RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvustrategia

Komissio esittää uuden poliittisen Eurooppa 2020 -strategian, jolla parannetaan työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Euroopan unioni (EU) on muutosvaiheessa, joka johtuu lähinnä globalisaatiosta, ilmastonmuutoksesta ja väestön ikääntymisestä. Vuoden 2008 finanssikriisi on lisäksi vaarantanut EU-maiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen. Vuonna 2010 alkanutta talouden elpymistä on tuettava useilla uudistuksilla, jotta EU kehittyisi kestävästi seuraavan vuosikymmen aikana.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2010, ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” [KOM(2010) 2020 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio esittää strategian, jonka avulla Euroopan unionin (EU) on määrä saavuttaa kasvu, joka on:

 • älykästä ja perustuu osaamisen ja innovoinnin kehittämiseen
 • kestävää ja perustuu vihreämpään, resurssitehokkaampaan ja kilpailukykyisempään talouteen
 • osallistavaa ja tähtää työllisyyden sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen.

Komissio ehdottaa lisäksi useita tavoitteita, jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä:

 • nostetaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 75 prosenttiin
 • EU:n bruttokansantuotteesta (BKT) 3 prosenttia investoidaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan
 • hiilipäästöjä vähennetään 20 prosenttia (ja 30 prosenttia, jos olosuhteet sen sallivat), uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan 20 prosenttia ja energiatehokkuutta lisätään 20 prosenttia
 • koulunkäynnin keskeyttävien osuutta supistetaan alle 10 prosenttiin ja 40 prosenttia suorittaa korkea-asteen tutkinnon
 • köyhyysuhan alla eläviä on 20 miljoonaa vähemmän.

EU 2020 -ohjelma

Komissio esittää seitsemää lippulaivahanketta, jotka on perustettava sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolle

 • innovaatiounioni, jolla on määrä tukea varsinkin ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen, terveydenhuoltoon ja väestön ikääntymiseen liittyvien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen tuottamista
 • nuoret liikkeellä -aloite (Youth on the move), jolla on määrä parantaa koulutusjärjestelmien tuloksia, epävirallista ja arjessa tapahtuvaa oppimista sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta ja helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille
 • Euroopan digitaalistrategia, jolla on määrä edistää erittäin turvallisten ja selkeästi säänneltyjen verkkopalvelujen ja -sisältöjen sisämarkkinoiden luomista. Laajakaistayhteys ja tämän jälkeen vieläkin nopeammat internetyhteydet on lisäksi saatava koko väestön ulottuville
 • resurssitehokas Eurooppa -aloite, jolla on määrä tukea luonnonvarojen kestävää hoitoa ja hiilipäästöjen vähentämistä sekä vahvistaa samalla eurooppalaisen talouden kilpailukykyä ja energiavarmuutta
 • globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka -aloite, jolla on määrä auttaa teollisuusyrityksiä selviytymään talouskriisistä, yhdentymään maailmankauppaan ja omaksumaan ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä
 • uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, jolla on määrä parantaa työllisyyttä ja sosiaalijärjestelmien kestävyyttä. Tässä ohjelmassa tuetaan muun muassa strategioita, jotka koskevat joustoturvaa (DE) (EN) (FR) sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden koulutusta mutta myös sukupuolten tasa-arvoa ja ikääntyneiden työllisyyttä
 • Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi, jonka on määrä lisätä EU-maiden välistä yhteistyötä ja joka on jatkoa sosiaalista syrjäytymistä ja suojelua koskevalle avoimelle koordinointimenetelmälle. Foorumin tavoitteena on oltava EU:n taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus sekä köyhyydessä elävien ihmisten sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

Strategian laatiminen

Strategia on esitettävä Eurooppa 2020 -strategian kymmenen yhdennetyn suuntaviivan välityksellä, jotka Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 2010. Niillä on määrä korvata nykyiset 24 työllisyyttä koskevaa suuntaviivaa ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat.

Neuvosto voi myös antaa EU-maille poliittisia suosituksia talouteen ja talousarvioon liittyvistä kysymyksistä sekä kaikista strategian piiriin kuuluvista aihealueista.

Huomattava osa strategian täytäntöönpanosta on EU:n jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten vastuulla, ja siihen osallistuvat myös kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta. EU:n kansalaisille on suunnattava tiedotustoimia.

Komissio on vastuussa strategian seurannasta. Se laatii vuosikertomuksia ja raportoi myös vakaus- ja kasvuohjelmien toteutuksesta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Brysselissä 25.–26.3.2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät .
Eurooppa-neuvosto hyväksyi työllisyyttä ja kasvua tukevan Eurooppa 2020 -strategian pääkohdat.

Päätös 2010/707/EU, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [EUVL L 308, 24.11.2010].

Suositus 2010/410/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista [EUVL L 191, 23.7.2010].

Viimeisin päivitys 17.02.2011

Katso myös

 • Lisätietoja saa Eurooppa 2020 - strategiaa koskevalta Euroopan komission internetsivustolta
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun