RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Права по заетостта и организация на работата

Заетост и социална политика

Европейският съюз има минимални изисквания в сферата на трудовите права и организацията на работата. Тези изисквания касаят колективните уволнения, неплатежоспособността и прехвърлянето на предприятията, консултирането и осведомяването на работниците, работното време, равното третиране и заплащането, и командированите работници. Те са допълнени от рамкови споразумения между европейските социални партньори. Това доведе до въвеждане в целия ЕС на правото на родителски отпуск и отпуск по семейни причини, улесни непълното работно време и ограничи използването на последователни договори с фиксиран срок. И накрая, концепцията за корпоративна социална отговорност насърчава предприятията да приемат добрите практики в социалната сфера доброволно. Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд издава препоръки до политическите стратези.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата