RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Dit agentschap heeft tot taak de communautaire instanties, de lidstaten en de belanghebbende kringen alle dienstige technische, wetenschappelijke en economische informatie op het gebied van de veiligheid en de gezondheid op het werk te verstrekken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het agentschap heeft de volgende taken

 • het verzamelen en analyseren van technische, wetenschappelijke en economische informatie met betrekking tot de gezondheid en veiligheid in de lidstaten en het verspreiden daarvan onder communautaire instanties, andere lidstaten en belanghebbende kringen;
 • het verzamelen en analyseren van technische, wetenschappelijke en economische informatie over onderzoek op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en het verspreiden van de resultaten van dit onderzoek;
 • het bevorderen en ondersteunen van samenwerking en uitwisseling van informatie en ervaring tussen de lidstaten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, met inbegrip van informatie over opleidingsprogramma's;
 • het organiseren van conferenties en seminars (bijvoorbeeld de Europese week voor de veiligheid en de gezondheid op het werk) alsmede uitwisselingen van nationale deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk;
 • het verstrekken aan de communautaire instanties en de lidstaten van de objectieve technische, wetenschappelijke en economische informatie die nodig is voor het opstellen en uitvoeren van een afgewogen en doeltreffend beleid om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen;
 • het oprichten, in samenwerking met de lidstaten, en het coördineren van een informatienetwerk, bestaande uit de agentschappen en organisaties op nationaal, communautair (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) en internationaal niveau die dit soort inlichtingen en diensten verstrekken;
 • het verzamelen en ter beschikking stellen van inlichtingen betreffende veiligheid en gezondheid op het werk die afkomstig zijn uit, respectievelijk bestemd zijn voor derde landen en internationale organisaties (Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Internationale Maritieme Organisatie (IMO), enz.;
 • het verstrekken van technische, wetenschappelijke en economische informatie over de methoden en instrumenten om preventieactiviteiten op te zetten (met name in het midden- en kleinbedrijf) en het in kaart brengen van goede praktijken;
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige communautaire actieprogramma's voor de bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk, onverminderd de bevoegdheden van de Commissie;
 • ervoor zorgen dat de verspreide informatie begrijpelijk is voor de eindgebruikers.

Het agentschap werkt zo nauw mogelijk samen met de bestaande instellingen, stichtingen, gespecialiseerde organisaties en programma's op communautair niveau teneinde dubbel werk te voorkomen. Het werkt met name samen met de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,

Het agentschap zet een netwerk op dat het volgende omvat:

 • de hoofdbestanddelen van de nationale informatienetwerken met inbegrip van de nationale organisaties van de sociale partners conform de nationale wetgeving;
 • de nationale knooppunten;
 • de Europese thematische centra.

De lidstaten delen het agentschap regelmatig mee wat de voornaamste componenten van hun nationale informatienetwerken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De bevoegde nationale instanties zorgen voor de coördinatie en het doorsturen van de op nationaal niveau bijeengebrachte informatie naar het agentschap.

Het agentschap bezit rechtspersoonlijkheid. De bestuurs- en beheersstructuur van het agentschap bestaat uit een raad van bestuur, een dagelijks bestuur en een directeur.
De raad van bestuur bestaat uit 78 leden, waarvan 25 vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, 25 van de werkgeversorganisaties, 25 van de werknemersorganisaties en 3 van de Commissie. De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur bedraagt drie jaar. Deze termijn kan worden verlengd. Het agentschap is gevestigd in Bilbao (Spanje).

De raad van bestuur bepaalt de strategische doelstellingen van het agentschap. De raad van bestuur stelt met name de begroting, het doorlopend vierjarenprogramma en het jaarprogramma vast op grond van een na overleg met de Commissie en het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats door de directeur opgesteld ontwerp. Elk jaar keurt de raad van bestuur uiterlijk op 31 januari een algemeen jaarverslag over de activiteiten van het agentschap goed.

De Raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur in, dat uit elf leden bestaat. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de drie vice-voorzitters van de raad van bestuur, een coördinator voor de drie groepen vertegenwoordigers (werkgevers, werknemers en regeringen) en nog een vertegenwoordiger van elk van deze drie groepen. Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en neemt in de tijd tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur alle voor het behoorlijk bestuur van het agentschap noodzakelijke maatregelen.

Het agentschap staat onder leiding van een directeur die door de raad van bestuur wordt benoemd.

Sinds november 2003 is de verordening tot oprichting van het agentschap van Bilbao in overeenstemming met het nieuwe Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (juni 2002) en de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten (mei 2001).

Effectieve installatie van het agentschap

De eerste vergadering van de raad van bestuur van het agentschap heeft plaatsgevonden op 25 en 26 oktober 1995 ten kantore van het agentschap in Bilbao (Spanje).

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 2062/94

18.7.1994

-

L 216 van 20.8.1994

WijzigingsmaatregelenDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 1643/95

29.6.1995

-

L 156 van 7.7.1995

Verordening (EG) nr. 1654/2003

30.10.2003

-

L 245 van 29.9.2003

Verordening (EG) nr. 1112/2005

4.7.2005

-

L 184 van 15.7.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende het verslag van de Commissie over het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (voortgangsverslag 1996-2000) [COM(2001)163 def. Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 26.10.2005
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven