RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europa 2020: strategia pentru creşterea Uniunii Europene

Comisia propune o nouă strategie politică „Europa 2020” pentru a susţine creşterea numărului locurilor de muncă, a productivităţii şi a coeziunii sociale. Uniunea Europeană (UE) trece în prezent printr-o perioadă de transformare, care rezultă în principal din globalizare, schimbările climatice şi îmbătrânirea populaţiei. În plus, criza financiară din 2008 a repus în discuţie progresele sociale şi economice înregistrate de ţările UE. Astfel, reluarea creşterii economice începute în 2010 trebuie să fie însoţită de o serie de reforme pentru a asigura dezvoltarea durabilă a UE în deceniul următor.

ACT

Comunicare a Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” [COM(2010) 2020 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia prezintă strategia care trebuie să îi permită Uniunii Europene (UE) să atingă o creştere:

 • inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;
 • durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor şi mai competitivă;
 • favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forţei de muncă, a coeziunii sociale şi teritoriale.

În plus, Comisia propune o serie de obiective de atins până în 2020 cel târziu:

 • creşterea la 75 % a procentului din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care are un loc de muncă;
 • investirea a 3 % din Produsul Intern Brut (PIB) în cercetare şi dezvoltare;
 • reducerea cu 20 % a emisiilor de dioxid de carbon (şi cu 30 % dacă există condiţii favorabile), creşterea cu 20 % a procentului energiilor regenerabile şi creşterea cu 20 % a eficienţei energetice;
 • reducerea ratei abandonului şcolar la mai puţin de 10 % şi creşterea la 40 % a procentului diplomelor de învăţământ superior;
 • reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor ameninţate cu sărăcia.

Programul UE 2020

Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice care trebuie puse în aplicare la nivel european şi în ţările UE:

 • Uniunea inovării, care trebuie să sprijine producerea de produse şi servicii inovatoare, legate în special de schimbările climatice, eficienţa energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei;
 • iniţiativa Tineretul în mişcare, care trebuie să permită îmbunătăţirea performanţelor sistemului de învăţământ, învăţarea neformală şi informală, mobilitatea studenţilor şi a cercetătorilor, dar şi accesul tinerilor pe piaţa muncii;
 • agenda digitală pentru Europa, care trebuie să favorizeze crearea unei pieţe digitale unice, caracterizate printr-un nivel ridicat de securitate şi un cadru juridic clar. În plus, internetul de mare viteză, apoi cel de foarte mare viteză, trebuie să fie accesibil întregii populaţii;
 • iniţiativa pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care trebuie să sprijine gestionarea durabilă a resurselor şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, susţinând în acelaşi timp competitivitatea economiei europene şi securitatea sa energetică;
 • iniţiativa pentru o politică industrială adaptată erei globalizării, care trebuie să ajute întreprinderile din sector să depăşească criza economică, să se integreze în comerţul mondial şi să adopte modalităţi de producţie mai ecologice;
 • strategia pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, care trebuie să permită o mai bună ocupare a forţei de muncă şi viabilitatea sistemelor sociale. Este vorba, în principal, despre încurajarea strategiilor de flexicuritate (DE) (EN) (FR), formarea lucrătorilor şi a studenţilor, dar şi a egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei şi a locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă;
 • Platforma europeană de combatere a sărăciei, care trebuie să sporească cooperarea dintre statele membre şi să urmeze metoda deschisă de coordonare în materie de excluziune şi de protecţie socială. Obiectivul platformei trebuie să fie coeziunea economică, socială şi teritorială a UE, precum şi incluziunea socială a persoanelor care se confruntă cu sărăcia.

Punerea în aplicare a strategiei

Strategia trebuie să fie prezentată prin 10 orientări integrate „Europa 2020”, adoptate de către Consiliul European din iunie 2010. Acestea trebuie să înlocuiască cele 24 de orientări actuale pentru ocuparea forţei de muncă şi principalele orientări ale politicilor economice.

Consiliul va putea, de asemenea, să adreseze recomandări politice statelor membre, în materie de chestiuni economice şi bugetare, precum şi pentru toate domeniile tematice incluse în strategie.

O parte importantă a strategiei trebuie să fie pusă în aplicare de autorităţile naţionale, regionale şi locale din statele membre, prin asocierea parlamentelor naţionale, a partenerilor sociali şi a societăţii civile. Trebuie întreprinse acţiuni de sensibilizare în rândul cetăţenilor europeni.

Comisia este responsabilă cu monitorizarea progreselor. Comisia prezintă rapoarte anuale, inclusiv privind realizarea programelor de stabilitate şi convergenţă.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 25 şi 26 martie 2010.
Consiliul European a aprobat principalele aspecte ale strategiei „Europa 2020” pentru ocuparea locurilor de muncă şi creştere.

Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre [Jurnalul Oficial L 308 din 24.11.2010].

Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii [Jurnalul Oficial L 191 din 23.7.2010].

Ultima actualizare: 17.02.2011

Consultaţi şi

 • Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul Comisiei Europene consacrat strategiei Europa 2020
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii