RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaate työmarkkinoiden ulkopuolella

Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda puitteet, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla, etenkin vakuutusalalla, ja tarkoituksena on panna jäsenvaltioissa täytäntöön naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaate.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13. joulukuuta 2004, naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla.

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Naisten ja miesten syrjintäkieltoa sovelletaan tavaroiden ja palveluiden saatavuuteen ja tarjontaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Direktiiviä sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, joita tarjotaan yleisesti henkilöistä riippumatta (eli siitä riippumatta, mikä on yksittäisen mahdollisen kuluttajan tilanne) ja yksityis- ja perhepiirin ulkopuolella. Palveluilla tarkoitetaan korvausta vastaan tarjottavia palveluita.

Direktiiviä ei sovelleta tiedotusvälineiden ja mainosten sisältöön eikä koulutukseen.

Naisten ja miesten erilainen kohtelu voidaan hyväksyä vain, jos se voidaan perustella oikeutetulla tavoitteella, jollainen voi olla esimerkiksi uhrien suojelu sukupuoleen liittyvältä väkivallalta (esimerkiksi vain toiselle sukupuolelle tarkoitetut turvakodit) tai yhdistymisvapaus (esimerkiksi jäsenyys vain toiselle sukupuolelle tarkoitetuissa yksityisissä kerhoissa). Kaikkien rajoitusten on kuitenkin oltava asianmukaisia ja välttämättömiä.

Syrjintäkiellon periaate tavaroiden ja palveluiden alalla

Direktiivillä vahvistetaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltäminen tavaroiden ja palveluiden saatavuuden ja tarjonnan alalla. Tämän vuoksi kielletään kaikki sukupuoleen perustuva välitön syrjintä * ja näin ollen epäsuotuisa kohtelu raskauden tai äitiyden vuoksi mutta myös kaikki välillinen syrjintä *. Myös häirintää *, sukupuolista häirintää * ja syrjinnän yllyttämistä pidetään sukupuoleen perustuvana syrjintänä ja näin ollen kiellettynä. Direktiiviin sisältyvät näiden käsitteiden määritelmät, jotka ovat samat kuin aiemmissa direktiiveissä.

Yhdenvertaisen kohtelun periaate ei estä toteuttamasta positiivisia erityistoimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää sukupuoleen liittyviä haittoja tavaroiden ja palveluiden alalla.

Direktiivillä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset: jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai antaa säännöksiä, jotka ovat edullisempia kuin tämän direktiivin säännökset, mutta ne eivät saa heikentää jo saavutettua suojan tasoa direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Soveltaminen vakuutusalalla

Direktiivissä kielletään periaatteessa sukupuolen käyttäminen laskentatekijänä vakuutuspalveluihin ja muihin rahoituspalveluihin liittyvien maksujen ja etuuksien laskennassa kaikissa uusissa sopimuksissa, jotka tehdään 21. joulukuuta 2007 jälkeen. Komissio pitää syrjivänä vakuutusyhtiöiden käytäntöä jakaa naiset ja miehet eri ryhmiksi vakuutusmaksujen laskemista varten, koska riskit eivät ole samat; tämä koskee etenkin elinajanodotetta.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta tätä kieltoa tapauksissa, joissa sukupuoli on määräävä tekijä asiaankuuluvien ja tarkkojen vakuutusmatemaattisten tietojen ja tilastotietojen perusteella tehtävässä riskinarvioinnissa. Jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen viiden vuoden kuluttua direktiivin täytäntöönpanosta perusteet poikkeuksille ottaen huomioon tuoreimmat vakuutusmatemaattiset ja tilastolliset tiedot.

Kaikkien jäsenvaltioiden on joka tapauksessa taattava, että raskauteen ja äitiyteen liittyvät vakuutuskustannukset (esimerkiksi sairausvakuutuksen osalta) jakautuvat tasaisesti miehille ja naisille. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämä säännös 21. joulukuuta 2009 mennessä.

Tasa-arvoa edistävät elimet

Direktiivissä säädetään, että kunkin jäsenvaltion on nimettävä elin tai elimiä, joiden tehtävänä on edistää kansallisella tasolla naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Näiden elinten toimivaltaan kuuluu analysoida kohdattuja ongelmia, antaa suosituksia ja tarjota konkreettista apua syrjinnän uhreille.

Vakiosäännökset

Direktiivissä säädetään syrjinnän uhrien mahdollisuudesta turvautua oikeudellisiin ja/tai hallinnollisiin menettelyihin ja saada asianmukainen hyvitys tai korvaus. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kun kantaja esittää tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa tapahtuneen syrjintää, todistustaakka on vastaajalla. Direktiivissä säädetään myös sukupuoleen perustuvan syrjinnän uhrien tai todistajien suojasta heihin kohdistuvilta vastatoimenpiteiltä. Lisäksi ehdotuksella kannustetaan vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toimivat sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumisen alalla.

Direktiivin noudattaminen, seuraamukset, tiedottaminen ja kertomukset

Jäsenvaltioiden on valvottava, että yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kumotaan ja että kaikki sopimussuhteeseen perustuvat säännökset, yritysten sisäiset säännöt ja voittoa tavoittelevien tai tavoittelemattomien yhdistysten säännöt, jotka ovat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisia, julistetaan tai voidaan julistaa mitättömiksi tai että ne muutetaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, huolehdittava direktiiviin sisältyvien tietojen levittämisestä laajalti ja toimitettava komissiolle kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat tiedot viimeistään 21. joulukuuta 2009 ja joka viides vuosi sen jälkeen.

Komissio laatii kertomuksen, jossa tehdään katsaus jäsenvaltioiden nykyisiin käytäntöihin sukupuolen käyttämisestä maksujen ja etuuksien laskennassa viimeistään 21. joulukuuta 2010.

Tausta

Direktiivi on konkreettinen tulos komission aikomuksesta esittää ehdotus, jolla kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä muualla kuin työmarkkinoilla. Se esitti aikomuksensa naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa yhteisön puitestrategiassa (vuosiksi 2001-2005) ja kesäkuussa 2000 julkaistussa sosiaalipoliittisessa ohjelmassaan. Nizzassa joulukuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti antamaan ehdotuksen direktiiviksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi muilla kuin työhön ja ammattiin liittyvillä aloilla.

Direktiivin oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artikla, jossa määrätään, että neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet esimerkiksi sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Säädöksen keskeiset termit
  • välitön syrjintä: henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa
  • välillinen syrjintä: puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa toista sukupuolta olevat henkilöt jollain tavoin epäedulliseen asemaan toista sukupuolta oleviin henkilöihin nähden, jollei kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä ole puolueettomasti perusteltavissa olevaa oikeutettua tavoitetta ja jolleivät tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ole asianmukaisia ja tarpeellisia
  • häirintä: henkilön sukupuoleen liittyvällä ei-toivotulla käytöksellä tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri
  • sukupuolinen häirintä: seksuaalisväritteisellä fyysisellä, sanallisella tai muulla ei-toivotulla käytöksellä tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2004/113/EY [hyväksyminen: kuuleminen CNS/2003/0265]21.12.200421.12.2007EUVL L 373, 21.12.2004

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Kohti sukupuolten tasa-arvoa koskevaa yhteisön puitestrategiaa (2001-2005)" [KOM(2000) 335 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Sosiaalipoliittinen ohjelma" [KOM(2000) 379 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Viimeisin päivitys 29.08.2005
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun