RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rámec – zdraví a bezpečnost při práci

Evropská unie (EU) zavádí soubor základních právních předpisů na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Za tím účelem tato směrnice zavádí povinnosti pro zaměstnavatele a pracovníky, zejména ve snaze omezit výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato směrnice také musí umožnit zlepšení odborné přípravy a informování pracovníků a dále situaci, kdy příslušné otázky budou s pracovníky projednávány.

AKT

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Účelem této směrnice je zavádět opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců * při práci. Cílem předpokládaných opatření je zejména odstranění rizikových faktorů, pokud jde o pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Tato směrnice se vztahuje na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru, kromě činnosti určitých veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo policie, nebo určité činnosti civilní ochrany.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatel * je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna hlediska týkající se práce, a to i tehdy, pokud v podniku využívá externích osob nebo služeb. Členské státy mohou omezit tuto odpovědnost v případě vyšší moci *.

Zaměstnavatel přijme opatření nezbytná pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Jedná se o činnosti prevence pracovních rizik, informování a školení zaměstnanců zejména na základě těchto zásad:

  • vyhýbat se rizikům nebo vyhodnocovat nevyhnutelná rizika;
  • udílet zaměstnancům vhodné pokyny a dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany;
  • přizpůsobit pracovní podmínky, vybavení a pracovní metody s ohledem na technický pokrok.

Způsoby ochrany a přijatá opatření se musí přizpůsobit, pokud dojde ke změně pracovních podmínek. Navíc zaměstnavatel musí přihlédnout k povaze činností podniku a schopnostem zaměstnanců.

Pokud jsou na jednom pracovišti přítomni zaměstnanci více podniků, musí zaměstnavatelé spolupracovat a koordinovat svou činnost v oblasti ochrany a prevence pracovních rizik.

Zaměstnavatel dále musí přijmout nezbytná opatření pro první pomoc, zdolávání požáru a evakuaci zaměstnanců, přizpůsobená povaze činností a velikosti podniku. Zaměstnavatel musí informovat a proškolit všechny zaměstnance, kteří mohou být vystaveni vážnému a bezprostřednímu nebezpečí.

Zaměstnavatel zajišťuje služby pro ochranu a prevenci v podniku nebo zařízení, včetně těch, které se týkají první pomoci a reakce na vážné nebezpečí. Jmenuje jednoho nebo více zaměstnanců vyškolených k provádění ochranných opatření, nebo využije externích odborníků (osob nebo služeb).

Dohled nad zdravím zaměstnanců je zajištěn opatřeními ustanovenými v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí. Každý pracovník má právo na pravidelné lékařské prohlídky.

Rizikové skupiny nebo zvlášť ohrožené skupiny osob musí být chráněny proti nebezpečím, která je specificky ohrožují.

Projednání se zaměstnanci

Zaměstnavatelé projednávají příslušnou problematiku se zaměstnanci nebo jejich zástupci a umožní jim účastnit se všech jednání týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zástupci zaměstnanců mohou podávat návrhy na zvláštní opatření, která má zaměstnavatel přijmout. Jsou také oprávněni obracet se na příslušné vnitrostátní orgány, považují-li zaměstnavatelem přijatá opatření za nedostatečná.

Povinnosti zaměstnanců

Každý zaměstnanec je povinen dbát na svou bezpečnost a ochranu zdraví i na bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterých se dotýkají jeho jednání nebo opomenutí při práci. V souladu se školením a pokyny od zaměstnavatele musí zaměstnanci zejména:

  • správně používat stroje, přístroje, nářadí a látky spojené s jejich pracovní činností;
  • správně používat osobní ochranné prostředky;
  • nevyřazovat z provozu, neměnit nebo nepřestavovat svévolně bezpečnostní zařízení;
  • okamžitě uvědomit zaměstnavatele o každé pracovní situaci, která představuje vážné a bezprostřední ohrožení bezpečnosti a zdraví.

Kontext

Tuto rámcovou směrnici doplňují směrnice pro jednotlivé oblasti (uvedené v příloze), zejména pokud jde o používání osobních ochranných prostředků a práce zahrnující ruční obsluhu strojů a zařízení.

Klíčové pojmy
  • Zaměstnanec: každá osoba zaměstnaná zaměstnavatelem, včetně učňů a stážistů, s výjimkou osob zaměstnaných v domácnosti.
  • Zaměstnavatel: každá fyzická nebo právnická osoba, která je smluvní stranou pracovní smlouvy se zaměstnancem a odpovídá za podnik nebo závod.
  • Vyšší moc: situace, kdy skutky zaviněné neobvyklými a nepředvídatelnými okolnostmi, které zaměstnavatel nemohl ovlivnit, mají důsledky, jimž nebylo možné ani přes veškeré vynaložené úsilí zabránit.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 89/391/EHS

19. 6. 1989

31. 12. 1992

Úř. věst. L 183 ze dne 29. 6. 1989

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165 ze dne 27. 6. 2007

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

11. 12. 2008

Úř. věst L 311 ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 89/391/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění  má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 19.08.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky