RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det europeiska jämställdhetsinstitutet

Det europeiska jämställdhetsinstitutet har till uppgift att hjälpa EU-institutionerna och medlemsländerna att integrera jämställdhetsprincipen i sin politik, och att bekämpa könsdiskriminering. Institutet ska också informera Europeiska unionens (EU) medborgare om jämställdhetsfrågor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut [EUT L 403, 30.12.2006].

SAMMANFATTNING

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet enligt Lissabon-fördraget och en prioriterad fråga inom Europeiska unionens (EU) politik. Ytterligare framsteg behöver dock göras för att nå en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i privatlivet.

Ur detta perspektiv spelar det europeiska jämställdhetsinstitutet en viktig roll genom att erbjuda den sakkunskap som krävs för att utforma jämställdhetsåtgärder mellan män och kvinnor i hela EU.

Institutets uppgifter

Institutet ger teknisk sakkunskap till EU:s institutioner och medlemsstater för att bidra till:

  • att främja och förstärka jämställdheten;
  • att integrera jämställdhetsaspekten i all EU-politik och i den nationella politik som följer av denna;
  • att bekämpa könsdiskriminering;
  • att öka medvetenheten bland EU:s medborgare, i synnerhet genom konferenser och informationskampanjer.

Institutet grundar sitt arbete på objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter på EU-nivå. Det ska samla in, analysera och sprida dessa uppgifter.

Det ska även analysera information som inhämtats från internationella organisationer och tredjeländer. Det bidrar slutligen till att inkludera jämställdhetsprincipen i EU:s utrikespolitik.

Institutet ska främja ett erfarenhetsutbyte och en dialog mellan berörda aktörer, i synnerhet arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och forskningscentrum.

Verksamhet

Institutet ska bedriva sin verksamhet oberoende och öppet. Det leds av en styrelse, med stöd av en direktör, och bistås av ett rådgivande expertforum. Dess säte är i Vilnius, Litauen.

Det samarbetar särskilt med Europeiska fonden för förbättrande av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska arbetsmiljöbyrån, och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1922/2006

19.1.2007

-

EUT L 403, 30.12.2006

Senast ändrat den 23.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början