RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Archiwa
Zatrudnienie i polityka społeczna

Ogłoszona w 2000 r. strategia lizbońska za cel przyjęła uczynienie Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, z większą liczbą lepszych miejsc pracy oraz większą spójnością społeczną. Bilans sporządzony w połowie okresu założonego w strategii lizbońskiej jest co najwyżej umiarkowany. Dystans dzielący Europę i jej partnerów gospodarczych pod względem wydajności i wzrostu, zwiększył się jeszcze bardziej, a dodatkowo towarzyszy mu starzenie się społeczeństwa.
Rada Europejska postanowiła ożywić strategię lizbońską poprzez partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Partnerstwo nadal skupia się na zrównoważonym i trwałym rozwoju. Jednak, aby osiągnąć ten cel, Europa powinna skoncentrować się na mniejszej liczbie priorytetów. Bowiem uzyskanie silniejszego i trwałego wzrostu gospodarczego, utworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy uwalnia środki niezbędne do skonkretyzowania naszych ogólniejszych ambicji na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i środowiska naturalnego.

 • EUROPA JAKO ATRAKCYJNIE MIEJSCE DLA INWESTOWANIA
  Szybszy rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy wymagają poprawy atrakcyjności Europy jako miejsca dla inwestowania. Uwzględniając duży udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu, Europa powinna przede wszystkim usuwać przeszkody w tworzeniu MŚP i pobudzać przedsiębiorczość. Ponadto, mimo postępu dokonanego od czasu wprowadzenia strategii lizbońskiej, w dalszym ciągu brakuje kapitału podwyższonego ryzyka potrzebnego do zakładania nowatorskich firm, a obowiązujące przepisy podatkowe zniechęcają do zatrzymywania zysków w celu podnoszenia kapitału.
  • Otwarte i konkurencyjne rynki w obrębie Europy i poza nią
   Konkurencja na rynku wewnętrznym stymuluje wydajność i innowacje. Europejska polityka konkurencji odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu konkurencyjnych rynków. Należy ją kontynuować w poszerzonej Europie, a także na pewnych rynkach, które nie pokazały jeszcze swojego potencjału. Konieczne jest usunięcie ograniczeń konkurencyjności i przekierowanie państwowej pomocy na innowacje, badania, rozwój i kapitał podwyższonego ryzyka. Polityka handlowa poza granicami UE powinna sprawić, by europejskie przedsiębiorstwa miały dostęp do rynków państw trzecich przy jednoczesnym poszanowaniu zasad gwarantujących uczciwą konkurencję.
  • Poprawa europejskich i krajowych uregulowań prawnych
   Upraszczanie przepisów pomaga przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim (MŚP), ponieważ usuwa zbędne formalności administracyjne. Komisja Europejska i państwa członkowskie podjęły wiele inicjatyw zmierzających do ograniczenie obciążeń administracyjnych. Jest to korzystne dla wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, a także dla ich potencjału adaptacyjnego, innowacyjności i tworzenia miejsc pracy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw także staje się łatwiejsze.
  • Rozbudowa i poprawa europejskiej infrastruktury
   Inwestycje w transport powinny odpowiadać potrzebom społeczeństwa na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Nowoczesna infrastruktura jest ważnym czynnikiem konkurencyjności, pomagającym przyciągnąć przedsiębiorstwa, gdyż ułatwia wymianę i mobilność. Dodatkowo zachodzące zmiany klimatyczne powodują konieczność uzyskania trwałej mobilności. Transport intermodalny ma na celu skuteczniejsze przekierowanie ruchu na środki transportu, które mniej szkodzą środowisku, są bezpieczniejsze i wydajniejsze pod względem energetycznym. Jednocześnie nowe technologie pozwalają zwiększyć efektywność transportu.
 • WIEDZA I INNOWACJE CZYNNIKAMI WZROSTU GOSPODARCZEGO
  Wiedza i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu wydajności. Zwiększanie wydajności jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla Europy, gdyż w warunkach globalnej konkurencji Europa musi stawiać czoła konkurentom, którzy dysponują tanią siłą roboczą i zasobami naturalnymi.
  • Wzrost i poprawa inwestycji w sektor badań i rozwoju
   Wyznaczony przez Europę cel 3% PKB, w tym 1% z sektora publicznego i 2% z sektora prywatnego, jest daleki od realizacji. W tym kontekście reforma pomocy państwowej ułatwia dostęp młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw do kapitału podwyższonego ryzyka i do finansowania. Siódmy program ramowy obejmujący badania ma na celu przede wszystkim zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w rozwój kluczowych technologii. Ponadto wspólne podejście podatkowe do dziedziny badań i rozwoju zachęca przedsiębiorstwa do częstszych inwestycji w sektor B+R.
  • Wspieranie innowacji i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
   Aby badania pociągały za sobą wzrost gospodarczy, ich wyniki muszą przekładać się na innowacje. Ściślejsza współpraca między szkolnictwem wyższym i przedsiębiorstwami sprzyja lepszemu transferowi pomysłów i praktyk, powodując większy udział przedsiębiorstw w finansowaniu uczelni. Prowadzi to do zwiększenia jakości i rentowności badań. Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności wspiera działania wspierające stosowanie technologii informacyjnych, technologii środowiskowych i odnawialnych źródeł energii.
  • Innowacje na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju
   Innowacje i rozwój technologiczny są kluczowymi elementami, które umożliwiają wzrost gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i zapewniają trwałość zasobów, szczególnie zasobów energii. Rozwój technologii środowiskowych może ponadto stworzyć nowe rynki, stymulując konkurencyjność przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy.
  • Rozwój silnej europejskiej bazy przemysłowej
   Technologiczny potencjał europejskiego przemysłu nie zawsze jest w pełni wykorzystywany. Wspólne europejskie podejście do wyzwań w dziedzinie badań, uregulowań prawnych i finansowania może tworzyć efekt współoddziaływania i uzupełniania, który pozwoli zrealizować szeroko zakrojone projekty i lepiej odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa. Ponadto finansowy wkład sektora publicznego może przyczyniać się do trwałego i zrównoważonego rozwoju konkretnych produktów i usług, jednocześnie wzmacniając europejską konkurencyjność na scenie międzynarodowej. Projekt Galileo i telefonia komórkowa są dobrymi przykładami partnerstwa.
 • TWORZENIE WIĘKSZEJ LICZBY LEPSZYCH MIEJSC PRACY
  Europa potrzebuje większej liczby lepszych miejsc pracy. Zmiany demograficzne wywierają coraz większy wpływ na wyniki w obszarze zatrudnienia, czyniąc pracę pierwszą potrzebą pod względem gospodarczym i społecznym.
  • Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego
   Państwa członkowskie mają określić wskaźniki zatrudnienia na lata 2008 i 2010, a także przyjąć odpowiednie rozwiązania, które zostaną wdrożone w ramach krajowych planów reformy. Zintegrowane wytyczne dotyczące zatrudnienia pomogą im w wyborze najskuteczniejszych instrumentów. Wyzwanie polega na przyciągnięciu i utrzymaniu większej grupy osób na rynku pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby młode i starsze. W tym kontekście konieczne jest także przeprowadzenie takiej reformy systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej, która zapewni trwałość systemów i i zagwarantuje ochronę socjalną.
  • Zwiększenie możliwości dostosowania się pracowników i przedsiębiorców oraz polepszenie elastyczności rynków pracy
   Szybkie zmiany w gospodarce wymagają, by pracownicy potrafili się dostosować i rozwijać swoje umiejętności, aby móc odpowiedzieć na potrzeby sektorów cechujących się silnym wzrostem. Takiej elastyczności powinna jednak towarzyszyć ochrona socjalna, obejmująca także okresy zmian. Systemy ochrony społecznej należy zmodernizować, aby mogły sprostać nowym wyzwaniom. Lepsze dostosowanie do potrzeb rynku wymaga usunięcia przeszkód dla mobilności pracowników.
  • Wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i zdobywanie umiejętności
   Wykształcenie i uczenie się mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy, gdyż wspierają wzrost i zatrudnienie dostarczając wysoko wykwalifikowanej i potrafiącej się dostosować siły roboczej. Wspomagają także spójność społeczną i aktywne społeczeństwo. Europejski obszar edukacji, kształcenia i uczenia się przez całe życie powinien zapewniać powszechny dostęp do edukacji i kształcenia stając się do 2010 r. światowym wzorcem jakości.
  • Polityka spójności UE na lata 2007–2013 oraz rola funduszy strukturalnych i funduszy spójności
   Strategiczne wytyczne wspólnotowe określają priorytety w dziedzinie polityki spójności. Wytyczne określają obszary, w których polityka spójności może przyczyniać się do realizacji celów strategii lizbońskiej, a także główne zintegrowane kierunki dotyczące wzrostu i zatrudnienia. Tym samym krajowe programy i projekty finansowane przez fundusze strukturalne i fundusze spójności są ukierunkowane na wzrost, zatrudnienie, innowacje, gospodarkę opartą na wiedzy, a także na tworzenie fizycznej infrastruktury.

Zobacz także

 • Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej: Wzrost gospodarczy i zatrudnienie: razem dla Europy jutra
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony