RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Principen om likabehandling av kvinnor och män utanför arbetsmarknaden

Syftet med detta direktiv är att skapa ett verktyg för att bekämpa könsdiskriminering när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, i synnerhet på försäkringsområdet. På detta sätt vill man genomföra principen om likabehandling av kvinnor och män i medlemsländerna.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Förbudet mot könsdiskriminering gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Direktivet gäller varor och tjänster som tillhandahålls till allmänheten, oavsett vem den berörda personen är (dvs. oberoende av den potentiella konsumentens individuella situation) och som inte tillhandahålls inom familjen och privatlivet. Med "tjänster" avses tjänster som tillhandahålls mot ersättning.

Direktivet gäller inte innehåll i media och reklam eller undervisning.

Skillnader i behandling av kvinnor och män kan bara accepteras om det finns en legitim orsak till särbehandlingen, t.ex. att skydda offer för sexuellt våld (genom inrättandet av skyddat boende för enbart det ena könet) eller föreningsfrihet (medlemskap i privatklubbar för enbart män eller kvinnor). Alla sådana inskränkningar bör dock vara lämpliga och nödvändiga.

Principen om förbud mot diskriminering när det gäller varor och tjänster

Genom direktivet fastställs ett förbud mot könsdiskriminering när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Förbudet innebär att det inte får förekomma någon direkt könsdiskriminering *, inklusive mindre förmånlig behandling till följd av graviditet och moderskap, och inte heller någon indirekt diskriminering *. Trakasserier *, sexuella trakasserier * och uppmaning till diskriminering betraktas som könsdiskriminering och är därför också förbjudna. Direktivet innehåller även definitioner av dessa begrepp, där man anknyter till de definitioner som har använts i tidigare direktiv.

Principen om likabehandling utesluter inte att man antar positiva åtgärder för att förebygga eller kompensera för ojämlikhet till följd av könstillhörighet när det gäller varor och tjänster.

I direktivet fastställs vissa minimikrav: Om medlemsländerna kan behålla eller införa bestämmelser som är mer fördelaktiga än de bestämmelser som fastställs genom direktivet, får de inte sänka den skyddsnivå som redan har beviljats inom de områden som regleras genom direktivet.

Tillämpning på försäkringsområdet

Genom direktivet förbjuds i princip användningen av könstillhörighet som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och andra finansiella tjänster. Detta gäller samtliga nya avtal som ingås efter den 21 december 2007. Kommissionen anser också att försäkringsbolagen tillämpar en diskriminerande praxis när de delar upp kvinnor och män i separata grupper, med motiveringen att de inte utsätts för samma risker, där man framför allt väger in den förväntade livslängden.

Medlemsländerna kan dock besluta att inte tillämpa detta förbud i fall där kön är en avgörande riskfaktor, baserat på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter som är tillgängliga för allmänheten. Fem år efter det att direktivet har genomförts ska medlemsländerna se över motiveringarna till de avvikelser som gjorts, med beaktande av aktuella försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

Medlemsländerna ska under alla omständigheter säkerställa att kostnader som hänger samman med graviditet och moderskap (t.ex. sjukförsäkringar) fördelas lika mellan kvinnor och män. Medlemsländerna ska tillämpa denna bestämmelse senast den 21 december 2009.

Organ som främjar likabehandling

I direktivet fastställs att varje medlemsland ska ge ett eller flera organ i uppgift att på nationell nivå främja likabehandling av kvinnor och män inom de områden som regleras av direktivet. Dessa organ ska ha till uppgift att analysera problemen, utfärda rekommendationer och ge ett praktiskt stöd till människor som utsätts för diskriminering.

Standardbestämmelser

I förslaget till direktiv fastställs att personer som kan ha utsatts för diskriminering ska ha rätt att få sin sak prövad via ett rättsligt eller administrativt förfarande samt att få en lämplig gottgörelse eller ersättning. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Bevisbördan övergår på svaranden så snart den klagande har lagt fram fakta som ger anledning att anta att det har förekommit diskriminering. Här fastställs också ett skydd mot repressalier för utsatta och vittnen när det gäller könsdiskriminering. I förslaget uppmanas vidare till en dialog med icke-statliga organisationer som arbetar för att motverka könsdiskriminering.

Överensstämmelse, sanktioner, spridning av information och rapporter

Medlemsländerna ska säkerställa att eventuella lagar och andra bestämmelser som strider mot principen om likabehandling avskaffas, och att eventuella avtalsbestämmelser, interna företagsbestämmelser och föreningsstadgar som strider mot principen om likabehandling ändras eller ogiltigförklaras.

Medlemsländerna ska anta bestämmelser om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som genomför detta direktiv, säkerställa att informationen i direktivet sprids och ge kommissionen all tillgänglig information om genomförandet av direktivet. Detta ska göras senast den 21 december 2009 och därefter vart femte år.

Kommissionen ska senast den 21 december 2010 utarbeta en rapport om översynen av medlemsländernas nuvarande praxis vad gäller användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar.

Bakgrund

Direktivet är ett konkret resultat av kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag till förbud mot könsdiskriminering utanför arbetsmarknaden, i enlighet med den ramstrategi för jämlikhet (2001-2005) som EU har lagt fram och dess socialpolitiska dagordning, som offentliggjordes i juni 2000. Vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000 uppmanades kommissionen att arbeta i denna riktning genom att anta ett förslag till direktiv för att främja likabehandling av kvinnor och män inom andra områden än sysselsättning och yrkesverksamhet.

Direktivets rättsliga grund är artikel 13 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där det fastställs att rådet får vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Direkt diskriminering: när en person på grund av könstillhörighet behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
  • Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön jämfört med personer av det andra könet, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.
  • Trakasserier: när ett oönskat beteende som har samband med en persons könstillhörighet syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.
  • Sexuella trakasserier: när ett oönskat beteende av sexuell natur, som tar sig fysiska, verbala eller icke-verbala uttryck, syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2004/113/EG [samråd CNS/2003/0265]21.12.200421.12.2007EUT L 373, 21.12.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001-2005) [KOM(2000) 335 - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Ny socialpolitisk dagordning [KOM(2000) 379 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Senast ändrat den 29.08.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början