RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

V Evropské unii stále existují rozdíly v odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly z velké části nemohou být připisovány objektivním důvodům. V Evropě, která chce být moderní a konkurenceschopná a která musí čelit demografickým změnám (tedy předpokládanému zmenšení aktivní populace), musí být boj proti rozdílům v odměňování zásadním cílem, ne pouhým heslem. Proto Komise po analýze příčin vyhlásila několik cest, kterými se bude ubírat, aby odstranila tuto nerovnost, a vyzývá k zapojení všechny zainteresované strany.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. července 2007 s názvem „Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů“ (KOM(2007) 424 v konečném znění – nezveřejněné v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Základní zásada rovného odměňování žen a mužů je od roku 1957 zakotvena v Římské smlouvě. Článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že členské státy musí zajistit uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Snížení rozdílů v odměňování je navíc jedním z cílů Evropské strategie pro růst a zaměstnanost.

V praxi však situace nadále zůstává problematická. Jak zdůrazňuje Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů, rozdíly v odměňování žen a mužů v posledních deseti letech přetrvávají, přestože byly podniknuty kroky a uplatněna opatření na jejich odstranění. Podle oficiálních údajů v roce 2005 vydělávaly ženy v Evropské unii v průměru o 15 % méně než muži, což je zlepšení o pouhé dva procentní body oproti roku 1995 a velký nepoměr vzhledem k značnému nárůstu zaměstnanosti žen v tomto období.

Tento rozdíl nelze z velké části připsat objektivním důvodům. Ve všech členských státech vykazují ženy vyšší míru úspěšnosti ve škole než muži a získávají většinu vysokoškolských diplomů. Pak tedy nelze vysvětlit, jak je možné, že jim trh práce poskytne méně příznivé podmínky než mužům a jejich produktivní potenciál plně nezhodnotí.

Boj za snížení rozdílů v odměňování žen a mužů široce přesahuje rámec působnosti Evropské komise. Proto bude odstraňování rozdílů v odměňování vyžadovat zapojení všech zúčastněných stran, zejména členských států a sociálních partnerů, v jejichž rukou spočívá moc rozhodovat a jednat v těchto věcech.

Komplexní a přetrvávající jev

Rozdíly v odměňování mohou odrážet objektivní důvody týkající se:

 • individuálních vlastností (věk, úroveň vzdělání, získané zkušenosti);
 • zaměstnání (profese, typ smlouvy nebo pracovní podmínky);
 • aspektů přímo souvisejících s podnikem (odvětví činnosti nebo velikost podniku).

Nadále mohou také přetrvávat případy diskriminace, kdy ženy jsou za stejnou práci odměňovány hůře než jejich mužští kolegové.

Objektivní rozdíly a zjevně diskriminační praktiky k vysvětlení přetrvávajících rozdílů v odměňování nicméně nestačí.

Rozdíly v odměňování samozřejmě odrážejí nerovnosti žen a mužů při účasti na trhu práce. To se týká především žen. K těmto nerovnostem patří:

 • horizontální segregace trhu práce: ženy pracují v mnohem menším počtu odvětví a zaměstnání než muži a jejich práce je zde hůře odměňována a ceněna;
 • vertikální segregace trhu práce: ženy jsou zaměstnávány na hůře odměňovaných postech a musí čelit překážkám v pracovním postupu (pouze třetina vedoucích pracovníků v podnicích EU jsou ženy);
 • tradice a stereotypy: ty ovlivňují například výběr studijního oboru, hodnocení a klasifikaci povolání a také účast na zaměstnanosti;
 • obtížné sladění profesního a soukromého života, které se projevuje zejména tak, že ženy pracují častěji na částečný pracovní úvazek a častěji přerušují kariéru, což má negativní vliv na jejich profesní vývoj.

Statistiky ukazují, že rozdíly v odměňování se prohlubují s věkem, kvalifikací a počtem odpracovaných let: platové rozdíly překračují 30 % ve věkové kategorii 50 až 59 let (v kategorii pracovníků do 30 let je to 7 %), přesahují 30 % u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, zatímco u pracovníků se středoškolským vzděláním činí toto číslo pouze 13 %. A konečně, rozdíly mohou dosahovat až 32 % u pracovníků s více než třicetiletou praxí v podniku, zatímco rozdíl v odměňování pracovníků s praxí od jednoho do pěti let v podniku činí 22 %.

Boj proti platové nerovnosti žen a mužů

Komise chce účinně přispívat ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů, proto vytyčila tyto cíle:

 • lepší provádění stávajících právních předpisů a vedení kampaní na podporu větší vnímavosti občanů k této problematice;
 • plné využití Evropské strategie pro růst a zaměstnanost zejména díky všem formám evropské finanční pomoci (strukturální fondy);
 • podpora mzdové rovnosti u zaměstnavatelů a apelování na jejich společenskou odpovědnost;
 • podpora výměny osvědčených postupů na úrovni Společenství a zapojení sociálních partnerů.

Kontext

Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů je jedním z ústředních bodů evropské politiky v oblasti rovnosti pohlaví. Najdeme ho ve většině nástrojů prováděných v evropském měřítku:

 • Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010);
 • Evropská strategie pro růst a zaměstnanost;
 • Evropský pakt pro rovnost žen a mužů;
 • strukturální fondy;
 • výroční zprávy zveřejňované Komisí od roku 2004.
Klíčové pojmy aktu
 • Rozdíly v odměňování: rozdíly v odměňování měří relativní rozdíl mezi hrubou hodinovou odměnou žen a hrubou hodinovou odměnou mužů v rámci celého hospodářství. Jsou jedním ze strukturálních ukazatelů pro sledování Evropské strategie pro růst a zaměstnanost.
Poslední aktualizace: 23.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky