RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: generelle regler

Den Europæiske Union (EU) fastlægger et sæt generelle regler med henblik på at forbedre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. I forlængelse heraf fastlægger direktivet arbejdsgivernes og arbejdstagernes forpligtelser, særligt med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Dette direktiv sigter ligeledes mod at sikre arbejdstagerne bedre uddannelse, information og inddragelse.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Dette direktiv fastlægger de generelle regler vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed *. Direktivets foranstaltninger sigter især mod at fjerne risikofaktorer, der kan forårsage arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Foranstaltningerne finder anvendelse på alle former for private og offentlige aktiviteter med undtagelse af visse specifikke aktiviteter i den offentlige tjeneste (forsvar, politi, osv.) og i civilbeskyttelsestjenesterne.

Arbejdsgivernes forpligtelser

Arbejdsgiverne * har pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet, også ved henvendelse til kompetent sagkundskab (personer eller serviceorganer). Medlemsstaterne kan begrænse ansvaret i tilfælde af force majeure *.

Arbejdstageren skal iværksætte midler og foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne. Der sigtes mod aktiviteter til forebyggelse, oplysning og uddannelse af arbejdstagerne, særligt med henblik på

  • forhindring af risici og evaluering af risici, som ikke kan forhindres
  • hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne særligt ved foranstaltninger til kollektiv beskyttelse
  • tilpasning af arbejdsforhold, arbejdsudstyr og arbejdsmetoder under hensyntagen til den teknologiske udvikling.

Midler og foranstaltninger til beskyttelse skal tilpasses for at tage hensyn til ændrede arbejdsforhold. Derudover skal arbejdsgiveren tage hensyn til aktiviteternes art og arbejdstagernes færdigheder.

Hvis arbejdstagere fra flere virksomheder befinder sig på samme arbejdsted, skal arbejdsgiverne arbejde sammen om foranstaltninger til beskyttelse og forebyggelse af risici.

Endvidere skal foranstaltninger til førstehjælp, brandbekæmpelse eller evakuering af arbejdstagerne ved alvorlig og umiddelbar fare tilpasses efter aktiviteternes art og virksomhedens størrelse. Arbejdstageren skal underrette og instruere de arbejdstagere, som er eller kan blive udsat for risiko for alvorlig og umiddelbar fare.

Arbejdsgiveren etablerer en beskyttelses- og forebyggelsestjeneste i virksomheden eller institutionen, herunder varetagelse af førstehjælp og håndtering af alvorlige farer. Arbejdsgiveren udpeger en eller flere arbejdstagere, der uddannes til at sikre opfølgning på tiltagene eller henvender sig til kompetent sagkundskab uden for virksomheden.

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed sikres gennem foranstaltninger, der fastsættes i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. Alle arbejdstagere skal, hvis de ønsker det, regelmæssigt skal have adgang til helbredsovervågning.

Risikogrupper eller særligt følsomme risikogrupper skal beskyttes mod farer, som for dem er særligt alvorlige.

Høring af arbejdstagerne

Arbejdsgiverne hører arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i alle spørgsmål vedrørende sikkerheden og sundheden under arbejdet.

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter kan fremsætte forslag til særlige foranstaltninger, der skal gennemføres af arbejdsgiveren. De kan henvende sig til de kompetente nationale myndigheder i tilfælde af utilstrækkelige foranstaltninger fra arbejdsgivers side.

Arbejdstagernes forpligtelser

Det påhviler den enkelte arbejdstager at drage omsorg for sin egen sikkerhed og sundhed samt for andre personers sikkerhed og sundhed, for så vidt de berøres af hans handlinger eller undladelser under arbejdet. I overensstemmelse med deres oplæring og med arbejdsgiverens instrukser skal arbejdstagerne navnlig

  • anvende maskiner, apparater, værktøj, farlige stoffer, transportudstyr og andre hjælpemidler korrekt
  • anvende de personlige vaernemidler, der stilles til deres rådighed, korrekt
  • ikke vilkårligt afbryde, ændre eller flytte sikkerhedsanordninger
  • øjeblikkelig underrette om enhver arbejdssituation, som de har en rimelig grund til at opfatte som en alvorlig, umiddelbar fare for sikkerheden og sundheden.

Kontekst

Dette rammedirektiv suppleres med sektordirektiver (se liste i bilag), særligt vedrørende brug af personlige værnemidler og opgaver med manuel håndtering.

Dokumentets nøglebegreber
  • Arbejdstager: enhver person, som en arbejdsgiver har i sin tjeneste, herunder praktikanter og lærlinge, bortset fra hushjælp
  • Arbejdsgiver: enhver fysisk eller juridisk person, der har stiftet et arbejdsmæssigt forhold med arbejdstageren, og som har ansvaret for virksomheden og/eller institutionen
  • forhold, der skyldes omstændigheder, som arbejdsgiveren ikke har indflydelse på, og som er usædvanlige og uforudsigelige, har konsekvenser, der ikke kunne have været afværget selv med den største omhu.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/391/EØF

19.6.1989

31.12.1992

EFT L 183, 29.6.1989

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007

Forordning (EF) nr. 1137/2008

22.10.2008

11.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008

De ændringer og tilføjelser, som følger af direktiv 89/391/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 19.08.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top