RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamestnanosť a sociálna politika

Zamestnanosť a sociálna politika

Európska spoločnosť sa mení, pričom ju ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad technologický pokrok, globalizácia obchodu a starnúca populácia. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a politika rovnosti príležitostí v Európe prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok ľudí s prihliadnutím na trvalo udržateľný rast a vyššiu sociálnu súdržnosť. Európska únia (EÚ) hrá pritom úlohu iniciátora sociálnych zmien. Zaviedla právny rámec na ochranu európskych občanov. Podporuje spoluprácu členských štátov, koordináciu a harmonizáciu vnútroštátnych politík a účasť miestnych orgánov, zväzov, zamestnávateľských organizácií a iných zúčastnených subjektov.

K prvoradým cieľom tejto politiky patrí zvýšenie zamestnanosti a mobility pracovníkov, zvýšenie kvality zamestnanosti a pracovných podmienok, informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podpora rovnosti mužov a žien a modernizácia systémov sociálnej ochrany.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok