RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Равенство между мъжете и жените

Заетост и социална политика

Равенството между жените и мъжете е един от фундаменталните принципи на правото на Общността. Целите на Европейския съюз (ЕС) относно равенството между половете включват осигуряването на равни възможности и равнопоставено третиране за мъжете и жените и борба с всяка форма на дискриминация въз основа на пола. ЕС е възприел двустранен подход към този въпрос, съчетавайки конкретни мерки с интегрирания подход за равнопоставеност на половете. Въпросът има и силно международно измерение по отношение на борбата срещу бедността, достъпа до образование и здравни услуги, участието в икономиката и в процеса на вземане на решения, правата на жените и човешките права.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата