RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Растеж и работни места

Архив
Заетост и социална политика

Целта на Лисабонската стратегия, стартирана през 2000 г., беше Европа да се превърне в "най-динамичната и конкурентоспособна икономика в света до 2010 г., основана на знанието, способна да поддържа устойчив икономически растеж, придружен от повече и по-качествени работните места и по-висока степен на социално сближаване". Средносрочният преглед на Лисабонската стратегия установи, че в най-добрия случай, постигнатите резултати са незадоволителни. Пропастта между Европа и нейните икономически партньори по отношение на производителността и растежа се увеличи, към което се прибавя и предизвикателството от застаряване на населението.
Поради тази причина Европейският съвет реши да вдъхне нов живот на Лисабонската стратегия посредством партньорство за растеж и работни места, чиято цел остава трайно свързана с устойчивото развитие. За да постигне това, обаче, Европа трябва да постави акцент върху ограничен брой приоритети. Без съмнение, постигането на по-висок и устойчив растеж и създаването на повече и по-добри работни места освобождават необходимия ресурс за изпълване на нашите най-общи амбиции в икономически, социален и екологичен план с конкретно съдържание.

 • ДА НАПРАВИМ ЕВРОПА ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ
  Стимулирането на растежа и заетостта налагат повишаване на привлекателността на Европа като място за инвестиции. Предвид важния принос на малките и средни предприятия (МСП) за създаването на работни места и генерирането на растеж, на първо място е необходимо Европа да преодолее препятствията за създаване на МСП и същевременно да стимулира предприемчеството. Освен това, независимо от постигнатия напредък от началото на изпълнението на Лисабонската стратегия, все още се изпитва недостиг на рисков капитал за създаването на нови предприятия, а действащите данъчни разпоредби не стимулират задържането на печалбата за увеличаване на собствения капитал.
  • Изграждане на отворени и конкурентоспособни пазари в рамките на и извън Европа
   Конкуренцията в рамките на вътрешния пазар стимулира производителността и иновациите. Политиката на конкуренция в Европа играе важна роля за изграждането на конкурентоспособни пазари. Необходимо е тя да се следва във вътрешността на разширена Европа, както на пазарите, които не са разгърнали пълния си потенциал. Става дума за премахване на ограниченията в областта на конкуренцията и пренасочване на държавните помощи към иновациите, проучванията и развитието и към рисковия капитал. Извън ЕС търговската политика трябва да се провежда така, че европейските предприятия да имат достъп до пазарите на трети страни, при спазване на правилата, гарантиращи лоялна конкуренция.
  • Подобряване на европейските и национални регламенти
   Опростяването на законодателството подпомага предприятията, и по-конкретно за малките и средните предприятия (МСП), тъй като води до премахване на ненужните административни формалности. Европейската комисия и държавите-членки вече са стартирали многобройни инициативи за намаляване на административните разходи. Това повишава производителността и конкурентоспособността на европейските предприятия и техния потенциал за приспособяване и генериране на иновации и работни места. Облекчава се и създаването на нови предприятия.
  • Разширяване и подобряване на европейските инфраструктури
   Инвестициите в транспорта трябва да отговарят на икономическите, социалните и екологичните потребности на обществото. Модерната инфраструктура е важен фактор за конкурентоспособността, свързана с привличането на компании, тъй като улеснява търговията и мобилността. От друга страна, изменението на климата поставя на дневен ред необходимостта от по-устойчива мобилност. Основната цел на интермодалният транспорт е по-ефективното пренасочване на трафика към по-екологосъобразни видове транспорт, които са по-надеждни и енергийно ефективни. Наред с това нови технологии повишават ефективността на транспорта.
 • ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ - ФАКТОРИ ЗА РАСТЕЖ
  Знанието и иновациите са от съществено значение за ръста на производителността. Те са от критично значение за Европа, тъй като в контекста на глобалната конкуренция са призовани да се изправят пред конкуренти, разполагащи с евтина работна ръка и с природни ресурси.
  • Разширяване и подобряване на инвестициите в изследвания и развойна дейност
   Оставаме далеч от постигането на целта за заделяне на 3 % от БВП за изследвания и развойна дейност, от които 1 % от публичния сектор и 2 % от частния сектор. В този смисъл, реформата на държавните помощи улеснява достъпа на млади иновативни предприятия до рисков капитал и финансиране. Основната цел на Седма рамкова програма за проучвания е да подкрепи инвестициите от частния сектор в ключови технологии. Впрочем, общият данъчен подход за проучванията и развитието насърчават подтиква предприятията да инвестират повече средства в дейности в тази сфера.
  • Улесняване на иновациите и въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
   За да генерират проучванията растеж, резултатите от тях трябва да се използват за целите на иновациите. Засиленото сътрудничество между университетите и предприятията подобрява обмена на идеи в отговор на по-активното участие от страна на предприятията във финансирането на университетите. Това води до проучвания с високо качество и рентабилност. По линия на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации се предоставя подкрепа за дейности, които насърчават използването на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми енергийни източници.
  • Иновациите в подкрепа на устойчивото развитие
   Иновациите и технологичното развитие са ключови елементи на екологосъобразния икономически растеж и гарантирането на устойчивостта на ресурсите (и по-конкретно енергийните източници). Развитието на екологосъобразни технологии ще доведе и до разкриване на нови пазари, като по този начин ще стимулират конкурентоспособността на предприятията и създаването на нови работни места.
  • Принос за изграждането на солидна европейска индустриална база
   Технологичният потенциал на европейската промишленост остава неусвоен в пълна степен. Възприемането на общ европейски подход към предизвикателствата в областта на проучванията, регламентирането и финансирането може да създаде сдружения, способни да управляват проекти с голям размах и да отговорят по-добре на потребностите на обществото. Освен това, предоставянето на финансова подкрепа от частния сектор може да насърчи устойчивото развитие на конкретни продукти и услуги, повишавайки европейската конкурентоспособност в международен план. Проектът "Галилео" и мобилната телефония са добри примери за подобни партньорства.
 • СЪЗДАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ РАБОТНИ МЕСТА
  Европа се нуждае от повече и по-добри работни места. От икономическа и социална гледна точка това е абсолютно необходимо, поради демографските промени, оказващи все по-чувствителен натиск върху резултатите, свързани с броя на работните места.
  • Включване на повече хора на пазара на труда и модернизиране на системата за социална закрила
   Държавите-членки са призовани да определят процента на заетост за 2008 г. и 2010 г. и да вземат мерки за изпълнение на националните програми за реформи. Интегрираните насоки за заетост им помагат в избора на най-ефективните инструменти. Предизивикателството се състои в привличането и задържането на повече хора на пазара на труда : особено внимание се обръща на младите хора и на работещите в напреднала възраст. В тази връзка е необходимо да се променят пенсионната система и системите за здравеопазване, с цел гарантиране на тяхната приложимост и осигуряването на надеждна социална защита.
  • Подобряване на приспособимостта на работниците и предприятията и увеличаване на гъвкавостта на пазарите на труда
   Бързопроменящите се икономики изискват висока степен на приспособимост на работещите, които трябва да бъдат в състояние да развият уменията си в отговор на нуждите на бързоразвиващите се отрасли. Все пак тази гъвкавост трябва да бъде придружавана от социални осигуровки, които да покриват периодите на промяна. Системите за социална закрила трябва да се модернизират, за да бъдат в състояние да се справят с новите предизивикателства. С цел по-ефективното посрещане на нуждите на пазара, от съществено значение е отстраняването на пречките пред мобилността на работната ръка.
  • Повишаване на инвестициите в човешки капитал чрез подобряване на образованието и уменията
   Образованието и обучението играят главна роля в основаната на знание икономика, защото те поддържат растежа и работните места като предлагат висококвалифицирана и приспособима работна ръка. Освен това те симулират и социалното сближаване и активното гражданско участие. Достъпът на всички до образование и обучение трябва да се осигури чрез разгръщането на европейското пространство за образование, обучение и професионално образование през целия живот, което трябва да се превърне в световен модел до 2010 г.
  • Политика на сближаване на ЕС за периода 2007 - 2013 г. и роля на Структурните фондове и Кохезионния фонд
   Стратегическите насоки на Общността определят приоритетите в областта на политиката на сближаване. Тези насоки определят и областите, в които политиката на сближаване може да допринесе за постигането на целите, заложени в Лисабонската стратегия, както и интегрираните насоки за растеж и работни места. Това определя ориентацията на националните програми и проекти, финансирани по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, към растежа, работните места, иновациите и икономиката, основана на знание, както и към изграждането на физическа инфраструктура.

Вижте още

 • Допълнителна информация можете да намерите на страницата в интернет на Европейската комисия: "Растеж и работни места: всички заедно за Европа на утрешния ден".
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата