RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europa 2020: vækststrategi for den Europæiske Union

Kommissionen forslår en ny politisk strategi "Europa 2020" til at styrke beskæftigelsen, produktiviteten og den sociale samhørighed i Europa. Den Europæiske Union er i øjeblikket konfronteret med en overgangsperiode som hovedsageligt er et resultat af globalisering, klimaforandringer og en aldrende befolkning. Derudover har finanskrisen i 2008 undergravet de sociale og økonomiske fremskridt som var blevet gjort i EU-landene. Den økonomiske genoprettelse som blev påbegyndt i 2010 bør derfor ledsages af en række reformer som skal sikre en bæredygtig udvikling i EU i løbet af det kommende årti.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020": Strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" [COM(2010) 2020 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger en strategi som skal gøre det muligt for Den Europæiske Union (EU) atopnå vækst:

 • intelligent, gennem udvikling af kompetencer og innovation
 • bæredygtig, baseret på en økonomi som er grønnere, mere effektiv i sin forvaltning af ressourcer og mere konkurrencedygtig
 • inklusiv, som sigter efter at styrke beskæftigelsen samt den sociale og territoriale samhørighed.

Derudover foreslår Kommissionen en række målsætninger som skal være opfyldt senest 2020:

 • øge beskæftigelsesgraden til 75 % for den del af befolkningen der er mellem 20 og 64 år
 • investere 3 % af bruttonationalproduktet (BNP) i forskning og udvikling
 • reducere kulstofudledningen med 20 % (30 % hvis forholdene tillader det), øge andelen af vedvarende energikilder med 20 % og øge energieffektiviteten med 20 %
 • reducere skolefrafaldsprocenten til under 10 % og øge andelen af personer med en videregående uddannelse til 40 %
 • reducere antallet af personer der er truet af fattigdom med 20 millioner.

EU 2020-programmet

Kommissionen fremlægger syv hovedinitiativer som skal indføres på europæisk niveau og i EU-landene:

 • Innovationsunionen, som skal fremme produktionen af nyskabende produkter og tjenesteydelser, særligt indenfor klimaforandringer, energieffektivitet, sundhed og befolkningsaldring
 • initiativet ungdommen i bevægelse, som skal gøre det muligt at forbedre resultaterne indenfor uddannelsessystemet, formel og ikke-formel læring, bevægeligheden af studerende og forskere, men også de unges indtræden på arbejdsmarkedet
 • Europas digitale strategi, som skal fremme udviklingen af et fælles digitalt marked kendetegnet ved et højt sikkerhedsniveau og klare juridiske rammer. Derudover skal internet med høj hastighed, og herefter internet med meget høj hastighed, være tilgængelig for hele befolkningen
 • initiativet for et Europa der bruger sine ressourcer effektivt, hvilket skal støtte den bæredygtige forvaltning af ressourcer samt reducere udledningen af kulstof, samtidig med at konkurrencevenen og energisikkerheden i den europæiske økonomi fastholdes
 • initiativet for en industriel politik på højde med den globale tidsalder, som skal hjælpe virksomhederne til at overvinde den økonomiske krise, integrere sig i verdenshandelen samt benytte mere miljøvenlige produktionsmetoder
 • strategien for nye kompetencer og nye jobs, som skal forbedre beskæftigelsen og samfundssystemernes overlevelsesevne. Der sigtes især mod at fremme strategierne for fleksibilitet og sikkerhed (DE) (EN) (FR), uddannelse af arbejdsstyrken og de studerende, men også ligeberettigelse mellem mænd og kvinder og ældrebeskæftigelsen
 • den europæiske platform mod fattigdom, som skal øge samarbejdet mellem EU-landene, og følge op på den åbne koordinationsmetode hvad angår udelukkelse og social beskyttelse. Formålet med platformen skal være økonomisk, social og territorial samhørighed i EU, samt en inddragning af personer som lever i fattigdom.

Indførelse af strategien

Strategien skal fremlægges i 10 integrerede retningslinjer "Europa 2020", som blev vedtaget af Europarådet i juni 2010. De skal afløse de nuværende 24 retningslinjer for beskæftigelsen samt de generelle retningslinjer for den økonomiske politik.

Rådet kan ligeledes give politiske anbefalinger til EU-landene, hvad angår økonomiske og finansielle anliggender, og for samtlige af de temaområder som er omhandlet af strategien.

En omfattende del af strategien skal indføres af de nationale, regionale og lokale myndigheder i EU-landene, i sammenslutning med de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter og borgerrettighedsorganisationerne. Det påkræves at der føres oplysningskampagner for de europæiske borgere.

Kommissionen er ansvarlig for at følge op på udviklingen. Kommissionen fremlægger årlige rapporter, herunder om gennemførelsen af stabilitets- og konvergensprogrammerne.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konklusioner fra det Europæiske Råd i Bruxelles den 25. og 26. marts 2010.
Det Europæiske Råd har godkendt hovedaspekterne i strategien "Europa 2020" for beskæftigelse og vækst.

Afgørelse 2010/707/EU fra Rådet af 21. oktober om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [EU-Tidende L 308 af 24.11.2010].

Anbefaling 2010/410/EU fra Rådet af 13. juli 2010 om de generelle retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomipolitikker [EU-Tidende L 191 af 23.7.2010].

Seneste ajourføring: 17.02.2011

Se endvidere

 • Gå ind på Europa-Kommissionens internetside om strategier for at få flere oplysninger Europa 2020
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top