RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnost a ochrana zdraví dočasných zaměstnanců

Dočasní zaměstnanci požívají v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví stejné úrovně ochrany jako ostatní zaměstnanci. Tato směrnice stanovuje pravidla týkající se informování zaměstnanců, lékařského dohledu a odpovědnosti podniků.

AKT

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Evropské normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahují na všechny zaměstnance, včetně dočasných zaměstnanců, jejichž pracovní poměry jsou upraveny:

  • pracovní smlouvou na dobu určitou uzavřenou přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kde je skončení smlouvy určeno objektivními podmínkami (dosažení určitého dne, dokončení určeného úkolu atd.);
  • smlouvou na dočasnou práci, uzavřenou mezi podnikem pro dočasnou práci a zaměstnancem, který je přidělen k výkonu práce pro podnik nebo závod využívající služeb podniku pro dočasnou práci a který podléhá jejich kontrole.

Směrnice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a samostatné směrnice (zejména ty, které se týkají ruční obsluhy) se tak vztahují na všechny zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní smlouvu tohoto typu.

Informování zaměstnanců

Před zahájením jakékoli činnosti podnik informuje dočasného pracovníka o:

  • požadované zvláštní odborné způsobilosti nebo schopnosti;
  • zvláštním lékařském dohledu stanoveném vnitrostátními právními předpisy;
  • rizicích, kterým je na pracovišti vystaven.

Školení zaměstnanců

Před zahájením činnosti musí dočasný zaměstnanec získat školení o povaze pracovního místa a riziku, kterému je na pracovišti vystaven. Toto školení se provádí s přihlédnutím k jeho způsobilosti a zkušenostem.

Lékařský dohled

Členské státy Evropské unie (EU) mohou zakázat využívání dočasných zaměstnanců na práce:

  • nebezpečné pro jejich bezpečnost a zdraví;
  • vyžadující zvláštní dlouhodobý lékařský dohled.

Pokud členské státy nevyužijí tuto možnost, musí zajistit, aby tito zaměstnanci měli nárok na odpovídající zvláštní lékařský dohled. Je-li to nezbytné, může tento lékařský dohled pokračovat i po skončení pracovního poměru dotyčného zaměstnance.

Odpovědnost

Podnik, který přijme dočasného zaměstnance, odpovídá za podmínky pro výkon jeho práce, zejména pokud jde o bezpečnost, hygienu a zdraví. Členské státy mohou tuto odpovědnost rozšířit i na podniky pro dočasnou práci.

Osoby nebo orgány pověřené kontrolou dodržování předpisů týkajících se prevence pracovních rizik musí být informovány o umísťování dotčených zaměstnanců.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 91/383/EHS

15. 7. 1991

31. 12. 1992

Úř. věst. L 206 ze dne 29. 7. 1991

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru - Protokol 1 o horizontálních přizpůsobeních

1. 1. 1994

Úř. věst. L 1 ze dne 3. 1. 1994

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. L 165 ze dne 27. 6. 2007

Postupné změny a opravy směrnice 91/383/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 06.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky