RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europa 2020: strategi för tillväxt i Europeiska unionen

Kommissionen föreslår en ny politisk strategi, Europa 2020, för att stödja sysselsättningen, produktiviteten och den sociala sammanhållningen i Europa. Europeiska unionen (EU) befinner sig just nu i en omvandlingsperiod som framför allt beror på globaliseringen, klimatförändringarna och befolkningens åldrande. Finanskrisen 2008 har dessutom undergrävt de sociala och ekonomiska framsteg som EU:s medlemsländer har gjort. Den ekonomiska återhämtning som inleddes 2010 måste därför åtföljas av ett antal reformer för att trygga en hållbar utveckling i EU under det kommande decenniet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 3 mars 2010 – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla [KOM(2010) 2020 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kommissionen presenterar strategin som ska göra det möjligt för Europeiska unionen (EU) att uppnå en tillväxt som är

 • smart, genom utveckling av kunskap och innovation;
 • hållbar, genom att den bygger på en grönare, resurseffektivare och konkurrenskraftigare ekonomi;
 • för alla, genom att den ska främja sysselsättningen och stärka den sociala och territoriella sammanhållningen.

Kommissionen föreslår dessutom ett antal mål som ska uppnås senast 2020. Man ska

 • öka sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20–64 till 75 %;
 • investera 3 % av bruttonationalprodukten (BNP) i forskning och utveckling;
 • minska koldioxidutsläppen med 20 % (och med 30 % om omständigheterna medger det), öka andelen förnybara energikällor till 20 % och höja energieffektiviteten med 20 %;
 • minska andelen personer med avbruten skolavgång till under 10 % och öka andelen universitetsutbildade till minst 40 %;
 • minska antalet personer som hotas av fattigdom med 20 miljoner.

EU 2020-strategin

Kommissionen presenterar följande sju huvudinitiativ som ska genomföras på EU-nivå och i medlemsstaterna:

 • Innovationsunionen ska främja produktionen av innovativa produkter och tjänster, särskilt när det gäller klimatförändring, energieffektivitet, hälsa och den åldrande befolkningen.
 • Initiativet Unga på väg ska framför allt förbättra utbildningssystemens resultat, främja icke-formellt och informellt lärande samt öka studenternas och forskarnas rörlighet, men också underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.
 • En digital agenda för Europa ska främja skapandet av en digital inre marknad, som kännetecknas av en hög säkerhetsnivå och en tydlig rättslig ram. Hela befolkningen ska dessutom ha tillgång till snabbt och därefter ultrasnabbt Internet.
 • Initiativet Ett resurseffektivt Europa ska främja en hållbar resursförvaltning och minska koldioxidutsläppen, samtidigt som konkurrenskraften och energitryggheten i EU:s ekonomi vidmakthålls.
 • Initiativet Industripolitik för en globaliserad tid ska hjälpa företagen att övervinna den ekonomiska krisen, anpassa sig till världshandeln och införa miljövänligare produktionsmetoder.
 • En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen ska öka sysselsättningen och förbättra de sociala systemens hållbarhet. Syftet är framför allt att uppmuntra flexicuritystrategier (DE) (EN) (FR) och utbildning av arbetstagare och studenter, men också jämställdhet mellan män och kvinnor och anställning av äldre arbetstagare.
 • Europeisk plattform mot fattigdom ska öka samarbetet mellan EU:s medlemsstater och följa den öppna samordningsmetoden i fråga om social utestängning och socialt skydd. Plattformens mål ska vara ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU samt social inkludering av människor som drabbats av fattigdom.

Strategins genomförande

Strategin ska presenteras genom tio integrerade riktlinjer för Europa 2020 som antogs i juni 2010 av Europeiska rådet. De ska ersätta de 24 befintliga riktlinjerna för sysselsättningspolitiken och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

Rådet kan också rikta politiska rekommendationer till medlemsstaterna när det gäller ekonomiska frågor och budgetfrågor samt alla de tematiska områden som omfattas av strategin.

En betydande del av strategin ska genomföras av medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheter genom att involvera de nationella parlamenten, parterna på arbetsmarknaden och det civila samhället. Åtgärder för att höja medvetenheten ska genomföras bland EU-medborgarna.

Kommissionen ska ha ansvar för att mäta framstegen. Den ska presentera årliga rapporter, bland annat om genomförandet av programmen för stabilitet och konvergens.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska rådets slutsatser från Bryssel den 25–26 mars 2010.
Europeiska rådet har godkänt de viktigaste aspekterna i strategin Europa 2020 för sysselsättning och tillväxt.

Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [EUT L 308, 24.11.2010].

Rådets rekommendation 2010/410/EU av den 13 juli 2010 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik [EUT L 191, 23.7.2010].

Senast ändrat den 17.02.2011

Se även

 • Ytterligare information finns på den särskilda webbplats som Europeiska kommissionen har skapat för strategin Europa 2020
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början