RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vækst og beskæftigelse

Arkiv
Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Ifølge Lissabon-strategien, der blev iværksat i 2000, skulle Europa gøres til "den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed". Midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien tegner billedet af et i bedste fald blandet resultat. Med hensyn til produktivitet og vækst er EU sakket yderligere bagud i forhold til sine økonomiske partnere, og også befolkningens aldring er et problem.

Det Europæiske Råd har derfor besluttet at genlancere Lissabon-strategien og vil i dette øjemed oprette et partnerskab for vækst og beskæftigelse. Formålet med partnerskabet skal være forankret i princippet om bæredygtig udvikling. For at nå sit mål er EU dog nødt til at koncentrere sig om et mere begrænset antal indsatsområder. En stærkere, bæredygtig vækst samt flere og bedre job vil bidrage til at frigøre de ressourcer, EU har brug for for at virkeliggøre sine bredere økonomiske, sociale og miljømæssige ambitioner.

 • EU SOM ET MERE ATTRAKTIVT STED FOR INVESTERINGER
  Hvis der skal skabes mere vækst og flere arbejdspladser, kræver det, at Europa bliver et mere attraktivt sted at investere. De små og mellemstore virksomheder er i vidt omfang med til at skabe øget vækst og beskæftigelse. I betragtning heraf bør EU først og fremmest fjerne de hindringer, der gør det vanskeligt at starte egen virksomhed, og gøre en indsats for at øge antallet af iværksættere. Desuden er der på trods af de fremskridt, der er blevet gjort siden lanceringen af Lissabon-strategien, stadig ikke tilstrækkelig risikovillig kapital til start af virksomheder, og de nuværende skatteregler afskrækker folk fra at henlægge overskud til styrkelse af egenkapitalen.
  • Sikring af åbne og konkurrencedygtige markeder i og uden for Europa
   Konkurrencen på det indre marked har en stimulerende virkning på produktivitet og innovation. EU’s konkurrencepolitik spiller en central rolle i udformningen af konkurrencedygtige markeder. Den bør videreføres i det udvidede Europa og på en række markeder, der endnu ikke har vist deres fulde potentiale. Det handler om at fjerne hindringerne for konkurrencen og omadressere statsstøtten i retning af innovation, forskning og udvikling og risikovillig kapital. Uden for EU bør handelspolitikken sikre, at virksomhederne får adgang til tredjelandes markeder under hensyn til bestemmelserne om loyal konkurrence.
  • Forbedret lovgivning på europæisk og nationalt plan
   Person der holder et chartek med et EU-symbol (de 12 stjerner) på omslagetNår man forenkler lovgivningen, rækker man virksomhederne, og særlig de små og mellemstore virksomheder, en hjælpende hånd ved at fjerne formålsløse administrative formaliteter. Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bør tage initiativ til at nedbringe de administrative byrder. Resultatet vil være, at virksomhederne får øget produktivitet og bedre konkurrenceevne, og de bliver bedre til at omstille sig, til at innovere og til at skabe arbejdspladser. Det bliver ligeledes nemmere at starte virksomhed.
  • Udbygning og forbedring af europæiske infrastrukturer
   Transportinvesteringerne bør modsvare samfundets økonomiske, samfundspolitiske og miljømæssige behov. En moderne infrastruktur letter handel og mobilitet og er således en vigtig konkurrenceparameter i kampen om virksomhederne. Desuden viser klimaændringerne med al tydelighed, at det er nødvendigt at satse på mere miljøvenlige transportformer. Formålet med intermodal transport er bl.a. at sprede trafikken på mere miljøvenlige, sikre og energieffektive transportformer. Sideløbende hermed bliver der med den nye teknologi skabt grundlag for effektivere transport.
 • VÆKSTFAKTORERNE VIDEN OG INNOVATION
  Viden og innovation er af afgørende betydning for øget produktivitet. Og øget produktivitet er livsvigtig for Europa i konkurrencen på verdensmarkedet, hvor konkurrenterne råder over billig arbejdskraft og har adgang til naturressourcer.
 • FLERE OG BEDRE JOB
  Europa har brug for flere og bedre job. Den demografiske udvikling, der lægger store hindringer i vejen for beskæftigelsesudviklingen, gør det absolut nødvendigt at skabe flere og bedre job ud fra et økonomisk og socialt synspunkt.
  • Flere folk i arbejde og modernisering af de sociale sikringsordninger
   Medlemsstaterne opfordres til at fastsætte måltal for beskæftigelsesniveauet for 2008 og 2010 og vedtage de foranstaltninger, der skal gennemføres som led i deres nationale reformprogrammer. Ved hjælp af de integrerede beskæftigelsesretningslinjer vil de kunne vælge de mest egnede instrumenter. Udfordringen består i at få flere mennesker i beskæftigelse og få flere til at blive på arbejdsmarkedet. Der gøres en særlig indsats i forhold til unge og ældre arbejdstagere. I denne sammenhæng er det nødvendigt at reformere pensionsordningerne og sundhedsordningerne for at sikre, at de er velfungerende og yder en tilstrækkelig social beskyttelse.
  • Et solidt europæisk industrigrundlag
   I økonomier i hurtig forandring er der behov for, at arbejdstagerne er særligt dygtige til at omstille sig og i stand til at opgradere deres kvalifikationer, så de svarer til behovene i de sektorer, hvor væksten er særlig stor. En sådan fleksibilitet skal dog være ledsaget af sociale sikringsordninger, der også dækker omstillingsperioderne. De sociale sikringssystemer skal moderniseres i lyset af de nye udfordringer. Behovene på markedet gør det tvingende nødvendigt at fjerne hindringerne for arbejdskraftens mobilitet.
  • Større investeringer i menneskelig kapital gennem bedre uddannelse og bedre færdigheder
   Almen og erhvervsfaglig uddannelse spiller en stor rolle i en vidensbaseret økonomi, hvor der er behov for højt kvalificeret arbejdskraft, som evner at omstille sig. Uddannelse er således medvirkende til at skabe vækst og beskæftigelse. Uddannelse styrker også sammenhængskraften i samfundet og giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i samfundslivet. Alle skal have adgang til uddannelse, og dette mål bør være sikret gennem det europæiske område for livslang læring, som desuden skal være en målestok for kvalitet på verdensplan inden 2010.
  • EU's samhørighedspolitik 2007-2013 og strukturfondenes og Samhørighedsfondens rolle
   EU's strategiske retningslinjer fastlægger de prioriterede indsatsområder for samhørighedspolitikken. Disse retningslinjer identificerer de områder, hvor samhørighedspolitikken kan bidrage til virkeliggørelsen af målene i Lissabon-strategien og gennemførelsen af de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. Således målrettes de nationale programmer og projekter, der gennemføres med støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, mod vækst, beskæftigelse, innovation og vidensbaseret økonomi og tilvejebringelse af fysiske infrastrukturer.

Se endvidere

 • Yderligere oplysninger findes på Europa-Kommissionens netsted (DE)(EN) (FR): "vækst og beskæftigelse: arbejde sammen for Europas fremtid".
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top