RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutin tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita sisällyttämään tasa-arvon periaate politiikkoihinsa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Lisäksi instituutti tarjoaa Euroopan unionin (EU) kansalaisille tasa-arvoasioita koskevaa tiedotusta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1922/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta [EUVL L 403, 30.12.2006].

TIIVISTELMÄ

Naisten ja miesten tasa-arvo on Lissabonin sopimukseen kirjattu perusoikeus ja Euroopan unionin (EU) ensisijainen toiminnanala. Naisten ja miesten välisen todellisen tasa-arvon saavuttaminen sekä työ- että yksityiselämässä edellyttää kuitenkin vielä paljon työtä.

Euroopan tasa-arvoinstituutilla on tärkeä asiantuntijan asema kehitettäessä naisten ja miesten tasa-arvoa edistäviä toimia kaikkialla EU:ssa.

Instituutin tehtävät

Instituutti tarjoaa teknistä asiantuntemusta EU:n toimielimille ja EU:n jäsenvaltioille

  • naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi ja vahvistamiseksi
  • naisten ja miesten tasa-arvoa koskevien asioiden sisällyttämiseksi yhteisön kaikkiin politiikkoihin ja niistä johtuviin kansallisiin toimiin
  • sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi
  • Euroopan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi järjestämällä muun muassa konferensseja ja tiedotuskampanjoita.

Instituutin toiminta perustuu puolueettomiin, luotettaviin ja EU:n tasolla vertailukelpoisiin tietoihin. Instituutin tehtävänä on kerätä, analysoida ja levittää näitä tietoja.

Se analysoi myös kansainvälisten järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden keräämiä tietoja sekä tukee tasa-arvoperiaatteen sisällyttämistä EU:n ulkosuhdepolitiikkaan.

Instituutti edistää kokemusten vaihtoa ja vuoropuhelua kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa, etenkin työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuskeskusten kanssa.

TOIMINTA

Instituutti harjoittaa toimintaansa itsenäisesti ja avoimesti. Instituuttia johtaa hallintoneuvosto jota avustavat instituutin johtajan ja neuvoa-antavan asiantuntijaryhmä. Sen toimipaikka sijaitsee Vilnassa, Liettuassa.

Instituutti tekee yhteistyötä erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1922/2006

19.1.2007

-

EUVL L 403, 30.12.2006

Viimeisin päivitys 23.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun