RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropa 2020: strategie pro růst Evropské unie

Komise předkládá novou politickou strategii „Evropa 2020“, která podpoří zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost. Evropská unie (EU) v současnosti prochází obdobím plným změn, jejichž příčinu lze hledat zejména v globalizaci, klimatické změně a stárnutí obyvatel. Navíc finanční krize z roku 2008 zcela znehodnotila léta hospodářského a sociálního pokroku, kterého bylo v zemích EU dosaženo. Hospodářské oživení, ke kterému došlo v roce 2010, musí tedy doprovázet řada reforem, které zajistí udržitelný rozvoj EU v průběhu příštích desetiletí.

AKT

Sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s názvem „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010) 2020 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise předkládá strategii, která musí umožnit, aby Evropská unie (EU) dosáhla růstu:

 • inteligentního, a to rozvíjením ekonomiky založené na znalostech a inovacích;
 • udržitelného, podporou konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje;
 • podporujícího začlenění prostřednictvím ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

Navíc Komise navrhuje řadu cílů, které je třeba splnit nejpozději do roku 2020:

 • 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno;
 • 3 % hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje;
 • snížit o 20 % emise uhlíku (a o 30 %, pokud budou podmínky příznivé), zvýšit o 20 % podíl obnovitelných zdrojů energie a zvýšit o 20 % energetickou účinnost;
 • snížit podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, pod hranici 10 %, a nejméně o 40 % zvýšit počet absolventů terciární úrovně vzdělání;
 • snížit počet osob ohrožených chudobou o 20 milionů.

Program EU 2020

Komise předkládá sedm stěžejních iniciativ, které by se měly stát katalyzátorem pokroku v každém z prioritních témat:

 • Inovace v Unii, která má podporovat produkci inovativních výrobků a služeb, zejména pokud se týká změny klimatu, energetické účinnosti, zdraví a stárnutí obyvatel;
 • iniciativa Mládež v pohybu má zejména posílit výkon systémů vzdělávání, podpořit neformální a informální učení, mobilitu studentů a vědců, ale také vstup mladých lidí na trh práce;
 • Digitální program pro Evropu má urychlit vytvoření jednotného digitálního trhu vyznačujícího se vysokou úrovní bezpečnosti a stabilním právním rámcem. Navíc musí být zajištěn přístup k rychlému a později superrychlému internetu pro všechny obyvatele;
 • iniciativa pro Evropu méně náročnou na zdroje musí podporovat udržitelné řízení zdrojů a snížení emisí uhlíku při současné podpoře konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a větší energetické bezpečnosti;
 • iniciativa Průmyslová politika pro éru globalizace musí pomoci průmyslovým podnikům překonat hospodářskou krizi, začlenit se do světového obchodu a přijmout výrobní postupy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí;
 • strategie Program pro nové dovednosti a pracovní místa musí pomoci zlepšit zaměstnanost a zajistit udržitelnost sociálních modelů. Jedná se zejména o podporu programu flexikurity (DE) (EN) (FR), vzdělávání pracovníků a studentů, ale také rovnost žen a mužů a zaměstnanost seniorů;
 • Evropská platforma pro boj proti chudobě musí posílit spolupráci mezi členskými státy a řídit se otevřenou metodou koordinace v oblasti sociálního vyloučení a sociální ochrany. Cílem této platformy je hospodářská, sociální a územní soudržnost EU a aktivní zapojení osob, které se potýkají s chudobou a sociálním vyloučením, do společnosti.

Provádění strategie

Strategie tvoří soubor 10 integrovaných hlavních směrů pro „Evropu v roce 2020“, které přijala Evropská rada v červnu 2010. Mají nahradit současných 24 hlavních směrů pro zaměstnanost a hlavní směry hospodářských politik.

Rada může také vydávat politická doporučení členským státům v hospodářských a rozpočtových záležitostech a v tematických oblastech, na něž se strategie zaměřuje.

Důležitou součástí strategie musí být rozdělení činnosti mezi místní, regionální a vnitrostátní orgány členských států, jejichž úkolem je sbližovat národních parlamenty, sociální partnery a zástupce občanské společnosti. Je třeba provádět akce na přiblížení činnosti Unie občanům.

Komise je pověřena sledováním dosaženého pokroku. Bude vydávat výroční zprávy o plnění programu stability a konvergenční programy.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Evropské rady z Bruselu ze dne 25. a 26. března 2010.
Evropská rada schválila hlavní aspekty strategie „Evropa 2020“ pro zaměstnanost a růst.

Rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 308 ze dne 24.11.2010).

Doporučení Rady 2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (Úř. věst. L 191 ze dne 23.7.2010).

Poslední aktualizace: 17.02.2011

Viz také

 • Další informace získáte na internetové stránce Evropské komise věnované strategii Evropa 2020
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky