RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 9 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις διακρίσεων με βάση το φύλο

Αρχεία

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εγγυείται την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τα οποία επιτρέπουν σε κάθε άτομο που θεωρεί ότι θίγεται από τη μη εφαρμογή σε αυτό της αρχής της ισότητας να διεκδικήσει τα δικαιώματά του δια της δικαστικής οδού.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Nοείται ως αρχή της ίσης μεταχείρισης η απουσία κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου.

Έμμεση διάκριση υφίσταται όταν μια διάταξη, ένα κριτήριο ή μια πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη θίγει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ενός φύλου, εκτός εάν ο στόχος που επιδιώκεται με την εφαρμογή αυτής της διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες και τα μέσα για την επίτευξή του είναι κατάλληλα και αναγκαία.

Η οδηγία εφαρμόζεται:

  • στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 141 (παλαιό άρθρο 119) της Συνθήκης της ΕΚ και από τις οδηγίες 75/117/ΕΟΚ (αρχής της ίσης αμοιβής (castellanodeutschenglishfrançais)), 76/207/ΕΟΚ (πρόσβαση στην απασχόληση (castellanodeutschenglishfrançais), στην επαγγελματική εκπαίδευση και στη σταδιοδρομία) και, στο βαθμό που υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω του φύλου, 92/85/ΕΟΚ (προστασία των εγκύων, (castellanodeutschenglishfrançais)λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων) και 96/34/ΕΚ (γονική άδεια (castellanodeutschenglishfrançais))·
  • σε κάθε αστική ή διοικητική διαδικασία που αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εξαιρουμένων των εξώδικων εκούσιων διαδικασιών.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ποινικές διαδικασίες, εκτός εάν τα κράτη μέλη ορίζουν διαφορετικά.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα εθνικά δικαστικά τους συστήματα, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, εφόσον ο ενάγων παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη διάκρισης, να επιβάλλεται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.·

Η οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν αποδεικτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και οι διατάξεις που ήδη ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα γνωστοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα.

Η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή λόγο για τη μείωση του γενικού επίπεδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από αυτήν.

Η οδηγία 98/52/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/80/ΕK στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 97/80/ΕΚ09.02.199801.01.2001ΕΕ L 14, 20.01.1998
Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 98/52/ΕΚ22.07.199822.07.2001ΕΕ L 205, 22.07.1998

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στηνπρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών[COM (2003) 657 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Διαδικασία CNS/2003/265

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.03.2004
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας