RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europa 2020: een strategie voor de groei van de Europese Unie

De Europese Commissie lanceert de nieuwe beleidsstrategie „Europa 2020” ter bevordering van de werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie. De Europese Unie (EU) wordt momenteel geconfronteerd met een overgangsperiode die voornamelijk het gevolg is van mondialisering, klimaatverandering en vergrijzing. Bovendien heeft de financiële crisis van 2008 de sociale en economische vooruitgang van de EU-lidstaten bemoeilijkt. Daarom moet het economisch herstel dat begin 2010 werd ingezet, gepaard gaan met een hele reeks hervormingen die voor een duurzame ontwikkeling van de EU zorgen gedurende het volgende decennium.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 „Europa 2020”: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei [COM(2010) 2020 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie lanceert de strategie die voor een drieledige groei moet zorgen van de Europese Unie (EU):

 • slimme groei, met een op kennis en innovatie gebaseerde ontwikkeling;
 • duurzame groei, gebaseerd op een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen;
 • inclusieve groei, voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie.

Daarbij stelt de Commissie een aantal streefcijfers voor die tegen 2020 moeten bereikt worden:

 • 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben;
 • 3 % van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling;
 • de uitstoot van koolstof moet verminderen met 20 % (of 30 % als daarvoor aan de voorwaarden wordt voldaan), het aandeel hernieuwbare energie moet opgevoerd worden tot 20 % en de energie-efficiëntie dient met 20 % te verbeteren;
 • het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10 % bedragen, en minstens 40 % van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben;
 • het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald.

Het EU-programma 2020

De Europese Commissie lanceert zeven kerninitiatieven die op Europees niveau en in de EU-lidstaten moeten ingevoerd worden:

 • Innovatie-Unie: ter bevordering van het creëren van vernieuwende producten en diensten voornamelijk op het vlak van klimaatverandering, energie-efficiëntie, gezondheid en vergrijzing;
 • Jeugd in beweging: moet de slagkracht van het onderwijssysteem verbeteren, de niet-formele en informele leervormen bevorderen en de mobiliteit van studenten en onderzoekers stimuleren maar er evenzeer voor zorgen dat jongeren makkelijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt.
 • De digitale agenda voor Europa: moet de uitbouw van een digitale interne markt bevorderen die gekenmerkt wordt door een hoog veiligheidsniveau en een duidelijk omschreven juridisch kader. Bovendien moet de volledige bevolking toegang krijgen tot het supersnel internet;
 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen: moet zorgen voor een duurzaam beheer van de hulpbronnen en een vermindering van de koolstofuitstoot waarbij het concurrentievermogen van de Gemeenschap en de energieveiligheid worden bevorderd;
 • Industriebeleid in een tijd van mondialisering: staat in voor de heropleving van de industrie na de economische crisis en de integratie op mondiaal economisch niveau; moet de industrie aansporen een „groener” productiebeleid te voeren.
 • Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: moet de werkgelegenheid optrekken en de sociale stelsels duurzaam maken. Er wordt voornamelijk gefocust op de flexizekerheidsagenda (DE) (EN) (FR), de opleidingsmogelijkheden van de beroepsbevolking en studenten maar evenzeer op gelijke kansen voor vrouwen, mannen en oudere werknemers;
 • Het Europees platform tegen armoede: beoogt een verhoogde samenwerking tussen de EU-lidstaten door middel van een open coördinatiemethode tegen sociale uitsluiting en voor sociale bescherming. Economische, sociale en territoriale cohesie alsook inschakeling van mensen die met armoede en sociale uitsluiting te maken hebben, vormen de doelstellingen van dit platform.

Uitvoering van de strategie

De strategie stelt onder de noemer „Europa 2020” 10 geïntegreerde richtsnoeren voor, die in juni 2010 werden aangenomen door de Europese Raad. Ze komen in de plaats van de huidige 24 richtsnoeren betreffende werkgelegenheid en globaal economisch beleid.

De Raad zal eveneens beleidsaanbevelingen richten tot de lidstaten op het vlak van economische maatregelen en begroting, alsook binnen het geheel van de thematische domeinen die in de strategie werden opgenomen.

Een aanzienlijk deel van de strategie moet uitgevoerd worden door de nationale, regionale en lokale overheden van de lidstaten, in samenwerking met de nationale parlementen, de sociale partners en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Er moeten sensibiliseringscampagnes komen naar de Europese burgers toe.

De Commissie wordt belast met de follow-up van de resultaten. Ze legt jaarrapporten voor waarin ook de uitvoering van stabiliteits- en convergentieprogramma's worden opgenomen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Europese Raad van Brussel (25/26 maart 2010).
De Europese Raad heeft de voornaamste stellingen goedgekeurd van „Europa 2020”: strategie voor banen en groei.

Besluit 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [Publicatieblad L 308 van 24.11.2010].

Besluit 2010/410/EU van de Raad van 13 juli betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie [Publicatieblad L 191 van 23.07.2010].

Laatste wijziging: 17.02.2011

Zie ook

 • Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie betreffende de strategie Europa 2020
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven