RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Znaki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Celem dyrektywy jest wprowadzenie wspólnotowego systemu znaków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko występowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

AKT

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [Dz.U. L 245 z 26.8.1992] [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywą 92/58/EWG ustanowione zostają minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy *. Chodzi w niej m.in. o: umiejscowienie i wskazanie pojemników i rur, sprzętu przeciwpożarowego, tras ruchu, znaków świetlnych i sygnałów akustycznych, jak również ustanowienie stosownego komunikatu werbalnego * i sygnału ręcznego *.

Dyrektywa stanowi uzupełnienie dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dyrektywa nie ma zastosowania do znaków związanych z wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych substancji i preparatów, produktów i/lub sprzętu, ani do znaków używanych do regulowania transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy zapewniają znaki bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie można uniknąć lub odpowiednio zmniejszyć niebezpieczeństw środkami na rzecz zapobiegania lub procedurami stosowanymi w organizacji pracy.

Znaki używane w transporcie (drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym) mogą być instalowane tam, gdzie jest to właściwe dla takich rodzajów transportu, wewnątrz przedsiębiorstw lub spółek.

Dodatkowe informacje

Państwa członkowskie mogą, w ramach określonych granic, ustanowić wyłączenia.

Pracownicy muszą zostać poinformowani o środkach, które mają być podjęte, i otrzymać stosowne instrukcje (w formie szczególnych wskazań).

W sprawach z zakresu dyrektywy odbywają się konsultacje z pracownikami.

Dostosowania natury technicznej załączników przyjmowane są przez Komisję wspieraną przez komitet (art. 17, dyrektywa 89/391/EWG).

Państwa członkowskie co pięć lat przedstawiają Komisji sprawozdanie na temat praktycznego wykonania przepisów dyrektywy. Komisja przedkłada okresowo Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania dyrektywy.

Kontekst

Dyrektywą uchylona zostaje dyrektywa 77/576/EWG odnosząca się do umieszczania znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Pojęcia kluczowe
  • Znaki bezpieczeństwa i zdrowia: określają informacje lub instrukcje na temat bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy za pomocą tablicy znaków, barwy, znaku świetlnego, sygnału akustycznego lub ręcznego, lub też komunikatu werbalnego.
  • Komunikat werbalny: z góry ustalony komunikat słowny wypowiadany głosem człowieka lub sztucznym.
  • Sygnał ręczny: ruch lub układ rąk lub dłoni, który kieruje osobami wykonującymi czynności mogące stanowić ryzyko.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 92/58/EWG

22.7.1992

24.6.1994

Dz.U. L 245 z 26.8.1992

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165 z 27.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy: dyrektywy 92/57/EWG (tymczasowe i ruchome budowy) i dyrektywy 92/58/EWG (znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy) [KOM(2008) 698 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Komisja przedstawia pozytywny bilans rezultatów wykonania dyrektywy 92/58/EWG. Większość z 15 państw członkowskich Unii Europejskiej dokonała uzupełnienia swojego ustawodawstwa dzięki nowym zasadom i obowiązkom przewidzianym w dyrektywie.
Egzekwowanie dyrektywy pozwoliło zapewnić spójność krajowych systemów w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Komisja stwierdza jednak, że poziom wiedzy pracowników o zasadach dotyczących znaków nadal jest niski i wzywa przedsiębiorstwa do zintensyfikowania swoich działań na rzecz szkoleń pracowników.

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony