RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti

Cílem této směrnice je zavést evropský systém bezpečnostních značek, aby se snížilo riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání.

AKT

Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 245 ze dne 26.8.1992) (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Směrnice 92/58/EHS zavádí minimální požadavky na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti *. Jedná se například o: umístění a určení nádob a potrubí, protipožárního vybavení, určitých dopravních cest, světelných a zvukových signálů a o zavedení vhodné ústní komunikace * a signálů dávaných rukou *.

Tato směrnice doplňuje rámcovou směrnici 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Tato směrnice se nevztahuje na ustanovení Společenství týkající se uvádění nebezpečných látek nebo přípravků, výrobků nebo vybavení na trh, ani na značky používané v silniční, železniční, vnitrozemské lodní, námořní nebo letecké dopravě.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé musí zajistit bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti, pokud rizika nelze vyloučit nebo přiměřeně snížit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce.

Značky užívané pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní, námořní a leteckou dopravu mohou být používány, je-li třeba, i uvnitř podniků nebo závodů pro tyto druhy dopravy.

Doplňující informace

Členské státy mohou za jasně vymezených okolností stanovit určité výjimky.

Zaměstnanci jsou informováni o všech opatřeních, která mají být přijata, a musí získat vhodné školení (podrobné pokyny).

Zaměstnavatelé projednávají se zaměstnanci záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice, a umožní účast zaměstnanců.

Úpravy příloh čistě technického rázu přijímá Komise, které je nápomocen výbor (článek 17, směrnice 89/391/EHS).

Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice. Komise o provádění směrnice pravidelně předkládá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

Kontext

Tato směrnice nahrazuje směrnici 77/576/ES o bezpečnostních značkách na pracovišti.

Klíčové pojmy
  • Bezpečnostní nebo zdravotní značky: značky poskytující informace nebo pokyny pro bezpečnost nebo ochranu zdraví na pracovišti prostřednictvím tabulky, barvy, světelného nebo zvukového signálu, ústní komunikace nebo signálu dávaného rukou.
  • Ústní komunikace: předem určená ústní zpráva zprostředkovaná lidským nebo umělým hlasem.
  • Signál dávaný rukou: pohyb nebo postavení paží nebo rukou pro vedení osob, které provádějí úkony spojené s rizikem nebo nebezpečím pro pracovníky.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 92/58/EHS

22. 7. 1992

24. 6. 1994

Úř. věst. L 245 ze dne 26. 8. 1992

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165 ze dne 27. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 92/57/EHS (na dočasných a mobilních staveništích) a 92/58/EHS (bezpečnostní značky na pracovišti) (KOM(2008) 698 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)
Komise kladně hodnotí provádění směrnice 92/58/EHS. Většina z 15 členských států Evropské unie totiž aktualizovala své vnitrostátní právní předpisy podle nových pravidel a povinností stanovených směrnicí.
Použití směrnice umožnilo sjednotit vnitrostátní systémy bezpečnostních značek na pracovišti. Komise však poznamenává, že zaměstnanci jsou ještě nedostatečně informováni o pravidlech signalizace a vybízí podniky, aby pokračovaly ve školeních na toto téma.

Poslední aktualizace: 18.03.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky