RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní orgán Unie založený v roce 1975 s cílem pomáhat při plánování a zavádění lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Jeho konkrétnějšími cíli je hodnocení a analýza životních a pracovních podmínek, poskytování směrodatných názorů a poradenství tvůrcům sociální politiky a zúčastněným subjektům, přínos ke zlepšování kvality života a evidování vývoje změn a trendů, zejména těch, které vyvolávají změnu.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Cílem nadace Eurofound je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek prostřednictvím činnosti určené k rozvíjení a šíření poznatků, jež mohou napomáhat tomuto vývoji.
Při plnění svých povinností přihlíží nadace k politikám Společenství v těchto oblastech a objasňuje orgánům Společenství zamýšlené cíle a směry, zejména předáváním vědeckých poznatků a technických údajů.

V rámci zlepšení životních a pracovních podmínek se zabývá především následujícími otázkami:

  • pracovními podmínkami, včetně organizace práce, pracovní doby, flexibility, řešení změn pracovních podmínek;
  • životními podmínkami, tj. všemi aspekty, které ovlivňují každodenní život evropských občanů, včetně rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, poskytování veřejných sociálních služeb a cest pro integraci do zaměstnání;
  • pracovními vztahy, včetně průmyslové změny a restrukturalizace podniku, podílu pracovníků na rozhodování a poevropštění pracovních vztahů.

Nadace podporuje výměnu informací a zkušeností: umožňuje kontakt mezi univerzitami, správními úřady a hospodářskými a sociálními organizacemi a vybízí ke sladěným krokům. Organizuje kurzy, konference a semináře a podílí se na studiích. Také zpřístupňuje údaje a názory vyplývající z nezávislého a srovnávacího výzkumu vládám, zaměstnavatelům, odborovým svazům a Evropské komisi.

Nadace spolupracuje co nejtěsněji se specializovanými institucemi, nadacemi a orgány v členských státech nebo na mezinárodní úrovni a zajišťuje náležitou spolupráci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek.

Nadace má právní způsobilost a sídlí v Irsku (v Dublinu). Nadace zahrnuje správní radu, sekretariát, ředitele a jeho zástupce:

  • správní rada má 78 členů, konkrétně 27 členů zastupujících vlády jednotlivých členských států, 27 členů zastupujících organizace zaměstnavatelů, 27 členů zastupujících organizace zaměstnanců a tři členy zastupující Komisi. Funkční období členů správní rady je tříleté. Správní rada spravuje nadaci, jejíž pravidla stanoví. Na základě návrhu podaného ředitelem přijme správní rada po dohodě s Komisí čtyřletý obnovující se program a roční pracovní program;
  • ředitel řídí nadaci a provádí rozhodnutí správní rady. Je jmenován Komisí maximálně na pět let. Může být jmenován opakovaně. Každý rok do 1. července vyhotoví roční pracovní program a odhad nezbytných výdajů;
  • sekretariát má 11 členů. Je složený z předsedy a tří místopředsedů správní rady, jednoho koordinátora pro každou z těchto tří skupin (zaměstnavatelé, pracovníci a Komise) a z dalšího zástupce pro každou z těchto tří skupin. Sekretariát sleduje provádění rozhodnutí správní rady a zajistí všechny nezbytné kroky k tomu, aby nadace byla mezi jednotlivými zasedáními správní rady byla spravována správně.

Pokud to ředitel navrhne, má správní rada možnost vybrat nezávislé odborníky a požádat je o stanovisko ohledně specifických otázek, které se týkají čtyřletého programu a ročního pracovního programu.

Od listopadu 2003 je nařízení o založení dublinské nadace v souladu s novým finančním nařízením použitelným na souhrnný rozpočet Evropských společenství (červen 2002) a s nařízením o veřejném přístupu k dokumentům (květen 2001).

Nadace nedávno zřídila Evropské středisko pro sledování změn (EMCC) s cílem provádět analýzy a předvídat změny ve světě průmyslu a obchodu s ohledem na podporu socioekonomického pokroku.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 1365/75

2. 6. 1975

-

Úř. věst. L 139 ze dne 30. 5. 1975

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 1947/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 181 ze dne 23. 7. 1993

Nařízení (ES) č. 1649/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245 ze dne 29. 9. 2003

Nařízení (ES) č. 1111/2005

4. 8. 2005

-

Úř. věst. L 184 ze dne 15. 7. 2005

Poslední aktualizace: 25.05.2007

Viz také

  • Další informace najdete na internetové stránce nadace Eurofound (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky