství.

Proto vyzývá sociální partnery, aby se v této první etapě konzultací vyslovili k různým otázkám spojeným s prováděním úmluvy, které jsou i předmětem hodnocení dopadů, a sice:

  • je-li potřebné a vhodné rozvinout stávající acquis communautaire jeho úpravou, konsolidováním nebo doplněním podle jistých pokynů;
  • je-li vhodné přesáhnout rámec ustanovení úmluvy v právních předpisech Společenství;
  • je-li vhodné učinit z nezávazných ustanovení úmluvy povinná pravidla;
  • je-li možné zavázat sociální partnery k jednáním s cílem provést dohodu rozhodnutím Rady ve smyslu článku 139 Smlouvy.

Nadto se Komise dotazuje sociálních partnerů, je-li vhodné odrazit tripartitní uspořádání Společenství v monitorovacím výboru stanoveném úmluvou.

Kontext

Po přijetí úmluvy považovala Evropská komise za nevyhnutelné zmobilizovat přiměřené prostředky na provedení úmluvy jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni. Komise chce potvrdit hodnoty a zájmy EU a přispět k podpoře norem na vysoké úrovni všude na světě.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2007/431/ES ze dne 7. června 2007, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006 (Úř. věst. L 161 ze dne 22.6.2007)
Komise má výlučnou pravomoc v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení. Nemůže však ratifikovat úmluvu místo členských států. Rozhodnutím Rady ze dne 7. června 2007 se členské státy zmocňují k ratifikaci úmluvy, pokud jde o aspekty spojené s koordinací systémů sociálního zabezpečení.

Poslední aktualizace: 10.01.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky