RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europa 2020: strategia na rzecz wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

Komisja proponuje nową strategię polityczną „Europa 2020” na rzecz wspierania wzrostu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej w Europie. Unia Europejska (UE) staje obecnie w obliczu okresu transformacji wynikającego głównie z globalizacji, zmian klimatycznych i starzenia się populacji. Ponadto w 2008 r. kryzys finansowy podważył postępy społeczne i gospodarcze poczynione przez państwa UE. Tym samym ożywieniu gospodarczemu zapoczątkowanemu w 2010 r. musi towarzyszyć szereg reform w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju UE w ciągu następnej dekady.

AKT

Komunikat komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” [COM(2010) 2020 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia strategię, która powinna umożliwić Unii Europejskiej (UE) osiągnięcie wzrostu:

 • inteligentnego, poprzez rozwój wiedzy i innowacji,
 • trwałego, w oparciu o bardziej ekologiczną, bardziej efektywną w zarządzaniu zasobami i bardziej konkurencyjną gospodarkę,
 • spójnego, na rzecz wzrost zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej.

Ponadto Komisja proponuje szereg celów, które należy osiągnąć najpóźniej do 2020 r.:

 • osiągnięcie 75% stopy zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat,
 • inwestowanie 3% produktu krajowego brutto (PKB) w badania i rozwój,
 • zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla (o 30%, jeżeli warunki na to pozwolą), wzrost o 20% udziału energii odnawialnej i wzrost o 20% efektywności energetycznej,
 • zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% i zwiększenie o 40% liczby absolwentów szkół wyższych,
 • zmniejszenie o 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem.

Strategia UE 2020

Komisja przedstawia siedem inicjatyw przewodnich, które muszą zostać wdrożone na poziomie europejskim oraz w krajach UE:

 • Unia dla innowacji, która powinna wspierać produkcję innowacyjnych wyrobów i usług, zwłaszcza w zakresie zmian klimatu, efektywności energetycznej, zdrowia i starzenia się społeczeństwa,
 • inicjatywa Mobilna młodzież, która powinna poprawić, w szczególności, efektywność systemu edukacji, kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, mobilność studentów i naukowców, a także wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy,
 • Europejska agenda cyfrowa, która powinna wspierać tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa i jasnymi ramami prawnymi. Ponadto szerokopasmowy dostęp do Internetu o wysokiej, a następnie bardzo wysokiej przepustowości musi być dostępny dla ogółu społeczeństwa,
 • inicjatywa na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, która powinna wspierać zrównoważone zarządzanie zasobami i zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności europejskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego,
 • inicjatywa na rzecz polityki przemysłowej w dobie globalizacji, która powinny pomagać przedsiębiorstwom z tego sektora w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, w integracji ze światowym handlem oraz przyjmowaniu metod produkcji bardziej przyjaznych środowisku,
 • program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który powinien umożliwić wzrost zatrudnienia i trwałość systemów społecznych. Dotyczy to zwłaszcza wspierania strategii elastyczności i bezpieczeństwa (flexicurity) (DE) (EN) (FR), szkolenia pracowników i studentów, a także równości płci i zatrudnienia osób starszych,
 • Europejski program walki z ubóstwem, który powinien wzmocnić współpracę między krajami UE i stosować zasady otwartej metody koordynacji w zakresie wykluczenia i ochrony socjalnej. Celem programu powinna być gospodarcza, społeczna i terytorialna spójność UE oraz włączenie społeczne osób żyjących w ubóstwie.

Realizacja strategii

Strategia musi być przedstawiona z zastosowaniem 10 zintegrowanych wytycznych „Europa 2020”, które zostały przyjętę przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. Mają one zastąpić 24 istniejących wytycznych dotyczących zatrudnienia oraz ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej.

Rada może także wydawać krajom UE zalecenia polityczne w zakresie spraw gospodarczych i budżetowych, a także we wszystkich dziedzinach tematycznych poruszanych przez strategię.

Istotna część strategii musi być realizowana przez władze krajowe, regionalne i lokalne krajów UE poprzez zaangażowanie parlamentów krajowych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Wśród obywateli Europy powinny być prowadzone działania mające na celu podnoszenie świadomości.

Komisja jest zobowiązana prowadzić nadzór nad postępem realizacji strategii i przedstawiać coroczne sprawozdania, w tym sprawozdania dotyczące realizacji programów stabilności i konwergencji.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady Europejskiej w Brukseli, z dnia 25 i 26 marca 2010 r.
Rada Europejska zatwierdziła główne aspekty strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Decyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [Dz.U. L 308 z 24.11.2010].

Zalecenie Rady 2010/410/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii [Dz.U. L 191 z 23.7.2010].

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2011

Zobacz także

 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej strategii Europa 2020
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony