RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 9 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht

Archief

De Europese Gemeenschap wil de maatregelen die door de lidstaten zijn genomen om een ieder die zich slachtoffer voelt van discriminatie op grond van het geslacht, doeltreffender maken door de mogelijkheid te bieden haar/zijn rechten te laten gelden via juridische weg na eventueel een beroep te hebben gedaan op andere bevoegde instanties.

MAATREGEL

Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Onder beginsel van gelijke behandeling wordt verstaan de afwezigheid van elke vorm van discriminatie, hetzij direct, hetzij indirect, op grond van het geslacht.

Van indirecte discriminatie is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze de leden van een van beide geslachten sterker benadeelt, tenzij het door toepassing van deze bepaling, maatstaf of handelwijze nagestreefde doel op objectieve gronden is gerechtvaardigd en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

De richtlijn is van toepassing op:

  • de situaties, bestreken door artikel 141 (oud artikel 119) van het EG-Verdrag en door de Richtlijnen 75/117/EEG (beginsel van gelijke beloning (castellanodeutschenglishfrançais)), 76/207/EEG (toegang tot het arbeidsproces (castellanodeutschenglishfrançais), de beroepsopleiding en de promotiekansen), en voorzover er sprake is van discriminatie op grond van het geslacht, 92/85/EEG (bescherming van vrouwen tijdens de zwangerschap (castellanodeutschenglishfrançais), de bevalling en de lactatie) en 96/34/EG (ouderschapsverlof (castellanodeutschenglishfrançais));
  • elke civiel- of bestuursrechtelijke procedure inzake de openbare of particuliere sector, met uitzondering van buitengerechtelijke procedures van voluntaire aard.

Deze richtlijn is niet van toepassing op strafrechtelijke procedures, tenzij de lidstaten anders bepalen.

De lidstaten nemen, overeenkomstig hun nationale rechtsstelsels, de nodige maatregelen opdat, wanneer de eisende partij voor een rechterlijke instantie of voor een andere bevoegde instantie feitelijke elementen aanvoert die een discriminatie kunnen doen vermoeden, het aan de verweerster staat te bewijzen dat er geen schending van het beginsel van gelijke behandeling is geweest.

De lidstaten hebben het recht om een voor de eisende partij gunstiger bewijsregeling te bieden.

De door de lidstaten ter uitvoering van de richtlijn genomen maatregelen en de reeds ter zake geldende bepalingen worden ter kennis van alle betrokkenen gebracht.

De tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn rechtvaardigt geenszins een vermindering van het algemeen beschermingsniveau van de werknemers op het door haar bestreken gebied.

Richtlijn 98/52/EG van de Raad breidt het toepassingsgebied van Richtlijn 97/80/EG uit tot Groot-Brittannië.

REFERENTIES

MaatregelDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 97/80/EG09.02.199801.01.2001Publicatieblad L 14 van 20.01.1998
Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 98/52/EG22.07.199822.07.2001Publicatieblad L 205 van 22.07.1998

VERBONDEN MAATREGELEN

Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 5 november 2003 tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij detoegang tot en de levering van goederen en diensten[COM(2003) derf. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Procedure CNS/2003/265

 
Laatste wijziging: 25.03.2004
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven