RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκός oργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Ο εν λόγω οργανισμός έχει ως αποστολή την παροχή στα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους κύκλους των τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο οργανισμός έχει ως καθήκοντα:

 • τη συλλογή και την ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στα κράτη μέλη και τη διάδοση αυτών ενώπιον των κοινοτικών οργάνων, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων κύκλων·
 • τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής·
 • την προαγωγή και την υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, περιλαμβανόμενης της ενημέρωσης επί των προγραμμάτων κατάρτισης·
 • την διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων (για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία), καθώς και ανταλλαγών εθνικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία·
 • την παροχή στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη μέλη αντικειμενικών, εύλογων και αποτελεσματικών πληροφοριών τεχνικού, επιστημονικού και οικονομικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και την χάραξη πολιτικών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων·
 • τη δημιουργία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και το συντονισμό ενός δικτύου πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους οργανισμών σε εθνικό, κοινοτικό (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας) και διεθνές επίπεδο, που παρέχουν αυτού του είδους τις πληροφορίες και υπηρεσίες·
 • την παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών για τις μεθόδους και τα μέσα που προορίζονται για την καθιέρωση προληπτικών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) και την απογραφή των καλών μεθόδων πρακτικής·
 • τη συμβολή στην ανάπτυξη κοινοτικών στρατηγικών και προγραμμάτων δράσης, σχετικών με την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, χωρίς αυτό να θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής·
 • τη μέριμνα να είναι οι πληροφορίες που διαδίδονται κατανοητές από τους τελικούς χρήστες.

Ο οργανισμός συνεργάζεται όσον το δυνατόν στενότερα με τους φορείς, τα ιδρύματα, τους ειδικευμένους οργανισμούς και τα προγράμματα που υφίστανται σε κοινοτικό επίπεδο για την αποφυγή της αλληλοκάλυψης. Ο οργανισμός συνεργάζεται κυρίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

Ο οργανισμός οφείλει να δημιουργήσει δίκτυο το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα εθνικά δίκτυα πληροφόρησης, καθώς και τις εθνικές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
 • τους εθνικούς εστιακούς πόλους,
 • τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό για τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα εθνικά τους δίκτυα πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξασφαλίζουν το συντονισμό και τη μετάδοση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στον Οργανισμό σε εθνικό επίπεδο.

Ο Οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο. Η δομή του διεύθυνσης και διαχείρισης συνίσταται σε ένα διευθυντικό συμβούλιο, ένα προεδρείο και ένα διευθυντή.
Διαθέτει διευθυντικό συμβούλιο αποτελούμενο από 78 μέλη, εκ των οποίων 25 μέλη εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, 25 μέλη τις εργοδοτικές οργανώσεις, 25 μέλη τις οργανώσεις των εργαζομένων και 3 μέλη την Επιτροπή. Η εντολή των μελών του διευθυντικού συμβουλίου είναι τριετούς διαρκείας και ανανεώσιμη. Η έδρα του οργανισμού ευρίσκεται στο Μπιλμπάο (Ισπανία).

Το διευθυντικό συμβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Εγκρίνει συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό, το κυλιόμενο τετραετές πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού, με βάση σχέδιο που έχει συνταχθεί από τον διευθυντή, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και την συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας, καθώς και τον προϋπολογισμό. Το διευθυντικό συμβούλιο εγκρίνει το αργότερο την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, την ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Το διευθυντικό συμβούλιο συνιστά ένα προεδρείο αποτελούμενο από 11 μέλη. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον πρόεδρο και τρεις αντιπροέδρους του διευθυντικού συμβουλίου, από ένα συντονιστή για τις τρεις ομάδες εκπροσώπων (εργοδότες, εργαζόμενοι και Επιτροπή) και από έναν επί πλέον εκπρόσωπο για κάθε μία από αυτές τις τρεις ομάδες. Το προεδρείο ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του διευθυντικού συμβουλίου και λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την καλή διαχείριση του Οργανισμού μεταξύ των συνεδριάσεων του διευθυντικού συμβουλίου .

Ο Οργανισμός έχει τεθεί υπό την διεύθυνση ενός διευθυντή διοριζόμενου από το διευθυντικό συμβούλιο.

Από το Νοέμβριο του 2003 ο κανονισμός για την ίδρυση του Οργανισμού του Μπιλμπάο συμφωνεί με το νέο δημοσιονομικό κανονισμό που ισχύει για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ιούνιος 2002) και με τον κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (Μάιος 2001).

Η σύσταση στην πράξη του οργανισμού

Η πρώτη συνεδρίαση του διευθυντικού συμβουλίου του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε στις 25 και στις 26 Οκτωβρίου 1995 στην έδρα του οργανισμού στο Μπιλμπάο (Ισπανία).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2062/94

18.7.1994-EE L 216 της 20.8.1994
Πράξη (εις) τροποποίησηςΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη εφημερίδα

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1643/95

29.6.1995

-

EE L 156 της 7.7.1995

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1654/2003

30.10.2003

-

EE L 245 της 29.9.2003

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1112/2005

4.7.2005

-

EE L 184 της 15.7.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (έκθεση προόδου 1996-2000) [COM(2001) 163 τελικό - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.10.2005
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας